WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами: ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші(пошукова робота) - Реферат

Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами: ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші(пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами: ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші.
План
" Ознаки порівняння рядів з додатними членами
" Ознака Даламбера
" Радикальна ознака Коші
" Інтегральна ознака Коші
13.3. Ознаки порівняння рядів з додатними членами
Збіжність чи розбіжність знакододатного ряду часто встановлюється шляхом порівняння його з іншим рядом, наперед відомо збіжним або розбіжним. В основі такого порівняння лежать наступні теореми.
Нехай задані два ряди з додатними членами
(13.4)
(13.5)
Теорема.1 Якщо члени ряду (13.4) не більші відповідних членів ряду (13.5), тобто , то із збіжності ряду (13.5) випливає збіжність ряду (13.4), а із розбіжності ряду (13.4) випливає розбіжність ряду (13.5).
Д о в е д е н н я. 1) Нехай ряд (13.5) - збігається. Позначимо частинні суми рядів (13.4) і (13.5) через і . Оскільки
,
то, очевидно,
Ряд (13.5) - збігається, тому існує границя його частинної суми
Із того, що члени рядів (13.4) і (13.5) додатні, випливає, що і тоді в силу нерівності
Отже, частинні суми послідовності обмежені. Крім того, послідовність монотонно зростаюча, а тому вона має скінчену границю при
Отже, ряд (13.4) збігається.
2) Нехай ряд (13.4) - розбігається. Тоді ряд (13.5) не може збігатися, тому що за доведеною теоремою (п.1) ряд (13.4) повинен збігатися, а це протирічить нашому припущенню.
Приклад.1 Дослідити збіжність ряду
Р о з в ' я з о к. Ряд знакододатний. Для дослідження його на збіжність використаємо ознаку порівняння:
і ряд збігається ( тут ), а тому за першою ознакою порівняння даний ряд збігається.
Зауваження. Теорема має місце і у випадку, коли нерівності виконуються, починаючи з деякого
Відкинувши перших членів у рядах (13.4) і (13.5), які не вплинуть на збіжність чи розбіжність даних рядів, одержимо умови даної теореми.
Теорема 2. Якщо існує границя
(13.6)
то із збіжності ряду (13.5), при випливає збіжність ряду (13.4), а із розбіжності ряду (13.4) - розбіжність ряду (13.5) при
Д о в е д е н н я. Нехай ряд (13.5) збігається і Взявши довільне як завгодно мале число за визначенням границі, для
достатньо великих будемо мати
, звідки
Одночасно з рядом (13.5) буде збігатися і ряд одержаний множенням його членів на постійний множник Звідси, за попередньою теоремою, випливає збіжність ряду (13.4).
Якщо ряд (13.5) розбігається і то в цьому випадку обернене відношення має скінченну границю і тоді ряд (13.4) повинен бути розбіжним, інакше, якщо б він збігався, то по доведеному, збігався би і ряд (13.4), що протирічить припущенню.
Приклад 2. Дослідити збіжнісь ряду
Р о з в ' я з о к. Нехай а Ряд збігається .Оскільки
то із збіжності ряду випливає збіжність і ряду
13.4. Ознака Даламбера
Теорема. Якщо для ряду (13.4) з додатними членами відношення го члена до го при має (скінчену) границю тобто
(13.7)
то:
1) при ряд (13.4) збігається;
2) при ряд (13.4) розбігається;
3) при теорема не дає відповіді на питання про збіжність чи розбіжність ряду.
Д о в е д е н н я. 1) Нехай Розглянемо деяке число що задовольняє умові Із означення границі та співвідношення (13.7) випливає, що для всіх буде виконуватися нерівність
(13.8)
Дійсно, оскільки величина прямує до границі то , починаючи з деякого номера різниця між величиною і числом може бути зроблена за абсолютною величиною менше за довільне як завгодно мале додатне число, в тому числі, менше за тобто
Звідси і випливає нерівність (13.8).
Запишемо нерівність (13.8) для різних значень починаючи з номера :
. (13.9)
Розглянемо тепер два ряди:
,
.
Другий ряд є геометричною прогресією з додатним знаменником , тому він збігається. Члени цього ряду, починаючи з , менші за члени першого ряду. За першою теоремою порівняння рядів ряд - збігається, а це і є ряд (13.4).
2) Нехай Тоді з рівності (13.7) випливає (при ) , що, починаючи з деякого номера , буде виконуватися нерівність
,
або Але це означає, що члени ряду (13.4) зростають, починаючи з номера , а тому загальний член ряду не прямує до нуля. Значить, ряд розбігається.
Зауваження 1. Ряд (13.4) буде розбігатися і в тому випадку, коли Це випливає з того, що починаючи з деякого номера , буде виконуватися нерівність , або .
Зауваження 2. Якщо , то ознака Даламбера не дає можливості встановити, збігається чи розбігається даний ряд. В одному випадку такий ряд може збігатися, а в іншому - розбігатися. Для вирішення питання про збіжність таких рядів необхідно застосувати іншу ознаку.
Зауваження 3. Якщо , але відношення для всіх номерів , починаючи з деякого, більше за одиницю, то такий ряд розбігається.
Це випливає з того, що при буде виконуватися нерівність , і загальний член не прямує до нуля при
Приклад 1. Дослідити збіжність ряду
.
Р о з в ' я з о к. Використаємо ознаку Даламбера : ,
і
, тому ряд розбігається.
Приклад 2. Дослідити збіжність ряду .
Р о з в ' я з о к. Використовуючи ознаку Даламбера, одержимо
1 - ряд розбігається.
13.6. Інтегральна ознака Коші
Розглянемо ще одну ознаку, яка відрізняється по формі від всіх попередніх.
Нехай ряд має форму
, (13.11)
і є значення при деякої функції , визначеної для . Припустимо, що ця функція неперервна, додатна і монотонно спадна.
Теорема. Нехай члени ряду (13.11) додатні і не спадають, тобто
(13.12)
і нехай така неперервна неспадна функція, що
(13.13)
Тоді :
1) якщо невласний інтеграл збігається, то збігається і ряд (13.11);
2) якщо невласний інтеграл розбігається, то розбігається і ряд (13.11).
Д о в е д е н н я. Зобразимо члени ряду геометрично, відкладаючи на осі абсцис номера членів ряду, а на осі ординат - відповідні значення членів ряду . Побудуємо на цьому ж рисунку графік неперервної функції , що задовольняє умові (13.13). Ясно, що ця функція буде проходити через точки (рис. 13.1).
Рис.13.1 Рис.13.2
Зауважимо, що площа го прямокутника дорівнює , а сума площ побудованих прямокутників дорівнює частинній сумі ряду З іншого боку, ступенева фігура, утворена цими прямокутниками, містить область, що обмежена кривою і прямими ; площа цієї області дорівнює Отже,
(13.14)
На рис.13.2 перший (зліва) із побудованих прямокутників має висоту , а тому його площа буде Площа другого прямокутника і т.д. Площа останнього із побудованих прямокутників буде
Отже, сума площ всіх побудованих прямокутників дорівнює
З іншого боку, яклегко помітити, ступенева фігура, утворена цими прямокутниками, міститься всередині криволінійної трапеції, обмеженої кривою і прямими
Площа цієї криволінійної трапеції дорівнює Тому
звідки
. (13.15)
Розглянемо тепер обидва випадки.
1). Нехай невласний інтеграл збігається. Оскільки
то в силу нерівності (1.15) будемо мати
тобто частинна сума ряду, яка є монотонно зростаючою (члени ряду додатні) , залишається обмеженою. Значить, при має скінчену границю , тобто ряд збігається.
2). Нехай невласний інтеграл розбігається, тобто Це значить, що необмежено зростає при зростанні Але, в силу нерівності (13.14), також необмежено зростає при зростанні , тобто ряд розбігається.
Таким чином, теорема повністю доведена.
Зауваження . Доведена теорема залишається справедливою і в тому випадку, коли нерівності (13.12) виконуються, лише починаючи з деякого
Розглянемо ряд
Оскільки невласний інтеграл збігається при і розбігається при то і даний ряд буде збігатися при і розбігатися при
Приклад. Дослідити збіжність ряду
Р о з в ' я з о к.
;
Для дослідження збіжності ряду використаємо інтегральну ознаку Коші:
; інтеграл збігається, отже, і
ряд - збігається. Тому за ознакою порівняння
ряд також збігається.

 
 

Цікаве

Загрузка...