WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

7) Протидіючий М. Мета – звести нанівець попит, який суперечить інтересам сус-ва, п-ва припиняють в-во таких товарів, контрольні органи вилучають їх із торговлі , через засоби масової інф-ії кампанії проти споживання товару (алкогольні напої, тютюнові вироби).

26.Сутність та принципи соціально-етичного маркетингу

Соціально-етичний маркетинг – це ділова активність фірми, предметом якої є не тільки ринок, а й суспільно- політична діяльність. Його мета – створення, здійснення та контроль за реаліацією соціальних ідей, формування і виховання конкретних норм і правил поведінки в суспільстві.

26.Сутність та принципи соціально-етичного маркетингу

Концепция социально-этического маркетинга - концепция маркетинга, согласно которой организация должна:- наиболее полно и эффективно удовлетворять выявленные запросы потребителей; и- поддерживать и улучшать благосостояние как отдельных потребителей, так и общества в целом.

Ориентация на маркетинг с точки зрения производителя - это через удовлетворение потребности покупателей достижение своей цели, а именно: получение прибыли. Однако, несмотря на кажущееся совпадение интересов покупателей и производителей, имеются серьезные проблемы, касающиеся как отдельного потребителя, так и общества в целом.

Что является основой противоречий?

Увеличение потребления товаров и услуг вследствие интенсивных мер по ориентации изготовителей на потребности покупателей приводит: к увеличению расхода природных ресурсов ; к увеличению влияния всех побочных явлений научно-технического развития, например, таких как промышленное загрязнение окружающей среды.

Это два основных источника противоречий. Первый приводит к противостоянию потребителей и долгосрочных интересов общества, т.к. высокий, а порой чрезмерный уровень потребления сегодня имеет место за счет благосостояния будущих поколений. Старание удовлетворить малейшие потребности породило отношение к товарам, которое можно назвать "используй и выброси", что привело к расточительному использованию ресурсов. Второй приводит к конфликту интересов производителей и интересов общества. Основная задача, решаемая в рамках социально-этичного маркетинга: объединить интересы производителей и потребителей в рамках перспективной пользы обществу в целом. Концепция социально-этичного маркетинга базируется на утверждении, что в основе деятельности производителя должны лежать знания о потребности рынка, и задача производителя заключается в достижении своих целей через удовлетворение потребностей рынка более эффективными и продуктивными, чем у конкурентов, способами с одновременным укреплением благополучия общества в целом.Приведенные концепции имеют место в различных странах в различное время. В отдельно взятой стране в различное время в зависимости от состояния рынка можно наблюдать преобладание какой-либо одной концепции.

26. Сутність та принципи соц.-етичного М.

М. за своєю суттю не є альтруїстичним. Прагнення до прибутку є норальним орієнтиром д-ті фірми, але іноді обраний шлях суперечить моральним нормам та довгостроковим інтересам сус-ва. Якщо до формули "М. як д-ть , орієнтована на потреби споживача" додати з "одночасним поліпшенням життєвого рівня сус-ва ", то отримаємо концепцію соц.-етичного М. Йдеться, зокрема, про зростання уваги проблем захисту навкол-го сер-ща.

28.Система маркетинг-мікс.

Система засобів маркетингу-це сукупність прийомів і методів,конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних ринкових завдань.

З к.50-х рр. система засобів маркетингу визначається як "маркетингова суміш" (marketing-mix).А з к. 70-х рр. можливі елементи цієї суміші об'єднані в 4 групи (концепція "4Р"),-від початкової букви англійської назви кожного елемента.

Головний елемент цієї суміші-товар(product). Тут основними інструментами маркетингової діяльності фірми є його:

 • якість

 • асортимент

 • дизайн

 • властивості

 • торговельна марка

 • упаковка розміри

 • сервіс

 • гарантії

 • можливості повернення

В ідеалі товар має бути унікальним на ринку.

Місце(place)-це:

 • насамперед вибір раціональних каналів збуту продукції фірми,

 • транспортна упаковка

 • асортимент

 • розміщення

 • запаси

 • транспортування

Просування(promotion)-має на меті створення інформаційного взаємозв'язку фірми зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами є:

 • стимулювання збуту

 • реклама

 • суспільні відносини

 • пропаганда

 • прямий продаж

Ціна(price). Ціноутворення полягає у підходах і методах визначення:

 • прейскурантних цін

 • знижок

 • термінів платежу

 • умов платежів

 • кредитування покупців

В останні роки ця концепція доповнюється ще кількома "Р": people(люди),personalselling(персональний продаж), paskage(упаковка).Найважливішою складовою маркетингової суміші є люди. З погляду маркетингу їх розділяють на: персонал фірми, роздрібні (оптові) торговці та споживачі (покупці).

29. Сутність та елементи навколиш-нього середовища маркетингу.

Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

Макросреда представлена силами широкого социального плана, такими как факторы демографического, экономического, природного, экологического, технического и культурного характера, которые оказывают влияние на микросреду.

Тенденции развития факторов оказывают значительное влияние на потребление. Ранее выявленная тенденция позволяет предприятию пользоваться конкурентным преимуществом. Демография - наука, изучающая население с точки зрения его численности, плотности и т. д. Население - потенциальные потребители продукции фирмы. В связи с происходящим демографическим взрывом особое внимание привлекают 2 проблемы:

1. Ограниченность природных ресурсов планеты и возросшие требования к уровню жизни.

2. Неравенство демографического роста (В зависимости от стран, в развивающихся одна ситуация, в развитых - другая).

Темп демографического роста имеет существенное значение для делового мира. Рост народонаселения влечет рост потребностей - развитие рынка (однако, если покупательная способность окажется недостаточной, наступит спад и произойдет сужение рынков). Но когда рост оказывает существенное давление на существующие ресурсы, цены имеют тенденцию повышаться, а конкурентоспособность падать.

Ранее выявленная тенденция позволяет предприятию пользоваться конкурентным преимуществом.

Взаимосвязанный комплекс экономико-правовых факторов представляет собой внешнюю среду функционирования фирмы. Рынок определяется не только населением, но и его покупательной способностью. Покупательная способность есть функцией 4 факторов - дохода, цен, сбережений, стоимости кредита.

Когда доход возрастает, доля расходов на питание уменьшается, доля расходов на ведение хозяйства остается такой же и доля расходов на другие направления (отдых, транспорт, сбережения, здоровье, обучение) возрастает (это закон Эрнста Энджело).

По мере изменения дохода маркетологи должны анализировать изменение спроса на различные блага и услуги.

В последнее время серьезное внимание уделяется среде обитания человека. Экология производства и потребления может потребовать существенной переориентации в деятельности фирмы, увеличения ее расходов, в том числе на научные исследования. (Плюс - соответствующее законодательство и рекомендации "Грин-пис").

Маркетологи должны учитывать влияние 3 тенденций в развитии природной среды:

1. Истощение природных ресурсов.

2. Рост загрязнений.

3. Возрастающее вмешательство государства в эту область.

Взаимосвязанный комплекс экономико-правовых факторов представляет собой внешнюю среду функционирования фирмы. Однако, как правило, экономическая деятельность фирмы формируется в рамках существующего законодательства.

Традиционно государство действует в ряде областей но для общих интересов: оборона, общественные услуги (транспорт, страхование, банки, образование, энергетика, авиация...).

Условно, всю систему законодательных актов и нормативов можно подразделить на: регулирующие взаимоотношения с потребителями; с другими фирмами, поставщиками и посредниками; защищающие высшие интересы общества и формирующие экономический базис государства успешность маркетинговой деятельности фирмы определяется не только знанием законов, но и точностью их исполнения и умением предвидеть изменения той или иной ситуации.


 
 

Цікаве

Загрузка...