WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Числовi функцiї - Реферат

Числовi функцiї - Реферат

lst))))
(NUM (CDR lst)) )
Задача 4. Списки lst1 та lst2 мiстять строго зростаючi послiдовностi чисел. Знайти кiлькiсть спiльних елементiв у цих масивах. Часова оцiнка алгоритму повинна дорiвнювати O(K+L), де K та L - довжини спискiв lst1 та lst2 вiдповiдно.
(DEFUN COMELEMENT (lst1 lst2)
((OR (NULL lst1) (NULL lst2)) 0)
(( (CAR lst1) (CAR lst2)) (COMELEMENT lst1 (CDR lst2)))
(+ 1 (COMELEMENT (CDR lst1) (CDR lst2))) )
В файлi irratnal.lsp мiститься великий набiр iррацiональних та трансцендентних функцiй. Аргументи тригонометричних функцiй задаються в радiанах.
1. (EXP x) експонента e^x
2. (EXPT x y) степiнь x^y
3. (LOG x y) логарифм logyx. Якщо y не задано, основа вважається рiвною e.
4. (LN x) натуральний логарифм
5. (SQRT x) квадратний корiнь
6. (ISQRT x) цiла частина з квадратного кореня
7. (SIN x) та (ASIN x) сiнус та арксiнус
8. (COS x) та (ACOS x) косинус та арккосинус
9. (TAN x) та (ATAN x) тангенс та арктангенс
10.(RANDOM n) генерується натуральне число, менше за n.
Контрольнi конструкцiї
MuLisp використовує неявнуформу PROGN для обчислення форм, якi складають тiло функцiї. Окрiм того, iнтерпретатор muLisp розпiзнає в тiлi функцiї неявнi COND конструкцiї. Неявнi COND-и роблять визначення функцiй читабельними, короткими та ефективними. Спецiальнi форми забезпечують контроль за обчисленням форм в процесi виконання програм. Розглянемо деякi контрольнi iнструкцiї.
1. QUOTE об'єкт. Повертає об'єкт obj без його обчислення. QUOTE може використовуватися для запобiгання обчислення значень констант, якi передаються як аргумент функцiї, що обчислюється.
$ (SETQ a 125)
$ a $ (QUOTE a) $ (CAR (CONS 4 7)) $ (CAR '(CONS 4 7))
125 a 4 CONS
2. LOOP форма1 форма2 ... формаN. Повторно обчислює форми у послiдовному порядку доти, поки не зустрiнеться неявний COND з предикатом, не рiвним NIL. Розглянемо функцiю LENGTH обчислення довжини списку. В першому стовпчику запропоновано рекурсивний, в лiвому - нерекурсивний варiант програми.
(DEFUN LENGTHr (lst) (DEFUN LENGTH (lst)
((NULL lst) 0) (SETQ ct 0)
(+ 1 (LENGTHr (CDR lst))) (LOOP
) ((NULL lst) ct)
(SETQ lst (CDR lst) ct (+ 1 ct))
) )
3. IF предикат [THEN] форма1 [ELSE] форма2. Якщо значення предиката не дорiвнює NIL, то видається [THEN] форма, iнакше видається [ELSE] форма.
$ (IF (EQL 'r 'r) (CAR '(q w e r t y)) (CDR '(q w e r t y))) - q
$ (IF (EQL 'r 'w) (CAR '(q w e r t y)) (CDR '(q w e r t y))) - (w e r t y)
4. IDENTITY об'єкт. Повертає об'єкт без жодних змiн. Ця функцiя застосовується для використання змiнних як предикатiв в умовних виразах.
5. PROGN форма1 форма2 ... формаN. Послiдовно обчислює форми та повертає результат обчислення формиN.
6. PROG1 форма1 форма2 ... формаN. Послiдовно обчислює форми та повертає результат обчислення форми1. Функцiю використовують для того, щоб вводити допомiжнi змiннi для збереження результатiв в процесi обчислення iнших виразiв.
$ (SETQ a '(q w e r t y)) $ a
$ (PROG1 (CAR a) (SETQ a (CDR a))) (w e r t y)
q
7. COND cond1 cond2 ... condN. Обчислює CAR кожної COND форми доти, доки не зустрiнеться деяке значення, вiдмiнне вiд NIL, або доки всi предикати не будуть обчисленi. В першому випадку COND обчислює CDR елемент cons - форми з предикатом, який не дорiвнює NIL, як тiло функцiї, використовуючи неявну функцiю PROGN. Якщо CDR - елемент COND форми, яка не дорiвнює NIL, є порожнiм, то повертається значення предиката. Якщо обчисленi всi предикати та всi вони повернули NIL, то COND повертає NIL.
8. COMMENT коментар. Iгнорує свої аргументи та повертає NIL. Визначає засiб включення коментарiв безпосередньо у визначенi функцiї.
9. RETURN об'єкт. Зупиняє виконання функцiї, яка мiстить RETURN, звiльняє стек та повертає об'єкт в ролi свого значення.
10. RESTART Закриває всi вiдкритi файли, вiдмовляється вiд поточного середовища та iнiцiює нову систему muLisp. Всi зв'язки мiж змiнними, функцiї користувача та значення властивостей поточного середовища знищуються.
11. SYSTEM Закриває всi вiдкритi файли, завершує виконання muLisp та повертає керування операцiйнiй системi.
12. EXECUTE програма командний рядок. Зупиняється робота системи muLisp, передається керування програмi з командним рядком. EXECUTE повертає код виходу з програми або NIL, якщо не знайдена.
$ (EXECUTE "command.com" "/c dir c:")
Обчислення рекурсивних функцiй
1. Факторiалом числа n називається число (позначається n!), яке рекурсивно визначається наступним чином:
0! = 1 $ (DEFUN FACTORIAL (n) $ (FACTORIAL 10)
N! = N*(N-1)! якщо N>0. ((ZEROP n) 1) 3628800
(* n (FACTORIAL (- n 1))) )
Якщо в рекурсивнiй програмi аргументом буде велике число, то може виникнути переповнення стеку. Використовуючи команду циклу LOOP можна уникнути екурсивного виклику. Наступна функцiя буде бiльш ефективною:
$ (DEFUN FACTORIAL1 (n rslt) $ (FACTORIAL1 10)
(SETQ rslt 1) 3628800
(LOOP
((ZEROP n) rslt ) $ (FACTORIAL 0 a)
(SETQ rslt (* n rslt)) 1
(SETQ n (- n 1)) ) )
2. Послiдовнiсть чисел, кожен елемент якої дорiвнює сумi двох попереднiх, а першi два елементи дорiвнюють 1, називається послiдовнiстю Фiбоначчi. N-те число послiдовностi Фiбоначчi F(N) може бути знайдене за рекурсивною формулою:
F(0)=1, F(1)=1, F(N) = F(N-1) + F(N-2).
$ (DEFUN FIBON (n) $ (FIBON 20)
(( b,
НСД(a, b - a), якщо a b,
НСД(a, b mod a), якщо a < b,
a, якщо b = 0.
b, якщо a = 0.
г) (INVERTBIT a n) - обернути n-ий бiт числа a.
д) (EQ2 a b c) - розв'язати квадратне рiвняння.
е) (SQTR a b c) - знайти площу трикутника за трьома сторонами (використати формулу Герона).

 
 

Цікаве

Загрузка...