WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни - Реферат

Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни - Реферат

факторів виробництва, і в першу чергу інтелектуального й трудового потенціалу, досягли надзвичайних успіхів у розвитку промислової та непромислової сфер, зайняли чільні місця у міжнародному поділі праці та масово реалізують свої товари у багатьох країнах світу. Провідні індустріальні держави задля утримання лідируючих позицій на світових ринках розробляють і впроваджують галузеві та регіональні програми підвищення якості продукції, продуктивності та конкурентоспроможності. Намагаються не відстати від них і наші сусіди, зокрема, найбільший і найпотужніший, - Росія.
Прикладом галузевих програм з держав близького зарубіжжя є Комплексна міжвідомча програма підвищення якості продукції оборонного комплексу Російської Федерації, представлена нижче.
Мета програми - вирішити проблему забезпечення якості продукції ОПК шляхом різкого скорочення втрат часу і засобів в процесах розробки, виробництва і експлуатації продукції ОПК.
Правове забезпечення якості продукції передбачає формування погоджених пропозицій, і ставить за мету вдосконалення правового регулювання відповідальності і відносин при забезпеченні якості продукції ОПК з врахуванням особливостей її функціонування, а також узгодження положень існуючих законодавчих актів.
Нормативне забезпечення якості продукції ОПК.
В зв'язку з цим в програмі передбачено розробка і впровадження:
- комплекс національних стандартів і стандартів організацій в області забезпечення якості оборонної продукції в процесі її розробки, виробництва і експлуатації;
- програми переведення діючих державних і галузевих стандартів в національні і стандарти організацій;
- програми розробки і впровадження технічних регламентів в сфері виробництва і експлуатації оборонної продукції.
Технічне переозброєння підприємств ОПК:
" модернізація діючого обладнання (за браком коштів на закупівлю нового);
" розробка і промислова апробація інноваційних технологій і обладнання, що забезпечують підвищення якості спеціальних виробів машинобудування.
Забезпечення можливості контролю:
" комплекс робіт по створенню, промислової апробації і тиражуванню вітчизняного контрольно-вимірюваного обладнання.
Комп'ютерні технології:
Заходи в сфері ІПІ-технологій (новітні технології електронного супроводу продукції на всіх етапах життєвого циклу):
ў подальший (і випереджаючий) розвиток нормативно-правової бази, що передбачає розробку нових і суттєве корегування існуючих нормативно-технічних документів (в тому числі стандартів);
ў проведення комплексу прикладних науково-дослідних робіт, направлених, в першу чергу, на створення вітчизняних програмних засобів, що забезпечують реалізацію базових принципів і технологій ІПІ;
ў реалізація комплексу заходів по підготовці і перепідготовці спеціалістів в області ІПІ-технологій;
ў експериментальна перевірка і промислова апробація результатів НІОКР в формі пілотних проектів на лідируючих оборонних підприємствах;
ў забезпечення тиражування апробаційних ІПІ-технологій в різних галузях промисловості.
Кадрове забезпечення:
" комплекс модульно-навчальних програм для персоналу різного рівня, що прямо чи опосередковано пов'язані з процесами забезпечення якості;
" створення і забезпечення ефективного функціонування системи багаторівневого навчання;
" навчання студентів вищих навчальних закладів в області комп'ютерного менеджменту якості та ІПІ-технологій;
" перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств ОПК в області комп'ютерного менеджменту якості та ІПІ-технологій;
" комп'ютерного дистанційного навчання спеціалістів підприємств ОПК в області комп'ютерного менеджменту якості та ІПІ-технологій.
Таким чином, задачею комплексної міжвідомчої програми підвищення якості продукції ОПК є розробка і впровадження в оборонній промисловості комплексу відповідного нормативно-правового, науково-методичного, технологічного і програмно-технічного забезпечення, що дозволить різко скоротити втрати в процесах розробки, виробництва і експлуатації продукції.
Вагомість наведеної програми зумовлена тією роллю, яку відіграє Російська Федерація на світових ринках зброї, займаючи перше місце за обсягами грошових надходжень від реалізації відповідної продукції.
Іншим аспектом підвищення конкурентоспроможності нашого північного сусіда стала національна інноваційна система, створення якої почалося в 1997 році на програмній основі. Програму 1997 року розробили та профінансували Міннауки, Міноборони РФ і два державних інноваційних фонди, до яких приєдналися шляхом внесення коштів зі своїх бюджетів декілька регіональних адміністрацій. Реалізація програми дозволила вже в 1997 році створити у кількох найбільш наукоємних містах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Казань, Єкатеринбург тощо) перші інноваційно-технологічні центри загальною площею 14482 м2. У них розташувалися 104 малі наукові фірми, що забезпечили 1557 робочих місць. Річний оборот цих фірм склав 116,804 млн. руб., а сума податків, перерахованих у місцеві та федеральний бюджети (12,846 млн. руб.), досягла майже третини усіх вкладених коштів. На 1998-2000 роки ця програма охопила вже 14 міністерств і відомств і передбачала створення ще 20-25 базових інноваційно-технологічних центрів, у яких розташуються 500-600 малих технологічних фірм, а також забезпечення не менше 10 тис. нових робочих місць у сфері інноваційного підприємництва та біля 25 тис. додаткових робочих місць на виробництві. Паралельно з інноваційно-технологічними центрами розвивалася система підготовки спеціалістів з комерціалізації технологій та керуючих для малих інноваційних фірм [145].
Таким чином, як промислово розвинені країни, так і держави, що розвиваються, активно шукають та використовують різноманітні засоби підвищення конкурентоспроможності на макро-, мезо- та мікрорівнях, спрямовуючи власні підприємства та галузі до формування нових конкурентних переваг і захоплення ринкових просторів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. - 256 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
3. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
4. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.
5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глудкина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с.
6. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.
7. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. - 432 с.
8. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...