WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

Статистичні розрахунки в діяльності організації - Курсова робота

динаміку:
За три роки зріс дохід від реалізації продукції на 22%, тобто на 61,45 тис.грн. Також на 12% (50,75 тис.грн) зріс показник чистого доходу.
Кредиторська заборгованість за три роки збільшилась на 7,45 тис.грн (370%).
Рисунок 1.4- Динаміка доходу від реалізації продукції
Проаналізуємо відносні показники і результати досліджень занесемо у таблицю(Таблиця 1.3) та зобразимо графічно.
Таблиця 1.3- Відносні показники фінансових результатів
Показники Роки
2002 2003 2004
Рентабельність реалізованої продукції - - -
Прибутковість виручки від реалізації продукції 6,3 5,6 23,7
Загальна рентабельність виробництва - - -
Коефіцієнт оборотності 1,9 2,3 1,7
Тривалість одного обороту 192 158,7 215,3
Вивчимо динаміку відносних показників знайшовши абсолютні прирости, темпи приросту, росту, абсолютне значення одного відсотка приросту.
Таблиця 1.4 - Динаміка відносних показників
Показники Роки
2002 2003 2004
Уб,тис. грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн Уб,тис.грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн Уб,тис.грн Трб Тпрб,% Азб,тис.грн
Рентабельність реалізованої продукції 0 1 0 - - - - - - - - -
Прибутковість виручки від реалізації продукції 0 1 0 - 5,6 0,89 -11 0,06 23,7 3,8 280 0,06
Загальна рентабельність виробництва 0 1 0 - - - - - - - - -
Коефіцієнт оборотності 0 1 0 - 2,3 1,21 21 0,02 1,7 0,89 -11 0,02
Як бачимо, прибутковість виручки від реалізації зросла за три роки 280%, а коефіцієнт оборотності спав на 11%.
Для зображення динаміки відносних показників побудуємо графіки, по осі х відкладемо періоди часу ,а по осі у-значення рівнів динамічного
Рисунок1.5-Прибутковість виручки від реалізації
Визначимо ефективність використання даним підприємством факторів виробництва (матеріалів, праці, капіталу, енергії, інформації).Ефективність використання цих факторів характеризують показники продуктивності:
- Матеріаломісткість промислової продукції( ММ=МЗ/ОП): У 2002р.-0,787;2003-0,68; 2004-0,45
Матеріаломісткість промислової продукції показує скільки затрачено матеріалу на одиницю виготовленої продукції. Отже, ми бачимо ,що матеріаломісткість продукції зменшилась ,що свідчить про зростання ефективності виробництва, бо на кожному етапі виробництва підприємство повинно зменшувати витрати матеріалів.
- Виробіток продукції за годину одним працюючим. 2002р.-0,75 тис.грн; 2003-0,85 тис.грн; 2004-0,99 тис.грн. Як бачимо ,з кожним наступним роком виробіток продукції за годину одним працюючим збільшується.
- Фондовіддача (ФВ=Д/ОЗ):У 2002р.- 0,38; 2003-0,411; 2004-0,47
Показник фондовіддачі характеризує кількість продукції ,одержаної від кожної одиниці вартості засобів праці ,тобто ефективність їх використання. Як видно з одержаних результатів ,кількість продукції одержаної від кожної одиниці вартості засобів праці збільшується ,що і свідчить про ефективність використання цих засобів.
Рух робочої сили на підприємстві характеризують :
1. Коефіцієнт обороту по прийому(відношення кількості прийнятих працівників до числа працюючих в кін. року ): У 2002 р.-0,12%, 2004-0,13%
2. Коефіцієнт обороту по звільненню(відношення кількості вибулих працівників до числа працюючих в кін. року ): У 2002р.-0,18% ; 2004-0,96%
3. Коефіцієнт плинності кадрів((К об. пл. к.= Зайвий оборот/ССЧ)*100%,де Зайвий оборот =Звільнені за власним бажанням +звільнені за прогули та інші порушення; ССЧ - середньоспискова чисельність працівників):У 2002р.-0,18%; 2004-0,64%;
Підбивши результати можна сказати, що не помітно чіткої тенденції , до зростання чи спадання коефіцієнтів обороту по прийому та коефіцієнтів обороту по звільненню. Але їх показники протягом 2002-2004 років(збільшився коефіцієнт обороту по прийому та коефіцієнт
обороту по звільненню ) свідчать про деяке небажання керівників підприємства забезпечити зростання зайнятості. За три роки коефіцієнт плинності кадрів не зменшився ,що свідчить про те ,що працівники незадоволені своєю роботою, заробітною платою ,тощо.
Ефективність використання робочого часу вивчають на основі балансу робочого часу(Таблиця 1.5)
Використання
робочого
часу Роки Людино-години
1.Відпрацьований
робочий час 2002 17633
2003 19205
2004 12247
2.Неявки з поважних причин 2002 5630
2003 599
2004 1362
навчальні відпустки 2002 -
2003 -
2004 -
хвороби 2002 768,2
2003 833
2004 614,2
з дозволу адміністрації 2002 -
2003 675
2004 385,4
4.Втрати робочого часу 2002 -
2003 385
2004 -
прогули 2002 -
2003 -
2004 -
Максимально можливий фонд робочого часу 2002 24031,2
2003 21397
2004 14608,6
Таблиця 1.5-Баланс робочого часу
Ресурси
робочого
часу Роки Людино-дні
1.Календарний фонд робочого часу 2002 117530
2003 112055
2004 82716
2.Святкові, вихідні дні. 2002 36708
2003 34998
2004 25764
3.Табельний фонд робочого часу 2002 80822
2003 77057
2004 56952
4.Чергові відпустки 2002 2065,5
2003 1914,3
2004 2247,6
Максимально можливий фонд робочого часу 2002 78756,5
2003 75142,7
2004 54704,4
Обчислимо календарний фонд робочого часу-сума кількості відпрацьованих людино-днів, святкових та вихідних днів, втрат робочого часу, неявок з поважних причин :
КФРЧ=КВЛД+СВД+ВРЧ+НЯПП;
Табельний фонд робочого часу - різниця між календарним фондом робочого часу та вихідними днями:
ТФРЧ=КФРЧ-СВД;
Максимально можливий фонд робочого часу-різниця табельним фондом робочого часу та черговими відпустками.
ММФРЧ=ТФРЧ-ЧВ.
Проаналізуємо використання робочого часу на прикладі року 2002.
Отже, максимально можливий робочий час використовується ефективно-96,8%.Не використану частку максимально можливого робочого часу вивчають враховуючи причини. Так у 2002 році серед часу невикористаного з поважних причин ,найбільша частка припадає на хвороби.
I. Кіль-ть відпрацьованих в сер. годин на одного працівника (ВГ1 =Вл/г /ЧШПр): У2002р.-1314,26год.; 2003-1501,3год.;2004-1300,6год.Порівнявши ці показники з нормою робочого часу(2002 години) ,бачимо ,що ця норма не була повністю використана. Проте спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості відпрацьованих в сер. годин на одного працівника.
II. Рівень зносу основних запасів:
" коефіцієнт зносу(Кзн=Зноскр/ОЗпер.вар *100%) - характеризує ту частину вартості основних фондів, що перенесена при їх використанні. У 2002 році -2,5%; 2003-2,4%;2004-2,3%.Отже ми бачимо, що частка вартості основних фондів ,яка перенесена при їх використанні ,зменшується з 2001 до 2003 року.
Інтенсивність оновлення основних запасів:
" коефіцієнт надходження (К над.=ОЗнад. /ОЗкін.р. *100%)- У 2002-0,2%; 2003-0,04%; 2004-0,2%.У підприємство в період з 2002 до 2004 року надходить менше основних фондів.
" коефіцієнт вибуття(К виб.= ОЗвиб.. /ОЗпоч.р. *100%)- У 2002-0,9%; 2003-0,86%; 2004-5,8%.
Підсумовуючи все вище вказане, вивчивши в динаміці показники ,що характеризують виробничо-господарську діяльність організації, можна зробити висновок, що економічний стан підприємства покращився у 2003 році порівняно з попередніми роками, а саме: покращилась продуктивність праці, зросли фондовіддача і фондоозброєність, знизилась

 
 

Цікаве

Загрузка...