WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві - Курсова робота

Товарооборотність та необхідність її прискорення на підприємстві - Курсова робота

вилучення з реалізації нерентабельних видів продукції;

визначення необхідності досліджень і розробок для створення нової та модифікованої продукції;

затвердження планів і програм розробки нових або поліпшення наявних продуктів;

виділення фінансових ресурсів для виконання затверджених програм та планів.

Роблячи загальний підсумок можна константувати, що товарна політика фірми – явище дуже складне і багатогранне, правильне планування, організація і контроль блоків якого забезпечує фірмі міцне становище на ринку і стабільний збут, а споживачеві – максимальне задоволення його потреб.

27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс.- 2-е изд.- М: Дашков и К, 2001.- 191с.

2. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник. – М.: Экономика, 1999. – 703с.

3. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645с.

4. Баутов А. Формирование и расчет оптимального ассортимента при случайном спросе: // Маркетинг в России и за рубежом - 2003, - №3 С.18 – 32.

5. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: Політехніка, 2003. – 384с.

6. Бычкова А.Н. Метод класификаций в ассортиментной политике: // Маркетинг в России и за рубежом – 2006. - №1.- С.38 – 41.

7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник.- К: Лібра, 2002.- 712с

8. Гвоздик О. Ассортиментная и ценовая политика// Маркетинг и реклама- 2002.- №5-6.- С.60-61.

9. Гордон М.П. Логистика товародвижения : Учебник. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001 – 200с.

10. Гринев В.Ф. Товарно-инновационая политика: Учеб.пособие. – К.: МАУП, 2004. -160с. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство: Учебное пособие.- М: СОФИТ, 1994.- 496с.

11. Земляков І.С. Основи маркетингу: Навч.посібник, - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352с.

12. Кардаш В.Я., Маркетингова товарна політика: Підруч. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.

13. Карпенко Н.В. Маркетинг: Навч. посібник. – Х.: Студцентр, 2004. – 208с.

14. Крамаренко В.І. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 258с.

15. Леонов А. Оперативно-тактическое управление ассортиментной политикой предприятия с используванием гибких ценовых инструментов.

16. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів/ За ред. Азарян О.М.- 3-є вид., перероб. і доп.- Х: Студцентр, 2002.- 320с

17. Маслова Т.Д. Маркетинг: Учебник. - С.Пб.: Питер, 2002.- 400с.

18. Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник . – К.: НАУ, 2003. – 217с.

19. Пономарьова Ю. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства: // Маркетинг і реклама - 2005, - №11.- С.30 – 37.

20. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 90с.

Додаток А

Дані про результати господарсько-економічної діяльності фірми "Ходак" за 2003-2005 рр.

Показники

Одиниці вимірю-вання

Роки

2003

2004

2005

1. Дохід від реалізації(без ПДВ)

тис. грн.

1897,7

2528,7

4280,2

2. Собівартість реалізованих товарів.

тис. грн.

1837,2

2322,1

4044,9

3. Фінанасовий результат від основної діяльності:прибуток

тис.грн.

60,5

206,6

235,3

4.Рентабельність.

%

3,3

8,9

5,8

5. Інші операційні доходи.

тис.грн.

-

-

-

6. Адміністративні витрати

тис. грн.

6,1

15,7

18,8

7. Витрати на збут

тис.грн.

20,7

31,2

37,2

8. Інші операційні витрати

тис.грн.

24,6

140,2

166,9

9. Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

тис.грн

9,1

19,5

12,4

10. Інші доходи

тис. грн

-

-

-

11. Інші витрати

тис.грн

-

-

-

12. Фінансовий результат від звичайної діялбності: прибуток

тис. грн.

9,1

19,5

12,4

13. Чистий прибуток

тис. грн.

6,4

13,6

8,7

Додаток Б

Схема побудови програми маркетингової політики фірми "Ходак"

Програма маркетингових

досліджень

Дослідження ринку.

Дослідження асортименту та конкурентноспроможності товарів та послуг.

Дослідження збуту.

Дослідження реклами і стимулювання збуту.

Дослідження вимог покупців щодо товарів та послуг.

Програма управління

асортиментом та конкурентноспроможністю

товарів та послуг

1. Планування асортиментної концепції.

2. Формування замовлення для виробників.

3. Зустріч з виробниками.

4. Формування торговельного асортименту.

5. Закупка товарів.

Додаток В

Дані про обсяг товарообороту основних торгових марок фірми "Ходак"

за 2003-2005рр.

Торгова марка

Од. Вим

роки

2003

2004

2005

"ВЕРЕС"

тис. грн

351,93

400,94

1454,49

Олія в асорт.разом

тис. грн

98,25

679,55

1164,86

В т.ч.

"Щедрий Дар"

тис. грн

––––

652,2

968,1

Напої газ. "Олімпія"

тис. грн

––––

11,81

897,32

Кава "Петровская слобода"

тис. грн

238,23

207,35

303,14

Мінеральні води в асорт. разом

тис. грн

928,35

1416,84

2099,64

В т.ч.

"Миргородська"

тис. грн

65,96

87,58

225,98

"Трускавецька"

тис. грн

132,08

196,57

240,54

"Збручанська"

тис. грн

–––

49,43

105,36

"Боржомі"

тис. грн

9,27

82,91

182,93

"Лужанська №7"

тис. грн

8,39

18,18

14,61

"Регина"

тис. грн

44,45

296,15

384,64

"Добра вода"

тис. грн

45,67

91,83

50,76


 
 

Цікаве

Загрузка...