WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Основні завдання сучасної статистики - Реферат

Основні завдання сучасної статистики - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Основні завдання сучасної статистики
ПЛАН
1. Предмет і значення сучасної статистики
2. Завдання і особливості організації сучасної статистики
Висновки
Використана література
1. Предмет і значення сучасної статистики
Необхідною умовою об'єктивної кількісної характеристики суспільних явищ і процесів е розуміння їх суті, специфіки та законів розвитку. Статистика дає можливість різнобічне охарактеризувати розвиток економіки, відзначити успіхи і недоліки, намітити шляхи і заходи щодо усунення небажаних, тенденцій.
Статистичні органи організують планомірний і систематичний облік масових суспільно-економічних явищ. Він є основою даних, що публікуються у статистичних збірниках, довідниках та періодичній пресі. Опрацювання статистичних даних здійснюють за допомогою їх зведення і групування, розрахунку відносних і середніх величин, показників динаміки і варіації, дисперсійного та індексного аналізу, а також статистичних рівнянь залежностей.
Статистика має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов'язані з пізнанням суспільно-економічних явищ і процесів, тобто характеристикою кількісної їх визначеності, наприклад, характеристика зміни чисельності населення, його структури, випуску продукції в різних галузях суспільного виробництва, чисельності робітників, зміни по-казників ефективності в галузях економіки, співвідношення між обсягом виробленої і реалізованої сільськогосподарської продукції тощо.
Кількісну сторону цих явищ і процесів статистика вивчає в нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками, збагачуючи тим самим наші знання і даючи можливість пізнати суть розвитку явищ і процесів.
Крім того, статистика вивчає кількісну і якісну сторони явищ в конкретних умовах місця і часу. Отже, предметом статистики є кількісні і якісні відношення масових суспільно-економічних явищ.
На розвиток статистики значний вплив справляють економічна теорія, філософія, математика, економічні науки та ін.
Розуміння статистичної закономірності неможливе пізнання діалектики, особливо діалектики необхідного і випадкового. Статистична сукупність складається з одиниць, які відрізняються ознаками та умовами. Вплив на сукупність природних, економічних та інших умов для індивідуальних ознак різний, тому результат для індивідуального значення ознаки є випадковим. Випадкове явище може відбуватися або не відбуватися, тобто існує його імовірність. Головною умовою імовірності є наявність достатнього поля дії незалежності, яка породжує випадковість. Прикладом випадкового коливання може бути статистичний ряд урожайності сільськогосподарських культур за кілька років. Статистика дозволяє пояснити стійкість випадкових коливань урожайності в часі та прийняти їх в розрахунок при прогнозуванні розвитку сільськогосподарського виробництва.
Отже, імовірність певного результату є частота появи ознаки індивідуального явища, тобто це завжди імовірність, яка визначається поєднанням різних умов. Індивідуальний результат тут не залежить від інших індивідуальних результатів.
Статистика тісно пов'язана з математикою, проте математика користується абстрактними теоремами, які не розглядають співвідношення з реальною дійсністю. Дійсні ж процеси соціальних, економічних та інших явищ вивчає статистика. Це вимагає від неї не абстрактного опису дійсності, а пізнання складних умов і чинників розвитку явищ і процесів.
2. Завдання і особливості організації сучасної статистики
Визначені такі завдання статистики:
" різнобічне обстеження суспільного виробництва на основі науково обґрунтованої системи показників;
" своєчасне забезпечення господарських органів, а також суспільства в цілому інформацією;
" аналіз даних і оцінка чинників розвитку суспільного виробництва та його галузей;
" виявлення взаємозв'язку і пропорцій у суспільному виробництві;
" оцінка резервів росту ефективності суспільного виробництва.
Успішне вирішення поставлених перед органами статистики завдань передбачає удосконалення статистичної інформації, методів її аналізу, упорядкування звітності, забезпечення її достовірності; розширення гласності статистичної інформації.
Статистична інформація повинна відображати проблеми інтенсифікації, пропорційності та збалансованості системи господарювання. Завдання полягає у здійсненні аналізу даних про виконання міжурядових угод і договорів, ріст продуктивності праці, якості продукції та ефективності господарсько-фінансової діяльності, наявність і використання природних, матеріальних та трудових ресурсів, розвиток економіки, науково-технічного прогресу, культури, добробуту населення.
Міністерство статистики відповідальне за ведення обліку і статистики за єдиною методикою на основі централізованого керівництва всією статистичною роботою. Не менш важливим завданням є контроль за станом обліку, звітності та достовірності звітних даних.
Завданням статистики є також складання звітних балансів матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, міжгалузевих балансів, обчислення обсягу суспільного продукту та національного доходу, доходів і витрат населення, перехід до організації статистики за системою національних рахунків.
Зазначимо тут, що система національних рахунків призначена для характеристики процесів і явищ ринкової економіки, основними з яких є процеси виробництва, одержання доходів, руху фінансів і капіталу.
В умовах переходу до ринкової економіки потрібно, щоб зібрані первинні статистичні дані, зведення і збірники використовувалися для їх аналізу і підготовки оглядів стану суспільно-економічних явищ всіма ланками органів державної статистики /районними, міськими, обласними та Міністерством статистики/, а також для проведення наукових досліджень. Органи державної статистики повинні використовувати статистичну інформацію, методи її аналізу та комп'ютерну техніку для:
- своєчасної оцінки, контролю, економетричних розрахунків та прогнозування зміни рівнів мікро- та макроекономічних чинників господарсько-фінансової діяльності;
- створення надійної інформаційної бази для розробки національних технічних та економічних програм, покращення умов функціонування структур ринкової економіки, виробничої та підприємницької діяльності;
- передбачення стану ділової активності в економіці при формуванні цін, оплати праці, дивідендів, податкової, кредитної та соціальної політики;
- планування інвестиційної діяльності, підрахунку рівня її ризику та моделювання результатів альтернативних проектів і ділових рішень.
Статистичну роботу в Україні здійснює Міністерство статистики і його органи на місцях. Воно видає накази, інструкції та вказівки з питань організації обліку й звітності, які є обов'язковими для виконання усіма міністерствами та відомствами. Підприємства, організації, фірми, установи подають до районних /міських/ відділів таобласних управлінь статистики статистичну та бухгалтерську звітність, а також необхідні статистичні дані.
Органи статистики проводять перевірки стану звітності, а також достовірності звітних даних. Вони мають право відміняти не затверджену в установленому порядку звітність.
Висновки
1. Єдине розуміння суті та змісту статистичних показників забезпе-чується сукупністю інструкцій Міністерства статистики України, обов'язкових як для органів державної статистики, так і для всіх міністерств, відомств, підприємств, об'єднань і установ.
2. Діюча система організації статистичної практики вимагає критичного переосмислення і переборення стереотипів в зборі статистичних даних, їх опрацюванні і економічному аналізі на основі широкого застосування економіко-статистичних методів та комп'ютерної техніки. Це дозволить більш ефективно використовувати статистичну інформацію і методи її аналізу для поглибленої характеристики економічних процесів, відповідно підвищить роль статистики в системі управління, що ґрунтується на економічних методах господарювання.
Використана література:
1. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. Київ: Вища школа, 1993. 623с.
2. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика підприємництва: Підручник. Київ: Вища школа, 1999.
3. Харченко Л.П., Долженкова В.Г. і др. Статистика: курс лекцій. Москва, 2000. 310 с.
4. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е допрацьоване і доопрацьоване видання. Київ: Державне Центрально - Українське видавництво, 1996.
5. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. Київ: Знання, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...