WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ідеологія менеджменту якості - Реферат

Ідеологія менеджменту якості - Реферат

Перший - це принципи, сформульовані Е. Демінгом, що носять не методологічний, а швидше прагматичний характер. Фактично це установки чи постулати по формуванню поведінки менеджерів для досягненняцілей в області якості, сутність яких зводиться до наступного:
1) Постійною метою діяльності повинно бути поліпшення якості продукції.
2) Не повинно допускатися жодного дефекту в будь-якій сфері діяльності.
3) Необхідно вимагати від постачальників, виходячи з використовуваних статистичних методів, гарантій якості видів продукції, що поставляються.
4) Не укладати контракти на поставки продукції, орієнтуючись на низькі ціни.
5) Постачальник повинен виявляти проблеми, пов'язані з якістю і вирішувати їх.
6) Навчатися повинні всі працюючі на підприємстві.
7) Використовувати нові методи управління.
8) Не допускати виникнення у працюючих страху відповідальності за помилки.
9) У діяльності відділів не повинно бути ніяких бар'єрів.
10) Не використовувати в організації робіт заклики та гасла, не підкріплені реальними діями.
11) Не оцінювати кількісними нормами діяльність нікого із працюючих.
12) Усувати всі причини, що зменшують у працюючих почуття поваги і гордості до своєї організації.
13) Заохочувати прагнення до навчання і самоосвіти.
14) Керівники вищої ланки повинні чітко встановлювати свої зобов'язання в області якості.
Сутність усієї концепції Э. Деминга можна представити як трикутник, вершинами якого є: усі - одна команда (постулати 8-9), одержимість якістю (постулати 1-6, 12-14), науковий підхід до управління якістю (постулати 7, 10-11).
Другий підхід орієнтовано на розгляд змісту сучасних принципів менеджменту якості, покладених в основу стандарту ISO версії 2000 року 77 , що подано на рис. 8.3.
Згідно з міжнародним стандартом ISO 9000:2000 серед основних функцій процесу управління якістю на підприємстві обов'язково називають планування, оперативне управління, забезпечення й поліпшення якості, які реалізуються в межах системи якості на всіх етапах життєвого циклу продукту, що зображено на рис.9.2. Ураховуючи те, що процес управління в цілому являє собою вплив суб'єкта на об'єкт шляхом реалізації управлінських функцій установленими методами, можна стверджувати, що процес управління якістю в організації здійснюється через ті функції, послідовна реалізація яких забезпечує досягнення цілей організації в галузі якості. Кожен із названих напрямів діяльності має свої особливості, і разом вони являють собою чотири основні функціональні підсистеми системи якості.
Рис. 8.3. Сучасні принципи менеджменту якості
Діяльність по вдосконаленню усіх процесів організації повинна здійснюватись за етапами робіт, представленими у циклі Е.Демінга, який вважається сучасним циклом менеджменту якості. У цьому циклі (рис. 8.4) передбачається виконання 4-х етапів робіт: планування (Plan - P); виконання робіт - дія (Do - D); контроль результатів (Check - C); коригувальні дії (Action - A).
Рис.8.4. Цикл Демінга (PDCA)
Таким чином, реалізація розглянутих 4-х функцій складає зміст процесу управління якістю в рамках підприємства, коли здійснюється вплив системи якості на виробничий процес.
Крім розглянутих підходів до виділення функцій управління якістю, заслуговує на увагу також поділ функцій із точки зору адміністративного та оперативного аспектів управління якістю [10]. Наведені аспекти управління утворюють два взаємопов'язані контури управління, які названо вертикальною та горизонтальною петлями управління. Вертикальна петля включає функції, виконання яких належить до повноважень вищого керівництва підприємства, та виконує завдання адміністративного управління якістю. Горизонтальна петля управління включає функції, що виконуються в процесі оперативного управління якістю. Повна "петля якості" повинна включати дві складові: вертикальну петлю адміністративного управління якістю (quality management) та горизонтальну петлю оперативного управління якістю (quality control) - у відповідності з двома аспектами управління якістю.
Становлення та розвиток сучасних ідей в галузі якості відбувалося у тісному зв'язку із загальними тенденціями формування менеджменту як науки. У науковій літературі, присвяченій даному питанню, досить ґрунтовно аналізуються всі періоди становлення менеджменту якості відносно загальних тенденцій розвитку науки управління. Найбільшої уваги заслуговує підхід, спрямований на розгляд етапів розвитку документованих систем управління якістю [271]. Для надання змістовної характеристики основним етапам розвитку систем управління якістю використовується "зірка якості" [17,46], графічна інтерпретація якої у вигляді "знаку якості" використовувалася за радянських часів (рис. 8.5).
Рис. 8.5. "Зірка якості"
Якщо скористатися наведеною "зіркою якості", то в історії розвитку документованих систем якості можна виділити 5 етапів і представити їх у вигляді 5-ти "зірок якості".
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що з точки зору стратегічного підходу у становленні та розвитку систем управління якістю виділяються три ключові етапи, наведені на рис. 9.6: якість у виробництві, формалізована якість, стратегічний менеджмент якості. Саме ці етапи найбільш чітко відображають характер еволюційних змін, що відбуваються в процесі розвитку підходів до управління якістю.
Аналіз етапів розвитку менеджменту якості, дозволяє зрозуміти, що домінуючим підходом до управління сучасними організаціями є підхід, що базується на застосуванні філософії TQM. У науковій літературі висвітленню даного питання приділяється багато уваги, особливо останнім часом.
Всеохоплюючий менеджмент якості (Total Quality Management - TQM). - це концепція, яка передбачає загальне, цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності - від досліджень до післяпродажного обслуговування - за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за умов раціонального використання технічних можливостей. Ураховуючи складність перекладу даного терміна на українську мову, що викликано можливістю двозначних трактувань, надалі під час розгляду матеріалу теми буде використовуватися абревіатура з англійської мови - TQM.
Метою TQM є досягнення довгострокового успіху шляхом максимального задоволення запитів усіх груп, зацікавлених у діяльності компанії. В поняття "зацікавлені сторони" входять люди або групи, зацікавлені в успіху діяльності організації. До них належать споживачі, власники, робітники, постачальники та суспільство, але й ряді випадків можуть належати і інші сторони.
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу результатів та коригування діяльності, прагнення до повної відсутності дефектів та зниження

 
 

Цікаве

Загрузка...