WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ринок як спільнота конкуруючих компаній - Реферат

Ринок як спільнота конкуруючих компаній - Реферат


Реферат на тему:
Ринок як спільнота конкуруючих компаній
Сучасна ринкова економіка - складний організм, елементами якого є різноманітні виробничі, комерційні, фінансові й інформаційні структури, що взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм, і об'єднуються єдиним поняттям - ринок. За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів і пропозиції виробників встановлюються і ціни товарів, і обсяги продаж.
Ринок є організаційною формою існування товарного виробництва. Історія останнього налічує близько 6 тис. років. приблизно стільки ж років існує і ринок. Історично слово "ринок" характеризувало певне місце, де продавалися та купувалися товари. Якщо розглядати еволюцію ринку з точки зору суб'єктів ринкових відносин, то можливо побачити, що спочатку це були безпосередньо виробники і споживачі товарної продукції. Потім, у міру його розвитку й відокремлення в самостійні галузі торгівлі та грошового обігу, активними учасниками ринкових відносин стають торговельні й фінансові посередники: комерційні агенти, комівояжери, консигнатори, брокери, дилери та ін. Діяльність посередників вважається вкрай необхідною і високо оцінюється суспільством. Існує навіть думка, що в ринковому механізмі посередницькі ланки виконують роль керуючої системи.
В умовах командної економіки посередницька діяльність розглядається як другорядна, а то й зовсім небажана: тут всеохоплюючим регулятором суспільного життя виступає державний апарат. Посередник же, котрий забезпечує незалежне функціонування господарств, своєю діяльністю об'єктивно протистоїть держапарату, загрожуючи самому його існуванню.
Сучасне бачення економістами категорії "ринок":
" будь-яка впорядкована структура, що забезпечує нормальну взаємодію продавців і покупців (вузьке тлумачення);
" певний спосіб організації економічного життя, характерними ознаками якого є: самостійність учасників економічного процесу; комерційний характер їхньої взаємодії; суперництво (конкуренція) господарюючих суб'єктів; формування економічних пропорцій під впливом динаміки цін та конкурентної боротьби; ціни, що складаються на основі попиту та пропонування (у широкому розумінні).
Згідно Закону України "Про захист економічної конкуренції", відповідного до якого "ринок товару (товарний ринок) - це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція" [96].
Розглядаючи структурну організацію ринку, визначальне значення для характеру взаємодії попиту та пропозиції має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар.
Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих ринків, їх підрозділяють на різні види залежно від умов діяльності суб'єктів ринкових відносин, відповідності чинному законодавству за ознакою простору дії, об'єкта купівлі-продажу тощо (табл.1.5).
Таблиця 1.5
Класифікація ринків
Види Характеристика
Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарського життя " вільний ринок (характерна велика кількість виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного; відсутність обмежень в інформації про попит, пропозицію, ціни, якість продукції тощо; вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того чи іншого товару та виходу з нього);
" монополізований ринок (характерна незначна кількість виробників даного товару; застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації; утруднений доступ до ресурсів, погоджуються дії учасників ринкових відносин);
" регульований ринок (контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів економічного та адміністративного характеру).
За ознакою простору дії " місцевий ринок(у межах міста чи села);
" регіональний ринок(певна територія якоїсь країни);
" національний ринок;
" світовий ринок.
За відповідністю законодавству " легальний (офіційний) ринок;
" тіньовий ринок.
За об'єктом купівлі-продажу " ринок товарів широкого вжитку;
" ринок товарів промислового призначення;
" ринок праці;
" ринок цінних паперів;
" ринок науково-технічних знань тощо
Закінчення табл.1.5
За ступенем влади " ринок продавця (більше влади мають продавці, а найактивнішими "діячами" вимушені бути покупці);
" ринок покупця (більше влади мають покупці й найактивнішими "діячами" вимушені бути продавці.
Залежно від того, хто є покупцем товару і з якою метою він купується " споживчий ринок - окремі особи і господарства, які купують товари для особистого споживання;
" ринок виробітків - організації, що купують товари для подальшого використання їх у процесі виробництва.
" ринок проміжних продавців - організації, що купують товари
" для наступного перепродажу їх з прибутком для себе;
" ринок державних установ - державні організації, що купують товари або для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, кому вони потрібні;
" міжнародний ринок - покупці за межами країни, включаючи закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців, держави і установи.
Кожен із наведених видів ринку має власну інфраструктуру, набір інструментів для забезпечення його життєдіяльності. Окремі види ринку не існують самостійно, а пов'язані між собою, утворюючи розгалужену ринкову систему. Вона діє не тільки в межах тієї чи іншої країни, а й глобально, охоплюючи значну частину світового господарства.
У "Методиці визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку" розглянуто інтерпретації меж ринку (див. табл. 1.6) [174].
Таблиця 1.6
Межі ринку
Вид меж ринку Інтерпретація
Товарні Товар (товарна група), сукупність схожих, однорідних предметів господарського обороту, в межах якої споживач за звичайних умов може перейти від споживання певного виду предметів господарського обороту до споживання іншого
Територіальні (географічні) Територія зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів), в межах якої за звичайних умов споживач може легко задовольнити свій попит на певний товар і яка може бути, як правило, територією держави, області, району, міста тощо або їхніми частинами
Часові Час стабільності ринку, тобто період, протягом якого структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому істотно не змінюються
Плюралістичність мотивів, цілей і форм (типів) поведінки підприємства в ринковому середовищі є однією з характерних ознак економічного сьогодення. Так, в залежності від цілей, що переслідують підприємства, та, відповідно, від критеріїв прийняття господарських рішень, виділяють такі можливі варіації типів ринкової поведінки підприємства, як агресія, суперництво,індивідуалізм, рівність, кооперація, альтруїзм (табл. 1.7). Це засвідчує, що конкуренція є далеко не єдиним варіантом відносин, що виникають між ринковими суб'єктами в процесі їх взаємодії.
Таблиця 1.7
Типи ринкової поведінки підприємства
№ Цільова орієнтація підприємства Тип ринкової поведінки
1. Максимізація виграшу іншого Альтруїзм
2. Максимізація спільного виграшу Кооперація
3. Мінімізація різниці між власним та чужим виграшем Рівність
4. Максимізація власного виграшу Індивідуалізм
5. Максимізація відносного виграшу Суперництво
6. Мінімізація виграшу іншого Агресія
Згідно найбільш поширеної типології ринків, виділяють чотири можливі конкурентні структури (табл. 1.8). Розглянуті типи ринків і конкуренції в чистому вигляді зустрічаються порівняно рідко та поширюється на дуже обмежене коло товарів і послуг. У реальних умовах частіше зустрічайся такі ситуації на ринку, які професор Дж. Робінсон визначає як недосконалу конкуренцію, що носить змішаний характер [178].
З погляду конкурентної ситуації в галузі і на ринку конкуренція може бути досконалою (чистої) і недосконалою

 
 

Цікаве

Загрузка...