WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Поняття статистики як науки - Контрольна робота

Поняття статистики як науки - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Поняття статистики як науки"
ПЛАН
1. Формування статистики як науки. Предмет і методи статистики
2. Завдання статистики
3. Статистичні закономірності
4. Правове регулювання статистики в Україні
Використана література
1. Формування статистики як науки.
Предмет і методи статистики
Статистика є самостійною суспільною наукою, яка має свій предмет і методи досліджень. Статистика виникла з практичних вимог суспільного життя.
Вже в стародавньому світі виникла необхідність підрахунку чисельності мешканців міст та країн, необхідність враховувати кількість людей, придатних до військової справи. Інформація такого гатунку необхідна була для збору податків, ведення війн і т.д.
Надалі кількість "підконтрольних" явищ збільшується, особливо з розвитком капіталізму, коли виникає потреба у акумуляції інформації про ринки праці, ринки збуту, ресурси.
В середині 17 століття в Англії виник науковий напрямок, що пізніше отримав назву "політична арифметика". Цей напрямок був започаткований Вільямом Петті (1623-1687) та Джоном Граунтом (1620-1674). "Політичні арифметики" на основі вивчення інформації про масові суспільні явища намагалися виявити закономірності суспільного життя і таким чином відповісти на питання, що виникали з розвитком капіталізму.
Разом зі школою "політичних арифметик" в Англії та Германії розвивались школи описових статистик - так звані "державоведення". Виникнення "державоведення" відносять до 1660 року.
Розвиток політичної арифметики та "державоведення" призвів до появи науки статистики.
Поняття "статистика" походить від латинського "status", що означає - положення, стан, порядок явищ. В науковий обіг термін "статистика" ввів професор Геттингенського університету Готфрид Ахенваль (1719-1772).
В залежності від об'єкту вивчення статистика як наука поділяється на соціальну, демографічну, економічну, промислову, торгівельну, банківську, фінансову, медичну і т.д. Загальні властивості статистичних даних незалежно від їх природи та методи їх аналізу вивчаються математичною статистикою і загальною теорією статистики.
Кілька слів про предмет статистики. Статистика має справу перш за все з кількісною стороною явищ і процесів суспільного життя. Однією з характерних властивостей статистики є те, що при вивченні кількісних аспектів явищ, вона віддзеркалює якісні особливості цих самих явищ, тобто вона вивчає кількість у нерозривному зв'язку з якістю. Якість у науковому розумінні - це властивості, притаманні предмету чи явищу, які відрізняють даний предмет чи явище від інших.
Користуючись філософською термінологією, можна стверджувати, що статистика вивчає суспільні явища як єдність їхньої якісної та кількісної визначеності, тобто вивчає міру суспільних явищ.
Важливими складовими статистичної методології є 1) масове спостереження, 2) групування, узагальнені характеристики, 3) аналіз і узагальнення статистичних фактів та виявлення закономірностей у досліджених явищах.
1. Для того, щоб описати довільне масове явище з кількісної сторони, необхідно спочатку зібрати інформацію про його відповідні елементи. Це досягається за допомогою масового спостереження, яке базується на статистичних правилах.
2. Зібрані статистичні спостереження підлягають початковому науковому аналізу, в результаті якого зі всієї сукупності обстежених одиниць виділяють характерні частини (групи). Виділення груп та підгруп зі всієї сукупності називається статистичним групуванням. Групування в статистиці є основою для обробки і аналізу зібраної інформації. Обробка здійснюється за певними принципами і правилами.
3. В процесі обробки статистичної інформації сукупність досліджених одиниць та виділені підгрупи характеризують системою числових характеристик: абсолютних та середніх величин, відносних величин, показників динаміки і т.д.
Статистика - багатогалузева наука, вона складається з окремих розділів (галузей).
Для вивчення свого предмету статистика розробляє та використовує різні методи, сукупність яких утворює статистичну методологію.
Особливості статистичної методології можна узагальнити у таких положеннях :
точний вимір та опис масових даних;
вимір та аналіз диференціації явищ;
використання зведених (узагальнюючих) показників для характеристики явища та закономірностей їх розвитку.
Існують три основні стадії економіко-статистичного дослідження:
1. Збирання первинної статистичної інформації.
2. Статистичне зведення та обробка первинної інформації.
3. Аналіз статистичної інформації.
На першій стадії статистичного дослідження використовують метод статистичного спостереження.На другій стадії -метод зведення та групування.На третій стадії -метод узагальнюючих показників.
При аналізі статистичних даних використовують табличнийтаграфічний методи.
Передумовою використання статистичних методів у конкретному дослідженні має бути визначення суті явища, що вивчається, його істотних властивостей.
Методологічні підстави статистики надаються у загальній теорії статистики.
Масові соціально-економічні процеси життя суспільства вивчає соціально-економічна статистика.
Статистика окремих галузей - промислова, сільськогосподарська, торгівлі, фінансів, культури. В усіх галузевих статистиках використовують методи загальної теорії статистики.
Статистика має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов'язані з пізнанням суспільно-економічних явищ і процесів, тобто характеристикою кількісної їх визначеності, наприклад, характеристика зміни чисельності населення, його структури, випуску продукції в різних галузях суспільного виробництва, чисельності робітників, зміни показників ефективності в галузях економіки, співвідношення між обсягом виробленої і реалізованої сільськогосподарської продукції тощо.
Кількісну сторону цих явищ і процесів статистика вивчає в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками, збагачуючи тим самим наші знання і даючи можливість пізнати суть розвитку явищ і процесів.
При вивчення кількісної сторони масових суспільних явищ та процесів статистика використовує свої поняття і категорії, які складають її специфічну мову. Це такі поняття:
" ознака - властивість, характерна риса або інша особливість одиниць, об'єктів, які можуть бути спостережені або виміряні (буває якісною та кількісною);
" варіація - коливання величини ознаки у окремих одиниць сукупності явищ;
" статистична сукупність - множина об'єктів або явищ, які мають одну або декілька загальних ознак і розрізняються між собою по інших ознаках;
" статистичний показник - кількісна оцінка властивості явища, яке вивчається в умовах конкретного місця й часу;

 
 

Цікаве

Загрузка...