WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Елементи векторної і матричної алгебри - Реферат

Елементи векторної і матричної алгебри - Реферат

квадратній матриці розміром (r*r), де r - довжина матриці-стовпця й матриці-рядка. Такий добуток називають діадою:
. (Д1.19)
Діада того самого вектора має вигляд
. (Д1.20)
З наведених прикладів стає наочним, що добуток матриць не є комутативним: при переставленні місцями матриць-співмножників у добутку у загальному випадку виходить не лише матриця з іншими елементами, але й з іншими розмірами. Інколи один із добутків існує, а інший - ні, внаслідок неузгодженості розмірів.
Транспонованою по відношенню до заданої матриці А називається матриця В=Аt, в якій рядки дорівнюють стовпцям матриці А, а стовпці - рядкам цієї матриці:
; . (Д1.21)
Приклад 3. Транспонованим до стовпця є рядок і навпаки.
.
Одиничною називають квадратну матрицю , вдовж головної діагоналі якої містяться одиниці, а решта елементів дорівнюють нулю.
Добуток одиничної матриці Е зліва на будь-яку матрицю, що має кількість рядків, як у матриці Е, і справа на будь-яку матрицю з кількістю стовпців, як у матриці Е, дорівнює самій цій матриці:
; . (Д1.22)
Оберненою по відношенню до заданої матриці називається така матриця, добуток якої на задану дорівнює одиничній матриці:
. (Д1.23)
Обернена матриця по відношенню до квадратної матриці А визначається зі співвідношення:
, (Д1.24)
де - алгебричне доповнення елемента у визначнику .
Якщо дорівнює нулеві, матриця називається виродженою. У протилежному випадку - невиродженою.
Для виродженої матриці не існує зворотної.
Слід (від trace) матриці - це сума її діагональних елементів:
, (Д1.25)
де n - кількість діагональних елементів матриці А.
Квадратна матриця С називається симетричною, якщо її елементи, розташовані симетрично відносно головної діагоналі, дорівнюють один одному:
; . (Д1.26)
Квадратна матриця К називається кососиметричною, якщо її елементи, розташовані симетрично відносно головної діагоналі дорівнюють один одному із протилежним знаком:
; . (Д1.27)
Будь-яка квадратна матриця А може бути розкладеною на суму симетричної С і кососиметричної К матриць. При цьому елементи цих матриць визначаються, як неважко довести, з співвідношень:
;
(Д1.28)
Д1.2.3. Матричне подання векторів
У подальшому використовуватимемо дві форми подання вектора як матриці:
а) у вигляді матриці-стовпця із проекцій вектора на осі обраної системи відліку, наприклад:
, (Д1.29)
якщо як базис використовується система відліку Р, або
, (Д1.30)
якщо базисом обрано систему S;
б) у виді кососиметричної матриці вигляду (базис Р):
. (Д1.31)
Аналогічно записується вектор у вигляді кососиметричної матриці у базисі S. Таке подання вектора іноді називають дуальним.
Д1.2.4. Векторно-координатна форма подання вектора
Векторно-координатна форма дозволяє поєднати векторну форму подання з координатною. Для цього використовуються вищезазначені позначення ортів координатного базису, наприклад, вектор у базисі S подається у вигляді:
, (Д1.32)
а у базисі Р
. (Д1.33)
Векторно-координатну форму можна дещо спростити у запису, якщо скористуватися матричним поданням вектора. Задля цього введемо у розгляд умовну векторну "матрицю-стовпець" , елементи якої складають вектори ортів обраної системи відліку:
, або . (Д1.34)
З врахуванням правил множення матриць, вектор можна подати у виді:
, (Д1.35)
де і - матриці-стовпці (29) і (30), а індекс t позначає операцію транспонування.
Враховуючи таблиці (11) та (12), запишемо вирази для діад скалярного й векторного добутків, що утворені з "матриць" :
; . (Д1.36)
Д1.3. Операції над векторами у різних формах подання
Напрямними косинусами вектора називають косинуси кутів між напрямком цього вектора і додатними напрямками осей обраної координатної системи:
, ( ). (Д1.37)
Тут - позначення одиничного вектора напрямку .
Усі визначені раніше дії над векторами при записі їх у координатній формі потребують, щоб попередньо усі вектори, над якими здійснюються операції, були визначені (завдані своїми проекціями) в одному координатному базисі. Приймемо за такий базис систему відліку Р.
Сумування векторів. Сума векторів у координатній формі відображується у такий спосіб:
; , (Д1.38)
тобто
; ; .
Матрична форма допускає два подання
; (Д1.39)
, (Д1.40)
де використані позначення (28).
У векторно-координатній формі сума векторів може бути подана таким чином:
. (Д1.41)
Скалярний добуток. Скалярний добуток двох векторів має вигляд:
- у координатній формі
; (Д1.42)
- у матричній формі можливі два варіанти подання - шляхом множення матриці-рядка одного з векторів на матрицю-стовпець другого вектора і шляхом відшукання сліду діади, яка є результатом множення матриці-стовпця одного з векторів на матрицю-рядок іншого вектора
; (Д1.43)
- у векторно-координатній формі, враховуючи (34) і (35)
; (Д1.44)
Векторний добуток. Спочатку визначимо векторний добуток у векторно-координатній формі, враховуючи (35) і (36):
(Д1.45)
З цього випливає, що проекції вектора-добутку двох векторів пов'язані із проекціями множників у такий спосіб:
(Д1.46)
Чергування індексів при проекціях векторів , і визначається правилом циклічного переставляння.
У матричній формі для подання векторного добутку потрібно застосовувати обидві форми подання векторів - перший співмножник потрібно подати у вигляді кососиметричної матриці (30), а другий - як матрицю-стовпець (28):
= = . (Д1.47)
або
= = (Д1.49)
= .
Унаслідок властивості антикомутативності векторного добутку можна записати співвідношення:
;
. (Д1.50)
Векторно-скалярний добуток. У координатній формі векторно-скалярний добуток трьох векторів (див. (4) і (5)) найпростіше подається як визначник квадратної матриці:
. (Д1.51)
Векторно-координатна й матрична форми дають однаковий результат
. (Д1.52)
Співвідношення (4) дозволяють встановити такі співвідношення між матрицями:
. (Д1.53)
Подвійний векторний добуток. Запишемо подвійний векторний добуток у векторно-координатній формі (див. (45)):
. (Д1.54)
Звідси випливає і матрична форма:
. (Д1.55)
Неважко впевнитися у слушності наступної залежності:
. (Д1.56)
З її врахуванням формулу (55) можна переробити у таку:
, (Д1.57)
що, як неважко збагнути, є модифікацією співвідношення (6) у матричному варіанті.
Потрійний векторний добуток. Користуючись співідношенням (6) потрійний векторний добуток можна подати у виді:
. (Д1.58)
Якщо деякі з векторів є однаковими, матимемо звідси:
, (Д1.59)
а також
. (Д1.60)
У матричній формі цьому відповідають співвідношення
(Д1.61)
Деякі корисні співвідношення.
Квадрат кососиметричної матриці має вигляд:
(Д1.62)
Застосуємо (56) для того самого вектора. Матимемо:
, (Д1.63)
або
, (Д1.64)
де позначено
- (Д1.65)
діада вектора , - його довжина.
Якщо ж вектор є одиничним ( , ), то формула (63) перетвориться на наступну
, (Д1.66)
де позначено
(Д1.67)
Ще одне корисне співвідношення знайдемо, користуючись тією обставиною, що скалярний добуток є числом, а добуток матриць є асоціативним:
. (Д1.68)
Воно є слушним у випадку, коли матриці , і є стовпцями.
Нарешті, неважко довести, що, коли і - вектори, то
. (Д1.69)
Зокрема, якщо вектор - одиничний, матимемо
. (Д1.70)
Це є вектор, колінеарний з ортом , і рівний за довжиною проекції вектора на цей орт.

 
 

Цікаве

Загрузка...