WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності - Реферат

Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності - Реферат


Реферат на тему:
Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності
Вітчизняні та закордонні підприємства розробляють та реалізують велику кількість програм підвищення конкурентоспроможності, кожна з яких є, як правило, унікальним набором заходів і процедур, адаптованих до умов діяльності конкретного підприємства. Це зумовлене різноманіттям, комплексністю та багатоаспектністю проблем і цілей, що постають перед тими чи іншими суб'єктами господарювання, а також відмінностями оточення, в якому їм доводиться діяти. Тому опрацювання універсальної моделі процесу розробки програми підвищення конкурентоспроможності є доволі складним завданням. На рис. 8.3 представлено один з можливих варіантів укрупненої постадійної декомпозиції такого процесу, що передбачає проходження трьох стадій.
На практиці кількість етапів розробки програми підвищення конкурентоспроможності дещо зростає; їх зміст та послідовність, як правило, такі (див. рис. 8.4):
- визначення та впорядкування пріоритетності цілей;
- конкретизація цілей та діагностика ресурсних і часових обмежень;
- формулювання стратегій реалізації програми;
- планування дій і визначення фаз програми;
- створення організаційної структури програми;
- встановлення методів і вибір інструментарію вимірювання досягнутих результатів;
- визначення витрат, що пов'язані з реалізацією програми;
- оцінка ефективності заходів, що запропоновані.
Стадія 1. ОБСТЕЖЕННЯ
" вибір оптимального підходу визначення цілей програми
" визначення задач в рамках програми
" визначення напрямків дій, що охоплюються програмою
" розробка проектної організаційної структури
" складання плану - графіку програми
Стадія 2. АНАЛІЗ
" інформування всіх учасників програми
" збирання даних
" опис ситуації
" узгодження базового періоду
" аналіз можливих завдань
" розробка концепції (узагальнено)
" розробка детальних програм
" створення цільових груп по завданням
" ознайомлення з планом - графіком
" складання звіту про очікувані результати
Стадія 3. ВПРОВАДЖЕННЯ
" інформування всіх учасників
" встановлення механізмів контролю за реалізацією програми
" здійснення необхідних заходів
" отримання результатів
" контроль та корегування (в разі необхідності)
" подальша підтримка показників діяльності на досягнутому рівні
Рис. 7.3. Варіант укрупненої постадійної декомпозиції процесу розробки програми підвищення конкурентоспроможності
Рис. 7.4. Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності
Етап визначення та впорядкування пріоритетності цілей закладає концептуальну основу процесу опрацювання та реалізації програми підвищення конкурентоспроможності. Такі цілі повинні не лише бути конкретними та вимірюваними, узгодженими та взаємопов'язаними, досяжними, зорієнтованими у часі та сформульованими письмово, а й враховувати визначальний вплив на діяльність підприємства чинників конкурентного середовища, виступати орієнтирами при визначенні форм і методів конкурентного протистояння тощо.
На другому етапі паралельно з конкретизацією цілей проводиться діагностика ресурсних і часових обмежень щодо їх досягнення.
Наступним кроком розробляється стратегія реалізації програми (етап 3), що включає комплекс взаємопов'язаних дій по досягненню визначених на
попередніх етапах цілей підвищення конкурентоспроможності.
При її формулюванні керівництво компанії:
- визначає в ясній і легкодоступній формі концепцію підвищення конкурентоспроможності;
- пояснює важливість організаційного вдосконалення;
- оцінює існуючий оперативний стан і його причини;
- розробляє моделі вищих досягнень;
- опрацьовує політику і плани удосконалення.
Стратегія, загальні цілі і задачі повинні доповнюватися детальними планами підвищення конкурентоспроможності (етап 4). План підвищення конкурентоспроможності має враховувати такі види управлінської відповідальності, як:
- підтримка творчості і нововведень, створення обстановки заохочення нових ідей;
- впровадження системи раціоналізаторських пропозицій по конкретних проблемах і їхнє заохочення;
- створення постійних або тимчасових проблемних або дослідницьких груп і, якщо необхідно, багатоцільових груп для всебічного вивчення та розв'язання проблем;
- визначення напрямків наукових досліджень і розробок тощо.
На цьому ж етапі здійснюється постадійна декомпозиція процесу реалізації програми, тобто чітко виокремлюються та ув'язуються окремі фази цього процесу.
Вагоме місце займає діяльність щодо забезпечення проекту, яка є достатньо різноманітною. Доцільно згрупувати її за видами забезпечення на: організаційне, правове, кадрове, фінансове, матеріально-технічне, комерційне (маркетинг), інформаційне. Всі перелічені та багато не зазначених тут робіт, що виконуються при реалізації проектів, взаємодіють у часі та просторі. Тож для управління проектом його слід розбити на ієрархічні підсистеми та компоненти.
Створення організаційної структури програми (етап 5) повинно забезпечити як загальний централізований контроль за розробкою та реалізацією програми, так і оперативне керівництво роботою виконавців зі своєчасним корегуванням їх діяльності на всіх етапах. Робота над структурою та змістом програми починається після виходу розпорядження керівника підприємства про створення робочих груп та координаційної ради, які є основними елементами у організаційній структурі управління програмою підвищення конкурентоспроможності підприємства (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Організаційна структура управління програмою підвищення конкурентоспроможності (ППКс)
Організаційна структура програми (проекту) підвищення конкурентоспроможності не є єдиним інструментом її структурування (див. рис. 8.6).
Рис. 7.6. Інструменти структурування програми (проекту) підвищення конкурентоспроможності
Структурування програми (проекту) підвищення конкурентоспроможності являє собою дерево орієнтованих на продукт компонентів (обладнання, роботи, послуги, інформацію), а також це організація зв'язків і відношень між елементами програми.
Як було зазначено раніше, проекти (програми) підвищення конкурентоспроможності орієнтовані на досягнення цілі підвищення конкурентоспроможності продукту або фірми в рамках жорстко обмежених ресурсів і обмежень по часу. Для досягнення поставлених перед проектом (програмою) цілей вони розкладаються на декілька елементів (цілей наступного рівня). Ресурси, які виділені для реалізації програми (проекту) підвищення конкурентоспроможності в цілому також розподіляються між цілями 2-го рівня. Для кожної з цих цілей визначаються строки отримання кінцевих результатів (котрі визначають часові обмеження для завдань, які є складовими проекту( програми)) і визначаються члени команди програми (проекту), які відповідають за даний напрямок.
Після того, як проект в цілому деталізований до цілейдругого рівня і визначені ресурсні, часові та інші обмеження для досягнення цих цілей, описаний вище цикл декомпозиції застосовується по відношенню до цілей другого рівня і т.д. до тих пір поки не буде отримано план дій, який деталізований до цілей і задач найменшого рівня.
Отримана таким чином ієрархічна структура завдань являє собою "дерево цілей" даного програми (проекту).
Рис. 7.7. Дерево цілей програми (проекту) підвищення конкурентоспроможності
В процесі формування команди проекту формується структурна схема організації програми (проекту), яка визначає склад команди, завдання і повноваження кожного з її членів.
На основі структурної моделі програми (проекту) і структурної схеми організації програми (проекту) будується "матриця розподілу відповідальності".
На основі структури програми (проекту) і даних щодо вартості окремих її елементів будується "дерево вартості" програми (проекту).
Структурна схема матеріально-технічного забезпечення програми (проекту) називається

 
 

Цікаве

Загрузка...