WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції - Реферат

Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції - Реферат

нормалізації ситуації на ринку. Проте, не враховує ранги підприємств за ринковими частками.
Індекс Розенблюту
(2.8)
Усуває недоліки індексу Херфіндала-Хершмана, оскільки розраховується з урахуванням порядкового номера підприємства, отриманого на основі ранжирування часток від максимуму до мінімуму
Показник ентропії
(2.9)
Застосовується при оцінці розподілу часток. Середньозваження часток проводиться не на основі рангів підприємств, а за допомогою натуральних логарифмів часток.
Коефіцієнт Джині
, (2.10)
де - накопичене (кумулятивне) значення часток і найбільших підприємств ринку.
Показник виступає кількісною інтерпретацією графіка Лоренця.
Закінчення табл.2.5
Індекс Холла-Тайдмана , (2.11)
де НТ- індекс Холла-Тайдмана; - позиція (ранг) підприємства на ринку (найбільше має ранг 1); - частка продажу цих самих підприємств у загальному обсягу.
Якщо - ринок висококонцентрований, монопольний; - ринок неконцентрований
Коефіцієнт відносної концентрації Ґрунтується на зіставленні кількості найбільших підприємств та їх частки у обсязі реалізації продукції
, (2.12)
де К-- коефіцієнт відносної концентрації; - частка найбільших підприємств у загальній кількості учасників ринку, %; - частка продажу цих самих підприємств у загальному обсягу продажу, %.
Якщо - ринок неконцентрований; - ринок висококонцентрований.
Коефіцієнт варіації
Як показує практика, найбільша конкурентна активність спостерігається, коли конкуренти володіють приблизно рівними частками ринку. В цьому випадку інтенсивність конкуренції на даному товарному ринку визначається за допомогою міри схожості ринкових часток конкурентів, що дозволяє визначити коефіцієнт варіації (відношення середньоквадратичного відхилення часток до їх середньоарифметичного значення).
або (2.13)
де - інтенсивність конкуренції на товарному ринку, виміряна на основі оцінки ступеню подібності часток конкурентів; - коефіцієнт варіації ринкових часток конкурентів; - середньоквадратичне відхилення ; - середньоарифметичне значення ; - кількість підприємств на товарному ринку.
Середньоарифметичне значення часток всієї сукупності підприємств залежить тільки від кількості підприємств на даному товарному ринку :
Тоді формула коефіцієнта варіації приймає більш простий вигляд:
(2.14)
В результаті розрахунків виявляються ті фірми, які представляють собою особливу небезпеку як конкуренти і відносно яких розробляються спеціальні стратегії і форми економічної поведінки. Наведені вище показники, крім коефіцієнта варіації, дають достатньо серйозну інформацію про інтенсивність конкуренції, але не враховують особливостей конкретних ринків, досвід і методи ведення конкурентної боротьби. Слід відмітити, що в охарактеризованих показниках йде мова не про частки фірм у виробництві продукції або за обсягами виробництва, а про частку фірми за обсягом продажів (або обсягу пропозиції) на базовому ринку. Величини ці різні за своєю суттю, до того ж розміру внутрішнього ринку того або іншого товару найчастіше не співпадають з об'ємами реалізації через експортно-імпортні операції виробників і торговців.
Разом з тим, ринкова частка - не єдина міра оцінки конкуренції на ринку. З цією ж метою можуть використовуватися також [15]:
" частка "свідомості" (відсоток споживачів, які називають певну марку товару, коли їх просять назвати першу, що спала їм на думку при прийнятті рішення щодо купівлі особливого виду продукції; показник свідчить про найбільш вкорінену в свідомості обізнаність про марку і купівельні переваги);
" частка "голосу" (відсоток простору або часу в рекламних ЗМІ, який займає торгова марка по відношенню до загального обсягу ЗМІ для даної галузі; часто вимірюється розміром коштів, витрачених на рекламу; може привести до зміни в частці "свідомості");
" частка "НДДКР" (процентне співвідношення витрат компанії до всіх витрат галузі на НДДКР; довгостроковий провісник розробки нового товару, вдосконалення його якості, зниження витрат і, як наслідок, збільшення ринкової частки; показник важливий для оцінки майбутньої конкурентоспроможності на високотехнологічних ринках).
Слід мати на увазі і те, що конкуренція - поняття динамічне, тому важливо знати, як змінюються частка ринку, частки "свідомості", "голосу" або "НДДКР".
Темпи зростання ринку та інтенсивність конкуренції.
Прискорене зростання ринку навіть за рівних потужностей конкурентів може усунути багато протиріч між підприємствами за рахунок задоволеності їх темпами розвитку. Це відбувається, головним чином, через те, що збільшення ринкових часток підприємств відбувається не за рахунок конкурентів, а за рахунок збільшення кількості споживачів або обсягів (кратності) покупок вже існуючими споживачами. У цій ситуації інтенсивність конкуренції падає.
Але прискорене зростання не може бути нескінченним. З багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин будь-який ринок товарів переживає стан стагнації, застою або невеликого позиційного зростання, коли збільшення обсягу продаж підприємства може відбуватися, головним чином, за рахунок переманювання споживачів у конкурентів та або погіршення позиції конкурентів. В такій ситуації активність конкурентної боротьби значно зростає, і цей факт необхідно враховувати в комплексній оцінці інтенсивності конкуренції. Головна складність такого розрахунку полягає в неоднозначності визначення граничних значень темпів зростання, за межами яких інтенсивність конкуренції мінімальна (зона значень темпів зростання більших за 100%), або наближається до максимуму (значення темпівзростання менших за 100%). Практика бізнесу свідчить про те, що більшість ситуацій, які описують динаміку ринків конкретних товарів, можна обмежити двома граничними значеннями річних темпів зростання обсягів реалізації: 70% і 140%.
В цьому діапазоні ринкових ситуацій можуть бути розподілені значення показника інтенсивності конкуренції, який враховує темпи зростання обсягу продаж на даному ринку ( ).
(2.15)
де Т, - річний темп зростання обсягу продаж на даному товарному ринку без урахування інфляційної складової, %.
Загальна схема визначення ( ) буде мати вигляд:
Якщо , то (2.16)
Необхідно також відзначити, що при значеннях , менших 70% (згортання ринку) інтенсивність конкуренції значно слабшає. Проте, даний стан не можна віднести до діючих ринків, - він характерний для класу ситуацій, пов'язаних з припиненням реалізації даних товарів або із значними економічними потрясіннями ринку. Абсолютну ж більшість реальних ринкових ситуацій можна оцінити з використанням формули (3.16).
Більш точну інформацію про рівень інтенсивності конкурентної боротьби можливо отримати при використанні концепції життєвого циклу попиту на товар. Кожній з ділянок кривої життєвого попиту на товар відповідає свій рівень інтенсивності конкурентної боротьби. Ці ділянки повністю діагностуються двома показниками - першою і другою похідними. У разі дискретних спостережень, які і зустрічаються на практиці, їх аналогом є перші і

 
 

Цікаве

Загрузка...