WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМатематика, Геометрія, Статистика → Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці - Реферат

Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці - Реферат

Економічний зміст похідної.
Використання поняття похідної в економіці.
Розглянемо задачу про продуктивність праці. Нехай функція и = и(t) відображає кількість виробленої продукції u за час t i необхідно знайти продуктивність праці в момент t0.
За період часу від t0 до t0 + t кількість виробленої продукції зміниться від значення u0 = u(t0) до значення u0 + u = u(t0 + t); тоді середня продуктивність праці за цей період часу zсер= . Очевидно, що продуктивність праці в момент t0 можна визначити як граничне значення середньої продуктивності за період часу від t0 до t0 + t при t ' 0 , тобто
Таким чином, продуктивність праці є похідна від обсягу виробленої продукції по часу.
Розглянемо ще одне поняття, яке ілюструє економічний зміст похідної.
Витрати виробництва y будемо розглядати як функцію кількості проду-кції х, що виробляється. Нехай х - приріст продукції, тоді y - приріст витрат виробництва і - середній приріст витрат виробництва продукції на одиницю продукції. Похідна у' = - виражає граничні витрати виробництва і характеризує наближено додаткові затрати на виробництво одиниці додаткової продукції.
Граничні витрати залежать від рівня виробництва (кількість продукції, що випускається) х і визначаються не постійними виробничими затратами, а лише змінними (на сировину, паливо та ін.). Аналогічним чином можуть бути визначені гранична виручка, граничний доход, граничний продукт, гранична корисність, гранична продуктивність та інші граничні величини.
Застосування диференціального числення для дослідження економічних об'єктів та процесів на основі аналізу цих граничних величин дістало назву граничного аналізу. Граничні величини характеризують не стан (як сумарна чи середня величини), а процес зміни економічного об'єкта. Таким чином, похідна виступає як швидкість зміни деякого економічного об'єкта (процесу) за часом або відносно іншого об'єкта дослідження. Але необхідно врахувати, що економіка не завжди дозволяє використовувати граничні величини в силу неподільності багатьох об'єктів економічних розрахунків та перервності (дискретності) економічних показників в часі (наприклад, річних, квартальних, місячних та ін.). Водночас у деяких випадках можна відокремитись від дискретності показників і ефективно використовувати граничні величини.
Розглянемо, як приклад, співвідношення між середнім та граничним доходом в умовах монопольного та конкурентного ринків.
Сумарний доход (виручка) від реалізації продукції r можна визначити як добуток ціни одиниці продукції р на кількість продукції q, тобто r = pq.
В умовах монополії одна або декілька фірм повністю контролюють пропозицію певної продукції, а отже і її ціну При цьому, як правило, зі збільшенням ціни попит на продукцію падає. Вважаємо, що цей процес проходить по прямій, тобто крива попиту р (q) є лінійна спадаюча функція p = aq + b , де а 0 . Звідси сумарний доход від реалізованої продукції складає r = (aq + b)q = aq2 +bq (див. рис. 4.22). В цьому випадку середній доход на одиницю продукції rсер = , а граничний прибуток, тобто додатковий доход від реалізації одиниці додаткової продукції, складатиме (див. рис. 4.22). Звідси, в умовах монопольного ринку зі зрос-танням кількості реалізованої продукції граничний прибуток зменшується, внаслідок чого відбувається зменшення (з меншою швидкістю) середнього прибутку.
В умовах досконалої конкуренції, коли на ринку функціонує велика кількість учасників і кожна фірма не спроможна контролювати рівень цін, стабільна реалізація продукції можлива при домінуючій ринковій ціні, наприклад, р = b. При цьому сумарний прибуток складатиме r = bq i відпові-дно середній прибуток rсер = ; граничний прибуток (див. рис. 4.23). Таким чином, в умовах ринку вільної конкуренції, на відміну від мо-нопольного ринку, середній та граничний прибутки збігаються.
Для дослідження економічних процесів та вирішення інших прикладних задач використовується поняття еластичності функції.
Означення: Еластичністю функції Еx (y) називається границя відношення відносного приросту функції у до відносного приросту змінної х при х ' 0:
(4.21)
Еластичнісіь функції наближено відображає, на скільки відсотків змі-ниться функція у = f (х) при зміні незалежної змінної х на 1%.
Визначимо геометричний зміст еластичності функції. За означенням (4.21) , де - тангенс кута нахилу дотичної в точці М (x, у) (див рис. 4.24). Враховуючи, що з трикутника MBN MN = х , MC = y, а з подібності трикутників MBN та АМС , тобто еластичність функції (за абсолютною величиною) дорівнює відношенню відстаней по дотичній від даної точки графіка функції до точок її перетину з осями Ох та Оу. Якщо точки перетину дотичної до графіка функції А і В знаходяться по одну сторону від точки М, то еластичність Ех (у) додатня (див. рис. 4.24), якщо по різні сторони, то Ех(у) відмінна (див. рис. 4.25).
Властивості еластичності функції:
1. Еластичність функції дорівнює добутку незалежної змінної на темп зміни функції Ту = (ln y)' = , тобто
2. Еластичність добутку (частки) двох функцій дорівнює сумі (різниці) еластичностей цих функцій:
3. Еластичності взаємообернених функцій - взаємообернені величини:
(4.22)
Еластичність функції застосовується при аналізі попиту та пропозиції. Наприклад, еластичність попиту у відносно ціни х (або доходу х) - коефі-цієнт, що визначається за формулою (4.21) і наближено відображаючий, на скільки відсотків зміниться попит (обсяг пропозиції) при зміні ціни (або доходу) на 1%.
Якщо еластичність попиту (за абсолютною величиною) , то попит вважають еластичним, якщо - нееластичпим відносно ціни (або доходу). Якщо , то мова йде про попит з одиничною еластичністю.
Визначим, наприклад, як впливає еластичність попиту відносно ціни на сумарний прибуток z = pq при реалізації продукції. Вище ми вважали криву попиту р = p(q) - лінійною функцією; тепер припустимо, що р = p(q) - довільна функція. Знайдемо граничний прибуток
Відповідно з формулою (4.22) для еластичності взаємообернених функ-цій еластичність попиту відносно ціни обернена еластичності ціни відносно попиту, тобто Еq(р)= , а також те, що , отримаємо при довільній кривій попиту
(4.23)
Якщо попит не є еластичним, тобто 1 , то граничний прибуток додатний. Таким чином, для нееластичного попиту зміна ціни та граничного прибутку відбуваються в одному напрямку, а для еластичного попиту - в різних. Це означає, що зі зростанням ціни для продукції еластичного попиту сумарний прибуток від реалізації продукції збільшується,

 
 

Цікаве

Загрузка...