WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності - Реферат

Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності - Реферат

рішень щодо початку виконання програми (проекту).
Процеси планування - визначення цілей і критеріїв успіху програми (проекту) і розробка робочих схем їх досягнення.
Процеси виконання - координування людьми та іншими ресурсами для виконання плану.
Процеси аналізу та контролю - визначення відповідності плану і виконання програми (проекту) встановленим цілям і критеріям успіху та прийняття рішень щодо необхідності застосування корегуючих дій.
Процеси керування - визначення необхідності корегуючих дій, їх погодження, затвердження і застосування.
Завершальні процеси - формалізація виконання програми (проекту) і доведення її результатів до всіх зацікавлених сторін.
Процеси управління програмою (проектом) накладаються один на одного і відбуваються з різною інтенсивністю на всіх стадіях програми (проекту), як проілюстровано на рис. 8.5.
Крім того процеси управління проектами пов'язані завдяки своїм результатам - результат виконання одного стає висхідною інформацією для іншого. І, нарешті, є взаємозв'язок між групами процесів різноманітних фаз програми (проекту).
В реальному проекті (програмі) фази можуть не тільки передувати одна одній, але і накладатись. Повторення ініціювання на різних фазах програми (проекту) допомагає контролювати актуальність виконання програми (проекту). Якщо актуальність програми сходить нанівець, наступна ініціація дозволяє вчасно це виявити і запобігти додатковим витратам.
Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності пов'язана зі значним ступенем невизначеності та різноманіттям ризиків, найбільш суттєвими з яких можуть бути наступні:
" ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;
" зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю і поставки, закриття кордонів тощо);
" невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих соціально-політичних змін у державі або регіоні;
" неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрів нової техніки і технології;
" коливання ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів тощо;
" невизначеність природнокліматичних умов, можливість стихійних лих;
" виробничо-технологічний ризик (аварії та відмови обладнання, виробничий брак тощо);
" невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників;
" неповнота або неточність інформації про фінансовий стан і ділову репутацію підприємств-учасників (можливість неплатежів, банкрутств, зривів договірних зобов'язань) тощо.
Наведений перелік далеко не вичерпний, але характеризую спектр тих чинників, які повинні враховуватись як при розробці програми, так і в процесі моніторингу її виконання.
Важливе місце при реалізації програми займає контроль, що передбачає не лише перевірку досягнення цілей та виявлення причин, які дестабілізують хід роботи, а й обґрунтування управлінських рішень щодо корекції виконання завдань задля запобігання шкоди (зриву термінів; перевищення норм використання ресурсів, вартості; низької якості тощо).
Контроль програми (проекту) підвищення конкурентоспроможності включає:
" моніторинг (систематичне та планомірне спостереження за всіма процесами реалізації програми або проекту);
" виявлення відхилень від цілей за допомогою низки критеріїв і обмежень, які фіксуються в календарних планах, бюджетах, розрахункових потребах у трудових і матеріальних затратах і т.ін.;
" прогнозування наслідків ситуації, що склалась;
" обґрунтування необхідності вжиття корегуючих заходів.
Контроль здійснюється у трьох основних формах.
Попередній контроль виконується до фактичного початку робіт з реалізації програми і спрямований на перевірку адекватності та узгодженості планових документів.
При поточному контролі, що здійснюється безпосередньо при реалізації програми, об'єктами виступають:
" час (моніторинг досягнення проміжних цілей і обсягів робіт);
" бюджет (відслідковування рівня витрачання фінансових коштів);
" ресурси (перевірка фактичних затрат матеріально-технічних ресурсів);
" якість (відстеження рівня якості робіт).
Поточний контроль здійснюється з метою оперативного регулювання реалізації програми і базується на порівнянні результатів зі встановленими в програмі вартісними, часовими та ресурсними характеристиками.
Заключний контроль проводиться на стадії завершення програми задля інтегральної оцінки реалізації програми (проекту) в цілому. На його основі узагальнюється отриманий досвід і удосконалюються управлінські процедури.
Система контролю провинна забезпечити оперативну оцінку стану реалізації програми (проекту)для обґрунтування та прийняття рішень щодо управління часом, вартістю, ресурсами й якістю виконуваних робіт. На етапі побудови системи контролю за реалізацією програми (проекту) необхідно визначити:
" склад і рівень деталізації робіт, які будутьконтролюватись;
" склад показників і форми представлення первинної інформації;
" терміни представлення первинної інформації та зведено-аналітичних звітів;
" відповідальних за повноту, достовірність і своєчасність надання даних;
" склад, методи та технології аналітичних і графічних звітів;
" комплекс програмно-інформаційних засобів, що використовуватимуться.
Залежно від потрібної точності розрізняють наступні режими контролю виконання програми (проекту):
" контроль на момент закінчення робіт (метод "0-100");
" контроль на момент 50% готовності робіт (метод "50-50");
" контроль у попередньо визначених точках програми (метод контролю за віхами);
" регулярний оперативний контроль через рівні проміжки часу;
" експертна оцінка ступеня виконання робіт і готовності програми.
Для отримання узагальненої картини реалізації програми (проекту) розроблена система показників, які порівнюють виконання за часом і за вартістю. За часом, наприклад, показник реалізації (ПРЧ) пакету робіт описується формулою:
,
де ti - запланована тривалість кожної роботи пакету;
ci - відсоток виконання кожної роботи;
Т - загальна тривалість робіт проекту;
m - кількість робіт у пакеті [162].
Необхідність фірми пристосовуватися до нових умов конкуренції через підвищення конкурентоспроможності формує у менеджменту риси багатофункціональності, інтегрованого застосування психології бізнесу, маркетингу, стратегічного та фінансового менеджменту, технологічного та інноваційного менеджменту, управління персоналом.
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що створення та реалізація програм підвищення конкурентоспроможності є найголовнішим інструментом комплексного вдосконалення діяльності організації. Виходячи з того, до якої міри досконало розроблена програма та наскільки послідовно реалізована, можна робити висновок про шанси підприємства досягти високих результатів у коротко- та довгостроковому періодах.
ЛІТЕРАТУРА
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. - 256 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
3. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
4. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с.
5. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глуд-кина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с.
6. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. - СПб.: Б. и., 2000. - 284 с.
7. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. - 432 с.
8. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг - М : Юрайт-М, 2001. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...