WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз діяльності конкурентів - Реферат

Аналіз діяльності конкурентів - Реферат

максимальним значеннями визначають межі поданих груп.
Схема віднесення підприємств до груп має такий вид:
Якщо (2.26)
То , відповідно, : 1 групі - лідери ринку; 2 групі - підприємства із сильною конкурентною позицією; 3 групі - підприємства зі слабкою конкурентною позицією; 4 групі - аутсайдери ринку.
Середнє арифметичне значення часток усієї сукупності підприємств визначається зі співвідношення:
(2.27)
Мінімальне та максимальне значення ринкової частки визначаються по всім значення :
(2.28)
Середньоквадратичні відхилення ринкової частки підприємств , для яких , розраховуються по відповідних секторах:
?1 = ? ((1/кі) ? ? (Дs - Дср1)2), s = 1,…,kі (2.29)
?2 = ? ((1/(п - кі)) ? ? (Дt - Дср2)2), t = 1,…,n-kі, (2.30)
де - кількість підприємств, для яких ; Дs (Дt) - ринкові частки підприємств, для яких Дs Дср); Дср1 (Дср2) - середнє арифметичне значення ринкової частки підприємств, для яких Дs Дср).
Дср1 = (1/кі) ? ?Дs , s = 1,…,кі , (2.31)
Дср2 = (1/(n - кі)) ? ?Дm,, t = 1,…, n - кі (2.32)
При усій важливості показника ринкової частки, необхідно враховувати, що він являє собою статичну оцінку для конкретного моменту часу. У зв'язку з тим, що кон'юнктурна ситуація на ринку достатньо мобільна, необхідно знати тенденцію зміни даного показника і пов'язану з ній зміну конкурентної позиції підприємства. Дану тенденцію можна оцінити за допомогою темпу приросту частки, що розраховується за формулою:
Тi = (1/m) ? ((Дit - Дit0) / Дit0) ? 100%, (2.33)
де - темп приросту ринкової частки - гo підприємства, %; Дit (Дit0) - ринкова частка -го підприємства в період часу , %; - кількість років в аналізованому періоді.
Для оцінки ступеня зміни конкурентної позиції, що характеризується ринковою часткою, доцільно виділити типові стани підприємства за розміром росту його ринкової частки. Аналогічно попереднім міркуванням і з урахуванням того, що щільність розподілу ринетьсядо нормального закону, можна виділити чотири класифікаційні групи.
Якщо
Тср + ?, Тмах
Ті Тср, Тср + ?
Тср - ?, Тср
Тміn, Тср - ? (2.34)
То , відповідно, : 1 групі - підприємства з конкурентною позицією, що швидко покращується; 2 групі - підприємства з конкурентною позицією, що поліпшується; 3 групі - підприємства з конкурентною позицією, що погіршується; 4 групі - підприємства з конкурентною позицією ринку, що значно погіршується.
Тср = (?kit / ?kjto - 1) ? 100 %), i = 1, ... . n (2.35)
або
Тср = (?kit?Цit / ?kjto?Цjto - 1) ? 100 %), j = 1, ... . nto. (2.36)
де Кit (Кjt0) - кількість виробів аналізованої товарної групи реалізованих i-им підприємством у період часу t (to), од.;
Цit (Цjt0) - ціна виробів, реалізованих i-им підприємством у період часу t (to), тис.грн.;
n (nt0) - кількість підприємств, що працюють на аналізованому товарному ринку в період часу t (to), од.
Мінімальне (Tmin) і максимальне (Tmax) значення темпу приросту частки визначається по всіх значеннях Ti:
Tmin = MIN(Тi), Тmax = МАХ(Тi), i = 1, ... . n. (2.37)
Середньоквадратичне відхилення (Тi від Тср) розраховується по формулі:
? = ? ((1/n) ? ? (Ti - Tср1)2), i = 1,…,n. (2.38)
Як очевидно з запропонованої схеми класифікації, крім абсолютного розміру вирішальне значення має знак даного показника. Негативні значення свідчать про наявність тенденції зменшення ринкової частки, позитивні - її росту, тобто констатують погіршення або поліпшення конкурентної позицій підприємства. Чим більший інтервал часу прийнятий для розгляду, тим дані тенденції стабільніше.
При рівності ринкових часток для ранжирування підприємств можна скористатися показником стабільності. Він відображає ступінь прихильності споживачів до продукції підприємства і показує, яку частку в загальному обсязі продаж складають продажі постійним споживачам, що не вперше купують продукцію. Показник стабільності ринкової частки можна розрахувати за формулою:
(2.26)
де - загальна кількість продукції, реалізованої -м підприємством, - кількість продукції -го підприємства, що купується споживачами не вперше.
Використання як уточнюючого коефіцієнта, дозволить однозначно розподілити підприємства усередині кожної класифікаційної групи.
У цілому, оцінка статусу фірми дозволяє вирішити ряд взаємозв'язаних завдань: визначити особливості розвитку конкурентної ситуації; встановити ступінь домінування підприємств на ринку; виділити найближчих конкурентів і встановити відносну позицію підприємства серед учасників ринку; використовувати отриману інформацію для формування досьє конкурентів. Це дозволить більш обґрунтовано підійти до питань розробки стратегії конкуренції, що враховує конкурентний статус підприємства і особливості його ринкового оточення
Інший підхід до аналізу конкурентів, запропонований Хассі Д., включає такі етапи: зображення карти галузі; виокремлення основних характеристик конкурентів; визначення бізнесу конкурентів; побудова конкурентних переваг [287]. Важливими для аналізу характеристиками конкурентів є: фінансові результати; аналіз продукту; маркетинг і продажа; джерела конкурентних переваг; важливість даної діяльності для всієї групи; обсяг міжнародних операцій; ключові чинники; явна стратегія; сильні і слабі сторони; філософія організації; політика по відношенню до персоналу; рейтинг по критичних факторах успіху. Основні характеристики конкурентів можливо відобразити в зручній для опрацювання формі всього на одному аркуші паперу формату A3 (додаток 3.1). Інколи потрібним є більш детальне представлення інформації, особливо, коли необхідне вивчення конкурента на різних рівнях (продуктовому і географічному). Але принцип скорочення аналізу до коротких висновків може бути збережений для кращого розуміння конкурента, фокусування уваги на відповідних моментах.
Скибінський С.В. наголошує на важливості моніторингу конкурентів як однієї з функцій маркетингу, що має чітку спрямованість попереджати дії конкурентів на ринку, перешкоджати (в межах закону) тим діям конкурентів, які б могли стати на заваді досягненню підприємством певних цілей на ринку [254]. Моніторинг конкурентів включає різнобічні за характером роботи, серед яких пошукові, аналітичні, дослідницькі, прогнозні та інші, пов'язані з накопиченням певної достовірної інформації про ринок конкуруючих товарів, плани та наміри їх виробників і продавців. Основні роботи, які необхідно виконати в процесі моніторингу конкурентів: визначення діючих та імовірних конкурентів; систематизація інформації про діючих та імовірних конкурентів товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...