WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Мова опису задач SITPLAN-2 - Реферат

Мова опису задач SITPLAN-2 - Реферат

ТОЧКА Х1_Х2_Х3;
ПОРЯД (ОБ_1, СТОЛ);
(ПОВ_1_ОБ_2 НА ПОВ_3_ОБ_4);
ОБ_1, ОБ_2, ОБ_3 НА ПІДЛОЗІ.
Префiкс заперечення (НІ, NOT) в складi описового виразу означає вiдсутнiсть властивостi, стану чи зв'язки, що подається даним описовим виразом.
Приклади
НІ Х1 У ЯЩИКУ_2;
НІ РОБОТ ПОРЯД СТОЛ_Х2.
Процедурнi описовi вирази використовуються в таких випадках:
" Для опису звернення до вбудованої процедури. Наприклад, !ПЕРЕСТАВИТИ МОЖНА (Х1, Х2, Х3). Пiд час виклика цiєї процедури перевiряється можливiсть переставлення об'єкта Х1 з об'єкту Х2 на Х3.
" Для означення iмперативiв (конструкцiй), що забезпечують участь користувача в процесi рiшення задачi, а також пошук, вилучення, ввiд та модифiкацiю певних конструкцiй у базi знань, наприклад, ! ВИКОНАТИ: { OP1 } ... { OPn }. Цей iмператив означає виконання послiдовностi операторiв { OP1 } ... { OPn }: СИТ ! ВИЛУЧИТИ { вир. 1, вир. 2, ... вир }. Пiд час його виконання з опису ситуацiї будуть вилученi вирази, що взятi у дужки.
4.2. Операцiйнi вирвзи
Операцiйнi вирази використовуються для задання однiєї або кiлькох операцiй над об'єктами середовища. Це можуть бути арифметичнi, логiчнi, тригонометричнi операцiї, операцiї вiдношення, присвоювання та iн.
Декларативнi операцiйнi вирази використовуються для подання ситуацiй в задачах, що потребують формульних перетворювань, наприклад, при виконаннi електродинамiчних розрахункiв, доказiв теорем в численнi висловлювань, пiд час виконання перетворень пiдiнтегральних виразiв i таке iнше.
Процедурнi операцiйнi вирази означають запуск однiєї або кiлькох вбудованих процедур, що реалiзують указанi в виразах операцiї.
Процедурнi операцiйнi вирази, що забранi в дужки, обчислюються, починаючи з дужок найбiльшої вкладеностi.
Приклади
(1)
(2) (3)
(4)
Вирази (1), (2) є декларативними. Вони не задають якоїсь послiдовностi виконання операцiй. До них можуть бути застосованi правила виводу i тотожнiх перетворень. Наприклад, вираз (1) за допомогою правила замiни iмплiкацiї диз'юнкцiєю можна привести до вигляду Вираз (2) можна привести до вигляду
Вирази (3), (4) є процедурними. Вони задають певну послiдовнiсть виконання операцiй. Послiдовнiсть виконання операцiй виразу (3) є такою:
1) виконується операцiя складення i ;
2) пiдноситься до квадрату ;
3) результат кроку 2 вiднiмається вiд результату кроку 1;
4) змiннiй присвоюється результат операцiї вiднiмання.
Пiд час обробки виразу (4) спочатку виконується операцiя над змiнними i , потiм операцiя над , , i нарештi операцiя над значеннями "iстина" або "хибнiсть", що отриманi в результатi операцiй (1), (2). Результатом (4) також є значення "iстина" або "хибнiсть".
4.3. Квантори i обмежувачi
В мовi SITPLAN-2 з метою розширення виразових можливостей запроваджуються додатковi засоби типу кванторiв i обмежувачiв, якi служать для указання мiри, наскiльки значення змiнних повинно бути iстиним, щоб висловлювання вцiлому стало iстиним.
Приклади виразiв з кванторами
УВЕСЬ Х1 Є Х2: ЦВЯХ Х1 З МАТЕРІАЛУ Х2 ТЕРМОСТІЙКИЙ.
Цей вираз означає, що серед цвяхiв є хоча б один з термостiйкого матерiалу. Якщо квантор в виразi є вiдсутнiм, то за умовчанням змiннi вважаються охопленими квантором iснування.
До складу запроваджуваних обмежучив входить обмежувач циклу, позначений службовим словом ЦИКЛ. Вiн використовується пiд час опису ситуацiй i операторiв з великою кiлькiстю об'єктiв, якi знаходяться в одному i тому ж вiдношеннi.
Приклад
ЦИКЛ 100 Х1: ЦВЯХ Х1 У ЯЩИКУ.
Цей вираз може бути iнтерпретован таким чином: "У ящику знаходиться сто цвяхiв". Як видно з приведеного прикладу в виразах з циклом може бути явно вказано кiлькiсть повторiв циклу, якщо ж вона не вказана, то семантика обмежувача циклу спiвпадає з семантикою квантора спiльностi, тобто вираз
ЦИКЛ Х1: ЦВЯХ У ЯШИКУ
є еквiвалентний виразу
УВЕСЬ Х1: ЦВЯХ У ЯШИКУ.
Обмежувачi максимуму та мiнiмуму позначуються, вiдповiдно, службовими словами MAX та MIN i означають, що вирази з змiнними, охопленими цими обмежувачами, є iстиними при максимальних або мiнiмальних значеннях змiнних.
Наприклад, вираз
MAX Х1: ІНСТУЛЬТ Х2 З ЙМОВІРНІСТЮ Х1
буде iстиним при максимальних значеннях змiнної Х1.
Обмежувач старту (СТАРТ) служить для завдання iнтервалу часу, в продовж якого досягається iстиннiсть охоплених ним виразiв.
Часовi iнтервали обозначемо парами , де - нижня, а - верхня межа часового iнтервалу.
Щоб подати рiзнi часовi iнтервали, використують виразиє семантика яких приведена в табл. 1.
Таблиця 1
Вирази обмежувача Часовий iнтервал
СТАРТ В
СТАРТ ПЕРЕД
СТАРТ ПІСЛЯ
СТАРТ МІЖ
Обмежувач тривалостi (ТРИВ) служить для указання тривалостi дiй або подiй. Вираз обмежувача задається змiнною, константою або функцiєю:
СТАРТ В 7_0_0 ТРИВ 10 с: ДЗВОНИТЬ БУДИЛЬНИК.
ТРИВ Х1 с: ПЕРЕДАЧА ДАНИХ НА ЗЕМЛЮ.
ТРИВ К-Y/2: ПЕРЕМОТКА СТРІЧКИ.
Обмежувач достовiрностi (ДОСТ) служить для указання ступеню iстинностi наступного за ним виразу. Ступiнь iстинностi виразiв задається числовими значеннями у iнтервалi вiд 0 до 1:
ДОСТ 0.7: ІНСУЛЬТ ІШЕМІЧНИЙ ПАЦІЄНТА ІВАНОВА В.В.
4.4. Складовi вирази
Для бiльшої наочностi i компактностi в мовi SITPLAN-2 використовуються конструкцiї типу фреймiв. Це складовий вираз, що мiстить iменувальну частину виразу, яка iдентифiкує описове поняття, i набiр виразiв, якi вiдображують властивостi, вiдношення та складовi частини, котрi безпосередньо входять до структури об'єкта, що описується.
Приклади
1. Складовий вираз, що використовується для опису складових об'єктiв:
КОМНАТА К1: ДОВЖИНА 8 М;
ШИРИНА 10 М;
ДВЕРІ А З'ЄДНУЮТЬ КІМНАТУ_К1 З КІМНАТОЮ_К2;
СТІЛ 1 ПОРЯД З СТОЛОМ 2.
2. Складовий вираз, що використовується для завдання параметрiв стратегiї планування:
ПАРАМЕТРИ: СТРАТЕГІЯ Х1;
КОЕФІЦІЄНТ ЦР Х3;
ЛІМІТИ ЧАСУ Х3;
ПРЯМЕ РОЗГАЛУЖЕННЯ Х4;
ЗВОРОТНЄ РОЗГАЛУЖЕННЯ Х3.
В мовi SITPLAN-2 прийнятi такi узгодження вiдносно описiв упорядкованих i неупорядкованих спискiв виразiв:
" упорядкованi списки виразiв, в яких мається на увазi зв'язка типу &, беруться в круглi дужки ( );
" неупорядкованi списки виразiв, в яких мається на увазi зв'язка типу &, беруться в хвилястi дужки { };
" упорядкованi списки виразiв, в яких мається на увазi зв'язка типу , беруться в кутовi дужки ;
" неупорядкованi списки виразiв, в яких мається на увазi зв'язка типу , беруться в квадратнi дужки [ ].
Якщо списки виразiв не взятi в дужки, мається на увазi зв'язка типу &.
5. Опис знань про проблемну область
Опис знань про проблемну область мiстить такi компоненти: опис понять, що визначають об'єкти проблемної областi, та вiдношень мiж об'єктами, а також опис операторiв та демонiв, що моделюють дiї, подiї та правила логiчного виводу.
Базовi поняття i вiдношення служать для узгоджування виразiв вихiдної ситуацiї i цiльової умови з виразами опису операторiв.
Список базових понять складається з найменувань класiв об'єктiв. Для цього можуть бути використанi слова природної мови:
БПОН СТІЛ, СТІЛЕЦЬ, ШАФА, ...
BCON CMT, PLATE, GLASS, ...
Елементи списку базових вiдношень мають структуру описових виразiв, семантика яких визначається класом задач:
БВІДН Х1 НА Х2;
Х1 ПОРЯД З Х2;
ВИСОТА Х1 Х3.
Описовi вирази, що використуються для опису вихiдних i цiльових ситуацiй, складаються з елементiв списку базових вiдношень

 
 

Цікаве

Загрузка...