WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

характеристика може бути оцінена відношенням комерційних результатів і витрат на маркетингову діяльність.
Формула для визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства, з використанням параметрів маркетингового потенціалу і результуючих параметрів комерційної діяльності (валовий дохід, витрати на маркетинг, валові витрати) матиме наступний вигляд:
(6. 20)
де - оцінка ефективності маркетингової діяльності; - потенціал маркетингу; Дв - валовий дохід; - витрати на маркетинг; - валові витрати.
У свою чергу, потенціал маркетингу можливо розраховувати за формулою:
, (6.21)
де - потенціал маркетингових досліджень; - потенціал маркетингової інформаційної системи; - потенціал сегментації (вибору) цільового ринку; - потенціал товарної політики підприємства; - потенціал процесу ціноутворення; - потенціал збутової політики підприємства; - потенціал персональних (особистих) продажів; - потенціал рекламної діяльності підприємства; - потенціал стимулювання збуту продукції (наприклад, купонних продажів); - потенціал формування громадської думки.
Остаточний вираз для розрахунку оцінки ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства :
(6.22)
В процесі апробації всі підкритерії оцінювалися за наступною шкалою: 0 - підприємство в своїй маркетинговій діяльності не використовує інструмент маркетингу, описаний даним підкритерієм; 1 - підприємство в своїй маркетинговій діяльності не повною мірою використовує інструмент маркетингу, описаний даним підкритерієм; 2 - підприємство в своїй маркетинговій діяльності повною мірою використовує інструмент маркетингу, описаний даним підкритерієм. Щоб об'єктивно оцінити кожен підкритерій сформульовані характеристики, розроблені для визначення ефективності маркетингової діяльності підприємств, залежно від галузі господарювання вони можуть бути скоректовані або змінені.
4. Рентабельність продажів. Рентабельність продажів є комплексною характеристикою питомої прибутковості на одну гривню виручки від реалізації продукції.
5. Імідж (марочний капітал) підприємства. Зручною процедурою, що забезпечує достатню об'єктивність кількісної оцінки іміджу організації, є аналіз заявок на придбання продукції, на основі якого встановлюється частка повторних звернень клієнтів до товаровиробника.
У загальному вигляді іміджева складова конкурентоспроможності підприємства розраховується за формулою:
, (6.23)
де - обсяг повторних заявок у вартісному виразі; - загальний обсяг реалізації.
6. Ефективність менеджменту. Ефективністю менеджменту - його якість, що забезпечує організації досягнення наміченої мети. Кількісно ефективність менеджменту визначається як відношення результату до необхідних витрат. Критерій ефективності менеджменту - це кількісні показники, що характеризують його результативність і економічність, які дозволяють розкривати суть вирішуваною організацією завдання, визначати головні, вирішальні зв'язки і шляхи вдосконалення менеджменту.
У найзагальнішому вигляді вибір якнайкращого варіанту рішення задачі досягнення мети організацією можна представити математично як відшукання максимуму цільової функції :
(6.24)
де - задані параметри (показники) рішення задачі, наприклад, кількість виділених ресурсів; - керовані (змінювані) параметри рішення задачі (ціни, терміни); - невідомі параметри рішення задачі (ринкова кон'юнктура, курс гривні, індекс інфляції тощо).
Завдання вибору якнайкращого варіанту рішення при цьому може бути сформульоване таким чином: знайти такі значення керованих параметрів , які при заданих параметрах , з урахуванням невідомих параметрів , забезпечують максимум цільової функції - критерію ефективності.
Суть менеджменту трактується як наукова основа для ухвалення управлінських рішень в умовах обмежених ресурсів. З цієї точки зору результативність управління може бути кількісно оцінена, як відношення отриманого в ході здійснення господарської діяльності комерційного результату до вартості ресурсів, що залучаються до виробничого обороту. Отже, як показник оцінки ділової активності, що відображає ефективність менеджменту на підприємстві, можна використовувати показник фондовіддачі його активів (ФО), визначуваний відношенням:
, (6.25)
де - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); - середньорічна вартість основних виробничих фондів; - середньорічний залишок оборотних коштів.
Кількісною мірою ефективності управління ( ) підприємством є показник, що розраховується за формулою:
, (6.26)
де, - прибуток від реалізації продукції;
- власний капітал
Для забезпечення кількісної порівнюваності показників слід використовувати понижуючі коефіцієнти розрахункових значень: для ефективності маркетингової діяльності - 0,05; для рентабельності продажів - 0,1; дляфінансового стану підприємства - 10.
Наведений перелік показників конкурентоспроможності не є незмінним і вичерпним. Кількість складових конкурентоспроможності підприємства залежить від вигляду і складності виробу у технічному й експлуатаційному відношенні, необхідної точності оцінки, мети дослідження і інших чинників. Так, сукупність параметрів може бути доповнена за рахунок деталізації вище перелічених компонентів або укрупнення у разі об'єднання окремих характеристик в агреговані показники. Наприклад, якщо аналізоване підприємство відноситься до галузі, що відрізняється високими темпами оновлення асортименту продукції, то як самостійна компоненти доцільно розглядати рівень інноваційного потенціалу господарюючого суб'єкта. Подібна конкретизація не має принципового характеру і в даній моделі виступає як умова, що впливає на точність і об'єктивність оцінки.
Багатокутник конкурентоспроможності може служити підставою для побудови імітаційної моделі ринкової рівноваги в умовах конкурентного суперництва товаровиробників. Ця підстава, що складається з векторів-променів, і визначатиме ступінь потенційної конкурентоспроможності підприємства. Кожен вектор в своєму граничному значенні є радіусом круга, відповідним максимальному потенціалу внутрішніх можливостей господарюючого суб'єкта (ідеальний варіант). Обчислення об'єму отримуваної піраміди визначатиме кінцеву оцінку реальної конкурентоспроможності підприємства.
При визначенні, що вважати за висоту піраміди, необхідно підійти зі всією ретельністю. Адже на конкурентоспроможність підприємства в реальному житті впливають безліч чинників і на роль висоти піраміди можуть претендувати безліч критеріїв - займана частка ринку, темпи зростання галузі, інтенсивність конкурентного суперництва і багато інших. Ступінь стабільності конкурентного положення підприємства на ринку загальноприйняте характеризувати за допомогою частки ринку.
Частка ринку як відношення обсягу продажів певного товару даного підприємства до сумарного обсягу продажу даного товару, здійсненого всіма суб'єктами, що діють на даному ринку є важливим показником, величину якого необхідно визначати і прогнозувати. Цей показник є ключовим при оцінці конкурентної позиції підприємства. Оскільки суб'єкт господарювання з високим показником ринкової частки більше проводить і реалізує продукту, то собівартість одиниці продукту цього підприємства нижче в порівнянні з конкурентами. Позиції

 
 

Цікаве

Загрузка...