WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

Основні положення фармацевтичного маркетингу (науковий реферат) - Реферат

підвищити ефективність комунікативних зв'язків, у тому числі реклами.
Дослідження внутрішнього середовища підприємства має на меті визначення реального рівня конкурентоспроможності підприємства внаслідок співставлення відповідних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. При цьому важливо досягти такого результату, щоб діяльність підприємства була повністю адаптована до рівня розвитку факторів зовнішнього середовища.
Методологічні основи маркетингу складаються з загально-наукових, аналітико-прогностичних методів та методичних прийомів із різних галузей знань (рис. 4.).
У процесі маркетингового дослідження виділяється кілька основних етапів.
1. Розроблення концепції дослідження:
? визначення цілей;
? постановка проблеми;
? формування робочої гіпотези;
? визначення системи показників.
2. Отримання і аналіз емпіричних даних:
? розроблення робочого інструменту;
? процес отримання даних;
? обробка і аналіз даних.
3. Формулювання висновків і оформлення результатів дослідження:
? розроблення висновків і рекомендацій;
? оформлення результатів дослідження.
Результати дослідження можуть бути подані у вигляді короткого викладення суті дослідження або повного наукового звіту, в якому в систематизованому і наочному вигляді наводиться схема досліджень і містяться детально обгрунтовані висновки і рекомендації.
Маркетингові дослідження, як найважливіша функція маркетингу, передбачають їх чітку організацію. При дослідженні ринку для отримання даних використовуються такі методи, як опитування, спостереження, експеримент, панель.
Рис. 4. Система методів досліджень у маркетингу
Опитування. Під опитуванням слід розуміти з'ясування позицій людей або отримання від них довідок з будь-якого питання. Це найбільш розповсюджена і найважливіша форма збору даних у маркетингу. Приблизно у 90% досліджень використовується цей метод. Опитування може проводитися в усній або письмовій формі.
При розробленні питань необхідно виходити з потреби в інформації і можливостей опитуваних дати правильну відповідь. Якщо дослідника цікавить лише згода або незгода, то досить запитання типу "Так-ні". Якщо ж потрібно зробити висновок про думки опитуваних, то необхідно використовувати шкальовані питання.
Спостереження - використовується як спосіб отримання інформації в дослідженні ринку значно рідше, ніж опитування.
Перевагами методу спостереження є:
? незалежність від бажання об'єкту до співробітництва, від здатності досліджуваних до словесного виявлення суті справи;
? можливість забезпечити більш високу об'єктивність;
? можливість сприймання неусвідомленої поведінки (вибір товарів у магазині, аптеці);
? можливість урахування оточуючої ситуації, особливо при спостереженні за допомогою приладів. Спостереження має поряд з цим і недоліки:
? важко забезпечити репрезентативність, тому що спостереження вимагає, як правило, спеціальних умов (наприклад, поведінка відвідувачів в аптеці: можна спостерігати тільки тих, хто прийшов, випадковий вибір об'єктів неможливий);
? суб'єктивність сприйняття спостерігаючого, селективне спостереження;
? поведінка об'єктів може відрізнятися від природної, якщо спостереження відкрите (ефект спостереження).
Експеримент - це дослідження, при якому повинно бути
встановлено, як зміна однієї або декількох незалежних змінних впливає на одну (або декілька) залежну змінну. Суттєві ознаки експерименту:
? ізольовані зміни (окремі величини вар'юються дослідником, інші повинні бути, наскільки можливо, сталими);
? дослідник активно втручається у процес виникнення даних;
? перевіряється причинно-наслідковий зв'язок (наприклад, вплив кольору упаковки на збут продукції).
Панель. Збут продукту постійно коливається внаслідок дії конкурентів і змін переваг споживачів, тому необхідну інформацію можна отримати внаслідок неодноразового опитування групи покупців, яка зацікавить, через рівні проміжки часу або шляхом спостереження за розвитком збуту в визна-ченій групі магазинів (аптек).
Панель має такі ознаки:
? предмет і тема дослідженнясталі;
? збір даних повторюється через рівні проміжки часу;
? стала (з певними обумовками) сукупність об'єктів дослідження - підприємства торгівлі, виробничі споживачі. Розрізняють три види панелі: торгова, споживча, спеціальні форми.
Споживча панель заснована на методі опитування. Аптеки відносять до спеціальних форм панелі.
За допомогою споживчої панелі можна отримати таку інформацію:
? кількість товару, який купується сім'єю;
? розміри фінансових витрат;
? частка ринку основних виробників;
? ціни, яким надається перевага, види упаковок, види товарів, види підприємств роздрібної торгівлі;
? різниця у поведінці споживачів, які належать до різних соціальних верств, що проживають у різних регіонах, містах різної величини;
? спеціальний аналіз "вірності марці", зміни марок, дієвість різних заходів маркетингу і т.ін.
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Україна. Кабінет Міністрів. Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів: Постанова // Ліки України.-1997.-№ 3-4.-С.14-18.
3. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
4. Аналіз ефективності інвестицій фармацевтичних підприємств (методичні рекомендації) / З.М. Мнушко, А.Б. Горбенко, В.В. Страшний, М.М.Слободянюк.- X.: УкрФА, 1998.-23 с.
5. Балакирева О.Н., Ромат Е.В. Как проводить маркетинговые исследования? // Маркетинг и реклама.-1999.-№ 2.-С.29-31.
6. Вольфганг Хойер В. Как делать бизнес в Европе.- М.: Прогресе, 1992.-253с.
7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
8. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
9. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
10. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
11. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.
12. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Особливості використання засобів маркетингу у діяльності підприємств-посередників на фармацевтичному ринку України // Фармац. журн.-1997.-М1.-С.З-14.
13. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
14. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ. / Общ.ред. и вступ, ст. Е.М.Пеньковой.-М.: Прогресе, 1990.- 736с.
15. Крамар О.Ф. Концепція розвитку медичної і мікробіологічної промисловості та поліпшення забезпечення лікарськими і ветеринарними препаратами населення України // Вісник фармації.-1994.-№ 3-4.-С.З-8.
16. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: Учебник.-М.: Медицина, 1991.- 624с.
17. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
18. Микро-, макроэкономика: Практикум / Под ред. Ю.А. Огибина.- СПб.: АО "Литера плюс", 1994.-432 с.
19. Тууре Лахті, Каракай І. О. Деякі питання зарубіжного досвіду управління збутом, оптової і роздрібної торгівлі фармацевтичними препаратами // Фармац. журн.-1994.-№2.-С.96-100.

 
 

Цікаве

Загрузка...