WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Мова опису задач SITPLAN-2 - Реферат

Мова опису задач SITPLAN-2 - Реферат

шляхом виконання операцiй пiдстановки вiдповiдних значень на мiста змiнних. Значеннями змiнних можуть бути слова, пари, n-ки, числа чи описовi вирази, якi, в свою чергу, полученi з базових вiдношень шляхом виконання операцiй пiдстановки.
Опис складеного поняття являє собою складовий вираз, iменувальна частина якого є найменуванням поняття, а слiдуючий за нею список простих виразiв - визначенням цього поняття в термiнах його компонентiв, тобто понять i вiдношень бiльш низького рiвня, аж до базових, наприклад:
СПОН МЕБЛІ: { СТІЛ, СТІЛЕЦЬ, ... ШАФА };
МОЛ-Х1: ТИП Х2;
КІЛЬКІСТЬ АТОМІВ Х3;
КІЛЬКІСТЬ КІЛЕЦЬ Х4;
ВКЛЮЧАЄ Х5.
Іменувальна частина виразу в описi складового вiдношення є вiдношенням, що визначається, а слiдуючий за нею список простих виразiв - його визначенням в термiнах вiдношень бiльш низького рiвня, аж до базових, наприклад:
СВІДН ПЕРЕНЕСТИ Х1 З Х2 НА Х3:
/ПІДІЙТИ ДО Х2, ВЗЯТИ Х1, ПІДІЙТИ ДО Х3,
ПОСТАВИТИ Х1 НА Х3/.
5.1. Опис операторiв та демонiв
Синтаксис
опис оператора: { тип оператора } { iменувальна частина }:
{ список продукцiйних правил }:
[ ДЕ список значень змiнних ]
опис демона: { тип демона } { iменувальна частина }
{ список продукцiйних правил }
[ ДЕ список значень змiнних ]
тип оператора: ОЛ | OL | ОД | OA
тип демона: ДЛ | DL | ДП | DE
список продукцiйних правил:
{ опис основного правила }
[ опис корекцiйного правила ] ...
опис основного правила:
ЯКЩО [ список виразiв ] [ / список виразiв / ]
ТО [ список виразiв ]
опис корекцiйного правила:
'ЯКЩО [ список виразiв ] [ / список виразiв / ]
'ТО [ список виразiв ]
список значень змiнних:
{ змiнна первинний рядок , ... } ; ...
пара
Семантика
Пiд час опису знань про проблемну область видiляються зв'язки продукцiйних правил, що називаються операторами i демонами. Оператор моделює дiю або правило логiчного виводу, вибiр яких в процесi планування рiшень визначається тiєю чи iншою стратегiєю планування. Демони моделюють подiї або правила логiчного виводу, вибiр яких визначається тiльки умовою їх застосування i не залежить вiд стратегiї планування.
Використання демонiв дозволяє моделювати процеси випадкового пошуку. Розлiчають такi типи операторiв i демонiв:
" оператор типу дiї (ОД або OA);
" оператор типу правила логiчного виводу (ОЛ або OL);
" демон типу подiї (ДП або DE);
" демон типу правила логiчного виводу (ДЛ або DL).
Продукцiйнi правила, що входять до операторiв i демонiв, роздiляються на основнi та корекцiйнi.
Основнi продукцiйнi правила виконуються у всiх ситуацiях, що вiдповiдають умовам застосування оператора чи демона. Корекцiйнi правила продукцiй виконуються в залежностi вiд деяких додаткових умов, якi не є умовами застосування оператора чи демона. Вони дозволяють подолати труднощi, зв'язанi з проблемою меж пiд час рiшення задач в сильно зв'язаних середовищах.
Кожне продукцiйне правило складається з лiвої i правої частини. Лiва частина продукцiйного правила є сукупнiсть елементарних умов (вхiдних виразiв), необхiдних при виконаннi цього правила.
Порядок перевiрки елементарних умов лiвої частини визначається типом i вкладеннiстю дужок, в яких мiстяться вхiднi вирази; за допомогою того чи iншого розмiщення дужок можна задавати елементи стратегiї планування рiшень.
Рiзнi варианти пiдстановки значень змiнних вiдповiдають рiзним вариантам застосування продукцiйного правила.
За допомогою виразiв правої частини продукцiйного правила (його виходiв) формуються описи вихiдних ситуацiй. Вирази, що дописуються в описи вхiдних ситуацiй, визначаються через декларативнi описовi вирази. Інколи для конкретизацiї змiнних, що входять в вихiднi описовi вирази, потребується запуск однiєї або кiлькох вбудованих процедур, що входять в процедурнi вихiднi вирази.
В косi дужки беруться вирази лiвої частини продукцiйного правила, якi будуть вилученi з опису вхiдної ситуацiї пiсля його виконання.
Оператор чи демон є застосовний до опису ситуацiї , якщо до нього може бути застосовано його основне продукцiйне правило.
Наведемо приклад запису продукцiйних правил оператора типу дiї, вiдповiдного перемiщенню робота з кiмнати Х1 у смiжну з нею кiмнату Х3.
ОД ДОСТ 0,5 СТАРТ ПІСЛЯ 5: ПЕРЕЙТИ З КІМ_Х1 У КІМ_Х3
ЯКЩО
ПРИМІЩЕННЯ: МІСТИТЬ ДВЕРІ_Х2, КОМ_Х1, КОМ_Х3
ДВЕРІ_Х2: З'ЄДНУЄ КОМ_Х1 З КОМ_Х3, СТАН ВІДЧИНЕНА.
/ КОМ_Х1 МІСТИТЬ РОБОТ /
РОБОТ ПОРЯД З ДВЕРЯМИ_Х2,
ТО
КОМ_Х3 МІСТИТЬ РОБОТ,
'ЯКЩО
УВЕСЬ Х4: КОМ_Х1 МІСТИТЬ Х4;
Х4 ДВЕРІ_Х2
/ РОБОТ ПОРЯД З Х4. /
Пiсля виконання основного продукцiйного правила опис пiдсумковiї ситуацiї записується вираз "КОМ_Х3 МІСТИТЬ РОБОТ" з конкретизованим значенням змiнної Х3, яке набулося пiд час розпiзнавання застосування цього правила в вiдповiдностi з описом його лiвої частини. З опису вхiдної ситуацiї буде вилучено вираз "КОМ_Х1 МІСТИТЬ РОБОТ".
До складу цього операторавходить також корекцiйне правило без правої частини. Внаслiдок виконання цiєї продукцiї з опису вхiдної ситуацiї вилучаються вирази, що затверджують факти находження робота зо всiма об'єктами Х4. Проте, слiд замiтити, що умови находження робота поряд з об'єктами Х4 не є умовами застосування оператора.
Операторам, якi мають в описах продукцiй цикли, можуть вiдповiдати послiдовностi дiй, що циклiчно повторюються.
Наведемо приклад iменувальної частини оператора, що задає циклом дiю по перестановцi п'яти об'єктiв з столу Х2 на стiл Х3:
ОД ЦИКЛ 5 СТАРТ ПЕРЕД 12.00 ТРИВ 30 С:
( ПІДІЙТИ ДО С ТОЛУ Х2; ВЗЯТИ Х1;
ПІДІЙТИ ДО С ТОЛУ Х3; ПОСТАВИТИ Х1 НА СТІЛ Х3 ).
Для задання часу початку i тривалостi виконання оператора в описi iменувальної частини використанi обмежувачи старта i тривалостi.
Рiшення по вибору вариантiв механiчної обробки деталей приведени в табл. 2.
Таблиця 2
Значення параметрiв деталей, що визначають вибiр обробки
Варианти обробки Кiлькiсть деталей в партiї (КДП) Вiдношення довжини до дiаметра (ВДД) Найбiльший зовнiшнiй дiаметр (НЗД) Довжина деталi (ДД) Дiаметр центру отвору (ДЦО)
Матерiал Вигляд заготiвки (ВЗ)
1
2
3
4
5 1, 2
1, 2
3, 4, 5
3, 4, 5
4, 5 0, 1
2, 3
1
2, 3
0, 1 О И
О И
О А
О А
З А 0 Ж
0 Ж
0 6
0 Б
7 Д -
-
05
15
05 -
-
06
06
06 -
-
5, 6, 8, 9
0, 6, 8, 9
5, 6, 8, 9
Опис оператора, що моделює таблицю рiшень, мiстить значення змiнних, якi йдуть поза службовим словом ДЕ, i має вигляд:
ОД ВАР Х1:
ЯКЩО
КПД Х2;
ВДД Х3;
НЗД Х4;
ДД Х5;
ДЦО Х6;
МАТЕРІАЛ Х7;
ВЗ Х8;
ТО
ВАР Х1;
ДЕ:
Х1 1, 2, 3, 4, 5 ;
Х2 1, 2 , 1, 2 , 3, 4, 5 , 3, 4, 5 , 4, 5 ;
Х3 0, 1 , 2, 3 , 1, 2, 3 , 0, 1 ;
Х4 О_И , О_И , О_А , О_А , З_А ;
Х5 0_Ж , 0_Ж , 0_6 , 0_Б , 7_Д ;
Х6 _ , _ , 0_5 , 1_5 , 0_5 ;
Х7 _ , _ , 0_6 , 0_6 , 0_6 ;
Х8 _ , _ , 5, 6, 8, 9 , 0, 6, 8, 9 , 5, 6, 8, 9 .
Демон типу подiя, що моделює дзвiнок будильнику пiд час Х1 тривалiстю Х2, подається таким чином:
ДС
СТАРТ В Х1 ТРИВ Х2:
ЯКЩО
БУДИЛЬНИК УСТАНОВЛЕНО НА Х1;
ТО
СТАРТ В Х1 ТРИВ Х2: БУДИЛЬНИК ДЗВОНИТЬ.
Опишемо демон логiчного виводу, що моделює процес утворення вiльних мiсць на поверхнi одного об'єкта пiсля зняття з нього другого.
Установочнi поверхнi об'єктiв i вiльних мiсць апроксимуємо квадратами i класiфiкуємо за розмiрами цих квадратiв так, що при установцi на поверхню А класу

 
 

Цікаве

Загрузка...