WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Статистика ринку - Реферат

Статистика ринку - Реферат

грошей за період.
Цей показник характеризує скільки в середньому за рік оборотів здійснила грошова маса.
Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість оборотів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, М2), щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відбиває зміну реального грошового попиту. Отже, швидкість обігу зростає, коли економічні агенти очікують зростання альтернативної вартості утримання грошових активів у національній валюті, наприклад зростання номінальних процентних ставок, рівня інфляції або обмінного курсу. Зростання швидкості обігу грошей призводить до росту цін.
Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей та неоднаковими темпами зростання параметрів грошової маси.
Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливою задачею статистики є прогноз грошової маси.
Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати двома шляхами:
1) прогнозування попиту на гроші;
2) прогнозування пропозиції грошей.
Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей дозволяє зробити висновки про рівновагу грошового обігу, сталість його розвитку.
Початковим моментом при прогнозуванні пропозиції грошей є визначення грошової бази. Грошова база включає в себе готівку небанківського сектору економіки, готівку банківських установ, депозити комерційних банків, приватного сектору і державних структур.
Грошова база вимірюється як приріст активів банківської системи: державного боргу грошово-кредитним установам, зобов'язань комерційних банків перед центральним банком, закордонних чистих активів (результат платіжного балансу), а також приросту нерезервних зобов'язань центрального банку (капіталі прибуток цього банку, закордонні та інші зобов'язання).
Динаміка грошових агрегатів об'єднаної банківської системи може бути пов'язана з динамікою грошової бази центрального банку таким рівнянням:
M = kR = K(NFА + NDCG + DCB + OIN),
де М - грошовий агрегат, NFА - чисті зовнішні активи; NDCG - чисті зобов'язання уряду; DСВ - чисті зобов'язання комерційних банків; OIN- інші статті (нетто).
При прогнозуванні попиту на гроші незалежним параметром є обов'язкові фактори і змінні фактори "обов'язкових витрат". Обов'язкові фактори мають ураховувати співвідношення кількості грошей з обсягом операцій, які потрібно профінансувати. Під обов'язковим фактором звичайно розуміють валовий внутрішній продукт. Фактор "обов'язкових витрат" виявляє ступінь переваги готівки порівняно з іншими активами. Деякі економісти пропонують для "обов'язкових витрат" використовувати ставки за короткостроковими цінними паперами (ощадні та позичкові депозити, векселі). На думку інших економістів, попит на гроші (реальні касові залишки) залежить від рівня доходів на облігації та акції. З огляду на це вони рекомендують при прогнозуванні попиту на гроші для фактора "обов'язкових витрат" використовувати процентні ставки на довгострокові активи.
Статистика вивчає формування процентної ставки під впливом основних факторів, досліджує її динаміку та здійснює прогнозування.
Процентна ставка зазнає впливу передусім попиту і пропозиції на позиковий капітал. Підвищення попиту відповідно підвищує ціну і навпаки. Другим важливим чинником є інфляція. При зростанні інфляції зростають і процентні ставки, оскільки інфляція знецінює гроші.
Одним з визначальних факторів є також облікова ставка Національного банку України.
За допомогою статистичних методів вивчаються динаміка процентних ставок під впливом основних факторів, а також вплив на динаміку доходів банку динаміки обсягу позик і процентних ставок.
Важливим фактором ефективної кредитної діяльності банку є статистичне забезпечення контролю з боку банку за виконанням умов кредитного договору, особливо своєчасності сплати позичальником чергових внесків на погашення позики і процентів за нею.
Для запобігання відповідним ризикам оцінюють кредитоспроможність позичальників.
Висновки
Отже, основна мета статистичного дослідження ринку - це інформаційне забезпечення управління розвитком асортименту і якості товарів та послуг відповідно до споживчих вимог, збалансованістю попиту і пропозиції. Інформація має характеристики стану та поповнення товарного асортименту, товарних запасів, виконання заявок і замовлень промисловості, виробничих програм підприємств, ярмарків, діяльності товарних бірж, товарообороту.
Вивчення ринку передбачає врахування вимог окремих груп споживачів. Диференціація споживчих вимог є базою сегментації ринку. Під сегментацією ринку розуміють поділ ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою економічної поведінки груп споживачів. Сегментація ринку відбувається за продуктами і споживачами.
Основними показниками для характеристики обсягу і структури споживчого ринку є обсяг товарообороту (товарної виручки). Він характеризує ступінь розвитку різних форм споживання промислової та сільськогосподарської продукції.
До завдань статистики грошового обігу належить вивчення купюрного складу грошової маси. Під купюрним складом розуміють питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній масі грошей, що обертаються. При цьому купюрний склад може бути визначений як за кількістю, так і за сумою купюр.
Література:
1. Статистика: Підручник / СС. Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін.;
За ред.докт.екон.наук С.С.Герасименко - К.: КНЕЦ, 2000р.
2. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.;
За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. - К.: Вища шк., 1993р.
3. Статистика. Збірник задач. / Під ред. А.В.Головач, 1994р.
4. Елисеева А.Н., Юзбашев В.К. Общая теория статистики. - М. Финансы и статистика, 1995г.
5. Пальян В.С., Ерина А.М. Теория статистики. Практикум., 1997г.

 
 

Цікаве

Загрузка...