WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту - Реферат

Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту - Реферат

задоволення потреб споживачів більш ефективними методами, ніж у конкурентів;
o концепція соціально-етичного маркетингу. Завданням організації є встановлення потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаного задоволення більш ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів, методами з одночасним підвищенням якості життя членів суспільства в цілому.
Концепції інтенсифікації комерційних зусиль і маркетингу часто плутають. Порівняння цих двох підходів наводимо нижче (табл. 1.1).
Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика концепції інтенсифікації комерційних зусиль і концепції маркетингу
Концепція Основний об'єктуваги Засоби досягнення мети
Кінцева мета
Інтенсифікації комерційних зусиль Товар Комерційні зусилля і засоби стимулювання Одержання прибутку за рахунок зростання обсягу продаж
Маркетингу Потреби споживачів Комплексні зусилля маркетингу
Одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів
Філософія маркетингу полягає в узгодженні попиту і пропозиції до початку процесу виробництва шляхом аналізу маркетингової інформації. Фірма має продавати не те, що вона може виробляти, а виробляти те, що буде продано.
Основні етапи еволюції маркетингу наведено в табл. 1.2 та на рис. 1.5.
Таблиця 1.2. Еволюція маркетингу
Роки Акценти в маркетинго-вій діяльності Основна орієнтація Галузь застосування Основні аналітичні методи
1 2 3 4 5
1900- 1950 pp. Вчення про товар Орієнтація на розподіл, теорія про експорт і збут
Сільськогосподарське виробництво, виробництво масових товарів Спостереження, ана-ліз купівель і прода-жу; розрахунок імо-вірності; споживчі панелі
1960 p. Вчення про збут Організація продажу; розвиток теорії, орієнтованої на товар та його функції; маркетинг як функція дистриб'юторства Споживчий маркетинг
Аналіз мотивів, до-слідження операцій, моделювання
1970 p. Вчення про пріоритетну значущість маркетингу (маркетинг як рецепт) Орієнтація на торгівлю, збут і частково на споживача. Панівна теорія - наукові основи поведінки і при-йняття рішень Промисловий і споживчий маркетинг Факторинг, дискри-мінантний аналіз, математичні методи, маркетингові моде-лі, аналіз даних
1980- 1990 pp. Формування вчення про маркетинг як функцію менедж-менту. Стратегічний маркетинг, марке-тингова концепція управління Орієнтації на конкурентів і екологію. Панівна теорія - ситуа-ційний аналіз Промисловий і споживчий маркетинг; маркетинг послуг і некомерційних організацій
Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, експертні систе-ми, причинно-на-слідковий аналіз
1990- 2000 pp. Формування вчення про маркетинг як функцію й інстру-ментарій підприєм-ництва Панівна теорія - теорія ринкових мереж і взаємодії, теорія ко-мунікацій. Орієнтація на соціальний і еко-логічний ефект Промисловий і споживчий маркетинг; маркетинг послуг і некомерційних організацій; підприєм-ництво державних структур Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, моделі поведін-ки споживачів і конкурентів, бенч-маркінг, теорія ігор
Рис. 1.5. Етапи розвитку маркетингу
Місце маркетингу в загальній структурі менеджменту
Менеджмент (у широкому розумінні) - певний набір принципів, правил та методів, за допомогою яких організація досягає поставленої перед нею мети.
Структура менеджменту або його основні напрями:
o управління загальними (фінансовими) показниками роботи підприємства.
Наприклад, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент;
o маркетинг.
Менеджер-маркетолог має відповісти на запитання: як, яким чином, де, коли, яким шляхом буде досягнуто мети, поставленої перед фірмою. Іншими словами, він має трансформувати мету і завдання корпорації в маркетингові цілі і маркетингову програму. Завданням маркетолога є розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства;
o створення організаційних структур. Наприклад, лінійних, функціональних, лінійно-функціональних, матричних та дивізійних.
o управління кадрами.
Деякі базові поняття маркетингу
Для розуміння суті маркетингу потрібно зупинитися на деяких його базових поняттях.
1. Нестаток - почуття, яке відчуває людина, коли їй чого-небудь не вистачає.
2. Потреба - нестаток, який набув конкретної форми відповідно до соціокультурних та психологічних особливостей людини.
3. Попит - це платоспроможна потреба, яка проявляється у формі вимоги на товари з боку покупців, які беруть участь у ринкових відносинах на цьому ринку.
Попит характеризується двома основними показниками:
o Рівень попиту - це кількість товару або послуг, на яку пред'являє вимогу споживач і який виражається у вартісних або натуральних одиницях.
o Структура попиту - це те, на які саме товари і в якій кількості споживач виставляє свої вимоги.
Зв'язок між мотивацією споживачів та етапами формування попиту показано на рис. 1.6.
Попит на ринку в узагальненому вигляді можна представити функцією двох макрозмінних: змінної некерованих факторів маркетингового середовища та змінної сукупного маркетингового тиску:
Попит = F (некеровані фактори маркетингового середовища, сукупний маркетинговий тиск на споживачів).
Під сукупним маркетинговим тиском розуміють сукупний тиск комплексів маркетингу на споживачів з боку усіх компаній, що присутні на ринку.
Використана література
1. Маркетинг - инструмент конкуренции: Специальный выпуск. №15.- М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2002.- 128с.- (Маркетинг).- 48.73
2. Маркетинг.- К.: ЦУЛ, 2003.- 258с.
3. Романенко Лариса Федорівна Маркетинг.- К.: Ун-т "Україна", 2005.-
4. Маркетинг.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.- 560с.
5. Тєлєтов Олександр Сергійович Маркетинг у промисловості.- К.: ЦНЛ, 2004.-
6. Маркетинг. Менеджмент.- Донецк: ДонГУЭТ, 2001.- 594с.
7. Холленсен Свен Глобальный маркетинг.- Мн.: Новое знание, 2004.-
8. Новошинська Любов Василівна Міжнародний маркетинг.- К.: ЦНЛ, 2004.- 176с.
9. Балабанова Людмила Веніамінівна Маркетинг.- Донецьк: , 2002.- 562с.
10. Циганкова Тетяна Михайлівна Міжнародний маркетинг.- К.: КНЕУ, 2005.-
11. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика.- К.: ВД "Професіонал", 2004.-
12. Хершген Ханс Маркетинг. Основы профессионального успеха.- М.: Инфра-М,

 
 

Цікаве

Загрузка...