WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Задачі на екстремум в планіметрії - Курсова робота

Задачі на екстремум в планіметрії - Курсова робота

, тобто АВ=с, ВС=а, АС=b. Візьмемо на СВ точку М так, що <САМ = . Потрібно довести, що СМ . за теоремою синусів для ?САМ запишемо:
.
Використаємо тригонометричні формули для перетворення виразу .
За теоремою косинусів для АВ з ?АВС:
АВ2=ВС2+АС2-2АС*ВС*cosc2=a2+b2-2ab cos OМ.
Розв'язання.
Позначимо АВ=ВС=а, АМ=с, МС=b, MB=m, , або . Розглянемо трикутник МВА. Запишемо для сторони АМ за допомогою теореми косинусів рівність:
АМ2=МВ2+АВ2-2МВ*АВ*cos ;
c2=m2+a2-2am cos ;
Звідси одержимо вираз для косинуса кута :
.
Розглянемо трикутник МВС. Використовуючи теорему косинусів, запишемо для сторони ВС:
ВС2=СМ2+МВ2-2СМ*МВ*cos ;
а2=b2+m2-2mb cos ;
Одержимо:
.
Запишемо
Оскільки а-с = b-a, за умовою, то
що й потрібно було довести
Задача 14. Довести, що з усіх трикутників зі спільним кутом при вершині і даній сумі довжини бокових сторін а+b рівнобедрений трикутник має найменшу основу.
Розв'язання Нехай a+b=q; a, b, c - сторони трикутника. За теоремою косинусів запишемо:
Оскільки q i - незмінні, то найменше значення с буде при , тобто при а=b
Задача 15. З усіх трикутників з однаковою основою і одним і тим же кутом при вершині знайти трикутник з найбільшим периметром
Розв'язання.
Розглянемо трикутник АВС з основою АС і позначимо через а, b, c - довжини сторін. Кути, які відповідають сторонам а, b, c позначимо відповідно А, В, С. Покладемо а+b+c=Р.
За теоремою синусів запишемо:
Знайдемо периметр:
Оскільки b>0 i , то р прийме найбільшого значення при . У даному випадку А=С і ?АВС рівнобедрений.
§2. Задачі на екстремум в стереометрії
Розглянемо два підходи до розв'язку стереометричних задач на знаходження максимумів та мінімумів - геометричний та аналітичний. Геометричні та інші елементарні методи в останній час все більше і більше витісняється методами аналізу, використання яких ми розглянули раніше. Вважають, що оскільки математичний аналіз дозволив за допомогою диференціального числення стандартно розв'язувати задачі на знаходження екстремумів, але немає ніякої необхідності у вивченні геометричних і інших специфічних методів. Необхідно відмітити, що не тільки математичний аналіз використовує різні прийоми для знаходження екстремумів. Можна привести багато прикладів, коли елементарні методи приводять швидше до результату, ніж методи диференціального числення. Наведемо деякі приклади.
Задача 16. Знайти найбільшу площу проекції одиничного куба на площину.
Розв'язання.
В загальному випадку проекцією куба є шестикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. На малюнку зображена проекція куба і його граней. Площа отриманого шестикутника АА1В1С1СD в два рази більше площі трикутника А1С1D. Але трикутник А1С1D є проекцією правильного трикутника зі стороною .
При проектуванні його площа може лише зменшитися. В максимальному випадку його площа не зміниться. Це має місце, якщо площина проекції паралельна площині правильного трикутника, який ми розглядаємо. Таким чином, максимальна площа проекції куба рівна
Задача 17. Дано куб АВСDА1В1С1D1 з ребром 1. Знайти найменшу відстань від точки М, розміщеної на колі, вписаному в АВСD, до точки N, розміщеної на колі, вписаному навколо трикутника А1ВD.
Розв'язання. Розглянемо дві сфери з центром в точці 0 - центрі куба. Перша дотикається до всіх ребер куба. Її радіус рівний . Друга сфера описана навколо куба. Її радіус - . Два даних кола належать цим сферам. Відповідно, відстань між M i N не може бути менше різниці радіусів цих сфер, тобто менше ніж . Залишилось довести, що ця відстань досягається і для кола першого і другого. Для цього спроектуємо з 0 менше коло на більшу сферу.
Отримаємо на більшій сфері коло, яке перетинається з колом, яке проходить через А1, В і D.
Розглянемо задачу, для розв'язання якої використовується аналітичні елементарні методи.
Задача 18. В правильній трикутній піраміді SABC (S - вершина) довжина ребероснови рівна 6, а довжина висоти піраміди SH рівна . Через точку В перпендикулярно до прямої АS проходить площина, яка перетинає відрізок SH в точці О. Точки Р і Q розміщені на прямих АS і СВ відповідно так, що пряма РQ дотикається до сфери радіуса з центром в точці О.
Знайти найменшу довжину відрізка РQ.
Розв'язання.
В правильній піраміді SАВС прямі SА і ВС перпендикулярні. LM - спільний перпендикуляр SА і ВС, розміщений в площині SАH (мал. 5. а)), при цьому точка L - середина ВС. Очевидно, що LM перетинає SH в тій же точці О, що й площину, яка проходить через В перпендикулярно SА. Ця площина є ВСМ.
В трикутнику SLА маємо:
LА = 3 , HА = 2 , LM = , SH = .
Якщо SAH = , то tg = = .
Тоді LM = LA x sin = = ,
LO = LM/sin = .
Нехай QL = х, РМ = у. Розглянемо прямокутний паралелепіпед з ребрами QL, LM i MP (мал. 5. б)).
В трикутнику QOP маємо QO = , OP = , QP = .
Висота ОМ, проведена з О на QP, рівна (за умовою QP дотикається до сфери радіуса з центром О).
Маємо QN =
Оскільки QN + NP = QP, то .
Після перетворення отримаємо х2у2 + 5у2 +2х2 = 6.
При цій умові потрібно визначити мінімум .
Маємо у2 = е2 - х2 - 15, тому х2(е2 - х2 - 15) + 5(е2 - х2 - 15) + 2х2 - 6 = 0, або х4 + (18 - е2) х2 + 18 - 5е2 = 0.
Отримане рівняння має розв'язок при е2 ? (81/5), оскільки при е2 < (81/5) всі доданки лівої частини невід'ємні, а останній доданок додатній.
При е2 = (81/5) знаходимо х = 0, у = , значить, е = і є шукане найменше значення PQ.
Задача 19. В основі чотирикутної піраміди лежить прямокутник, одна сторона якого рівна а, бічні ребра піраміди рівні в.
Знайти найбільше значення об'єму піраміди.
Розв'язання.
Позначимо через х - довжину двох інших сторін прямокутника, який лежить в основі піраміди.
Для обчислення об'єму піраміди скористаємось такою формулою V = 1/3 Sосн * H, де Sосн - площа основи піраміди рівна Sосн = х * а. Знайдемо висоту піраміди.
Запишемо АВ = СД = а; АД = ВС = х.
Розглянемо ?ДSС. Проведемо висоту SK до сторони ДС. Розглянемо ?СКS, який є прямокутним. Згідно теореми Піфагора SK2 = SC2 - CK2, тобто SK2 = b2 - (a2/4).
Розглянемо ?КОS, він прямокутний. За теоремою Піфагора запишемо: SO2 = SK2 - OK2, тобто SO2 = b2 - (a2/4) - (x2/4).
Обчислимо об'єм піраміди.
V =
Об'єм піраміди є найбільшим при х = і рівний
Література
1. І.Ф.Шаригін, В.І.Голубєв. Факультативний курс з математики, Москва, 1991. - 253с.
2. Збірник науково-популярних статей. У світі математики. Київ, 1979. - 312с.
3. Збірник задач з математики для вступників у ВУЗи. Під редакцією М.І.Сканаві. Москва, 1992. - 432с.

 
 

Цікаве

Загрузка...