WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства - Реферат

діяльності підприємства; формується єдина мета для підприємства; виявляються пріоритети для вдосконалення; підприємство отримує обґрунтовані аргументи для уявлення своїх можливостей у зовнішньому середовищі.
Результати проведення самооцінки допомагають сформувати стратегічні та тактичні плани вдосконалення у відповідності до вимог моделі ділової досконалості, які потім мають бути реалізованими з використанням усіх наявних методів та засобів Дозволяє:
" розробити для практичного застосування порівняно простий інструмент, що створює умови для регулярної оцінки діяльність будь-якої організаційної структури у вирішенні задач її безперервного вдосконалення;
" використовувати процедури, які дають змогу порівнювати і оцінювати діяльність на основі національно визнаних критеріїв;
" надати менеджменту підприємства можливість отримувати просту, але разом з тим досить повну картину, на основі якої могли б розроблятися плани подальшого покращення діяльності;
" забезпечити виявлення найбільших прогалин та розбіжностей в планах або процесах впровадження покращень;
" сприяти виявленню та розумінню "вузьких місць" в діяльності та розробці відповідних планів, що гарантують просування вперед Вимагає залучення до процесу оцінки діяльності представників всіх підрозділів підприємства. Отримані оцінки є досить суб'єктивними (оцінювання діяльності фірми за критеріями здійснюється експертами)
Продовження табл.6.2
Матричний метод (розроблений консалтинговою групою Бостона). В основі методики - аналіз конкурентоспроможності з урахуванням життєвого циклу товару (послуги).
Суть оцінки полягає в аналізі матриці, побудованої за принципом системи координат: по горизонталі-темпи зростання/скорочення кількості продажів в лінійному масштабі; по вертикалі - відносна частка товару (послуги) на ринку. Найбільш конкурентноздатними вважаються підприємства, які займають значну частку на швидкозростаючому ринку. Переваги методу: за наявності достовірної інформації про обсяги реалізації метод дозволяє забезпечити високу репрезентативність оцінки. Недоліки методу: виключає проведення аналізу причин того, що відбувається і ускладнює розробку управлінських рішень.
Таблиця 6.3
Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства
Критерії та показники конкурентоспроможності Роль показника в оцінці Правило розрахунку показника
1 2 3
1. Ефективність виробничої діяльності підприємства
1.1. Витрати на виробництво одиниці продукції, грн. Відображає ефективність витрат при випуску продукції. Валові витрати / Об'єм випуску продукції.
1.2.Фондовіддача, тис. грн. Характеризує ефективність використання основних виробничих засобів Обсяг випуску продукції / середньорічна вартість основних виробничих засобів.
1.3. Рентабельність товару, %. Характеризує ступінь прибутковості виробництва товару. Прибуток від реалізації*100/ Повна собівартість продукції.
1.4. Продуктивність праці, тис. грн. /чол. Відображає ефективність організації виробництва та використання робочої сили. Обсяг випуску продукції / Середньоспискова чисельність працівників.
2.Фінансовий стан підприємства
2.1.Коефіцієнт автономії Характеризує незалежність підприємства від позикових джерел. Власні засоби підприємства/ Загальна сума джерел фінансування.
2.2. Коефіцієнт платоспроможності Відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання і вимірює вірогідність банкрутства. Власний капітал / Загальні зобов'язання.
2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Відображає якісний склад засобів, що є джерелами покриття поточних зобов'язань. Грошові кошти і цінні папери, що швидкореалізується / Короткострокові зобов'язання.
2.4. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Характеризує ефективність використання оборотних коштів. Відповідає часу, протягом якого оборотні кошти проходять всі стадії виробництва і звернення. Виручка від реалізації продукції / Середньорічний залишок оборотних коштів.
3. Ефективність організації збуту та просування товарів
3.1. Рентабельність продажу, %. Характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на ринку, правильність встановлення ціни товару. Прибуток від реалізації х 100 % / Обсяг продажу
3.2. Коефіцієнт затовареності готовою продукцією Відображає ступінь затовареності готовою продукцією. Зростання показника свідчить про зниження попиту. Обсяг нереалізованої продукції / Обсяг продажу
3.3. Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей Характеризує ділову активність підприємства, ефективність роботи служби побуту Обсяг випуску продукції/ Виробнича потужність.
3.4. Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту Характеризує економічну ефективність реклами і засобів стимулювання збуту. Витрати на рекламу і стимулювання збуту / Приріст прибутку від реалізації
4. Конкурентоспроможність товару
4.1. Якість товарів Характеризує здатність товару задовольняти потреби відповідно до його призначення. Комплексний метод.
4.2. Ціна товару Характеризує доступність товару для споживача Визначається різними методами
До першої групи входять показники, що характеризують ефективність управління виробничим процесом: економічність виробничих витрат, раціональність експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, організацію праці на виробництві. У другу групу об'єднані показники, що відображають ефективність управління оборотними коштами: незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, здатність підприємства розплачуватися по своїх боргах, можливість стабільного розвитку підприємства в майбутньому. У третю групу включені показники, що дозволяють отримати уявлення про ефективність управління збутом і просуванням товару на ринку засобами реклами і стимулювання, а в четвертую групу - показники конкурентоспроможності товару (якість товару і його ціна).
У зв'язку з тим, що кожний з цих показників має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства , експертним шляхом були розроблені коефіцієнти ваговитості критеріїв.
Розрахунок критеріїв і коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства проводиться за формулою середньозваженої арифметичної [167].
Коефіцієнт конкурентоспроможностіпідприємства розраховується за формулою:
(6.1)
де - значення критерію ефективності виробничої діяльності підприємства; - значення критерію фінансового стан підприємства; - значення критерію ефективності організації збуту і просування товару на ринку; - значення критерію конкурентоспроможності товару; 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - коефіцієнти вагомості критеріїв.
Критерії ефективності виробничої діяльності розраховується за формулою:
, (6.2)
де - відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції; - відносний показник фондовіддачі; - відносний показник рентабельності продукції; - відносний показник продуктивності праці; 0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - коефіцієнти вагомості показників.
Критерії фінансового стану діяльності підприємства розраховується за формулою:
, (6.3)
де - відносний показник автономії підприємства; - відносний показник платоспроможності підприємства; - відносний показник ліквідності підприємства; - відносний показник оборотності оборотних коштів; 0,29;

 
 

Цікаве

Загрузка...