WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії - Реферат

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії - Реферат

організаційних документів, тобто управлінські рішення повинні бути перетворені в організаційні.
Однією з обов'язкових умов розробки і реалізації стратегій конкуренції є вибір і реалізація стратегії по кожній стратегічній зоні господарювання підприємства (СЗГ) [45; 91; 108; 171; 153; 180; 207; Зуб; Зайцев]. Вибір СЗГ є досить складною проблемою, оскільки вимагає ґрунтовного аналізу параметрів ринкового середовища та діагностики внутрішніх можливостей підприємства за всіма напрямками. У табл.4.6 наведено критерії та групи показників, що використовуються при аналізі СЗГ.
В світовій практиці стратегічного планування СЗГ описують за допомогою таких параметрів: перспективи росту відповідного сектору економіки; перспективи рентабельності; фактори успішної конкуренції у майбутньому (передбачають аналіз конкурентних стратегій: політика росту (зростання разом з ринком, захоплення ринку, розширення ринку, сегментування ринку, стимулювання попиту); стратегія ринкової диференціації (захоплення лідерства на ринку, захоплення ринкових часток які забезпечують конкурентоспроможність); стратегія продуктової диференціації (патентний захист, висока якість, надійність, робота на замовлення тощо)).
Таблиця 4.6
Критерії і групи показників, що використовуються при аналізі СЗГ
Критерії Групи показників
Наявність і забезпеченість виробничими ресурсами Рівень забезпеченості технікою, будівлями, устаткуванням, їх технічна исправленность; вік; вживані технології; рівень організації виробництва робіт; площа земельних угідь, поголів'я худоби і птиці
Наявність і забезпеченість матеріально-технічними ресурсами Характеристика і джерела матеріально-технічного постачання; чисельність, надійність постачальників; характер відносин із постачальниками, характеристика оборотних коштів
Забезпеченість кадрами Забезпеченість і кваліфікація персоналу; текучість кадрів; потреба в нових кадрах
Ефективність виробничої діяльності Ефективність управління виробничим процесом; економічність виробничих витрат; раціональність і ефективність використання основних і оборотних засобів; продуктивність праці
Конкурентоспроможність продукції, позиція її на ринку Якість продукції; ціна продукції; частка ринку, конкурентний статус організації в даній стратегічній зоні господарювання
Оцінка загальних зрушень в тенденціях росту на близьку та далеку перспективу проводиться за допомогою балів інтенсивності (табл.4.7).
Таблиця 4.7
Оцінка змін в розширенні СЗГ
Чинники Шкала інтенсивності
- 5 +5
1. Темпи росту відповідного сектору економіки зниження підвищення
2. Приріст чисельності споживачів зниження підвищення
3. Динаміка геогр. розширення ринку розширення звуження
4. Ступінь старіння продукції зниження підвищення
5. Ступінь оновлення продукції зниження підвищення
6. Ступінь оновлення технології зниження підвищення
7. Ступінь насиченості попиту підвищення зниження
8. Державне регулювання витрат зниження підвищення
9. Державне регулювання росту посилення послаблення
10. Суспільна прийнятність товару зниження підвищення
11. Несприятливі чинники для росту рентабельності підвищення зменшення
12. Сприятливі чинники для росту рентабельності зменшення зростання
13. Інші чинники
Загальна оцінка змін в розширенні СЗГ
За допомогою аналізу ступеню конкурентного тиску і екстраполяції даних по рентабельності знаходиться оцінка можливих змін в тенденціях рентабельності (табл.4.8).
Завдання розробки конкурентної стратегії фірми є достатньо складним, оскільки при цьому необхідно врахувати безліч зовнішніх і внутрішніх чинників [6]. Чинники, що впливають на конкурентну стратегію фірми, можна розділити на дві групи: галузі, що характеризують стан і умови конкуренції в ній; конкурентні можливості фірми, що характеризують її ринкову позицію і потенціал. При формуванні конкурентної стратегії в першу чергу необхідно враховувати, в якій стадії життєвого циклу знаходиться галузь (зародження, швидке зростання, зрілість, спад), структуру галузі (роздроблена проти концентрованої), суть і потужність п'яти конкурентних сил, масштаби діяльності конкурентів (зокрема, чи здійснюється конкурентна боротьба на рівні світового ринку). Оцінка позиції фірми найбільшою мірою залежить від того, чи є компанія лідером в галузі, напористим претендентом на лідерство, постійно знаходиться на других ролях або бореться за виживання тощо; від сильних, слабких сторін фірми, її можливостей і небезпек, що загрожують нею (погроз).
Таблиця 4.8
Оцінка змін рентабельності в СЗГ
Параметри Шкала інтенсивності
-5 +5
1. Коливання рентабельності Відсутні Дуже великі
2. Коливання обсягів збуту Відсутні Дуже великі
3. Коливання цін Відсутні Дуже великі
4. Циклічність попиту Відсутні Дуже великі
5. Рівень попиту відносно до виробничих потужностей Дуже високий Дуже низький
6. Характеристика структури ринку Висока концентрація Рівномірно
7. Стабільність структури ринку Висока Низька
8. Оновлення складу продукції Іноді Дуже часто
9. Тривалість життєвого циклу Велика Мала
10. Час розробки нов. продукції Тривалий Малий
11. Витрати на НДДКР Великі невеликі
12. Витрати необхідні для виходу на товарний ринок Високі Низькі
13. Агресивність ведучих конкурентів Низька Висока
14. Конкуренція закордонних фірм Слабка Дуже сильна
15. Конкуренція на ринках ресурсів Слабка Дуже сильна
16. Інтенсивність торг. реклами Низька Дуже висока
17. Післяпродажний сервіс Відсутній Значний
18. Ступінь задоволення споживачів Дуже висока Низька
19. Держав. регулювання конкуренції Відсутнє Дуже жорстке
20. Держ. регул. виробництва товарів Відсутнє Дуже жорстке
21. Тиск споживачів Слабкий Дуже сильний
Загальна оцінка зрушень рентабельності в перспективі
Врахування динамічних характеристик ринку виступає необхідною умовою адаптації стратегії конкуренції до особливостей різних етапів життєвого циклу розвитку ринку: новий швидкозростаючий ринок, ринок в період уповільнення зростання і ринок в період застою (табл.4.9). Г.Л. Азоев наголошує на необхідності врахування особливостей конкурентного середовища на різних етапах розвитку ринку при формуванні конкурентної стратегії [1].
Книш М.І. наголошує не необхідності виокремлення п'яти класичних варіантів ситуації в галузі: конкуренція в нових і швидкозростаючих галузях; конкуренція в галузях, що знаходяться у стадії зрілості; конкуренція вгалузях, що знаходяться в стані стагнації і спаду; конкуренція в роздроблених галузях; конкуренція на міжнародних ринках [6].
Таблиця 4.9
Характеристика етапів життєвого циклу розвитку ринків
Етап Характеристики ринку
Новий швидкозростаючий ринок Специфічні характеристики конкурентного середовища нового ринку:
" не існує "правил гри";
" більшість ноу-хау перебувають у приватній власності фірм-піонерів галузі;
" існує невизначеність щодо того, яка технологія виявиться найбільш ефективною і атрибути товару якої компанії будуть переважні для покупців;
" наявні гарні можливості для зниження витрат виробництва і реалізації продукції за рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...