WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи (рефер - Реферат

Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи (рефер - Реферат


Реферат
на тему:
Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи
1. Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку
Останнім часом, коли фармацевтичний ринок активно заповнюється новими лікарськими засобами, які постачаються різними, у тому числі раніше невідомими виробниками та постачальниками, зростає кількість від-творених препаратів, якість лікарської допомоги значною мірою залежить від об'єктивності та ефективності інформації про лікарські засоби
Від рівня достовірності та доступності фармацевтичної інформації залежить прийняття обгрунтованих рішень щодо закупівлі лікарських засобів, оптимального використання держбюджетних та страхових фондів на медикаментозне забезпечення лікувально-профілактичних закладів, призначення та раціонального застосування препаратів
Ефективність роботи підприємств фармацевтичного профілю в значній мірі залежить від повноти інформації з усіх напрямків діяльності Зокрема, керівникам аптечних закладів та оптових фірм необхідно мати повну своєчасну інформацію про найновіші досягнення у сфері створення і випуску нових лікарських засобів, про вітчизняних та зарубіжних постачальників ліків, кон'юнктуру ринку, що склалася, співвідношення попиту та пропозиції на окремі препарати всередині фармакотерапевтичних груп Фармацевтичні фірми та підприємства накопичують маркетингову інформацію для того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію в зовнішньому середовищі, проводити аналіз власної діяльності, знаходити найбільш вигідні ринки купівлі та збуту фар-мацевтичної продукції, координувати діяльність своїх підрозділів і отримувати конкурентну перевагу.
Незважаючи на значущість і, відповідно, збільшення обсягів комерційної діяльності фармацевтичних підприємств (фірм, аптек), органи чи підрозділи фармацевтичної інформації повинні зберігати своє "інформаційне обличчя", враховуючи специфічність лікарського засобу як товару, котрий повинен реалізовуватись у супроводі консультації або інформації фахівців.
Особливе місце у маркетингу ліків посідає реклама та розповсюдження інформації, яка сприяє формуванню стійкого попиту на лікарські засоби та просуванню їх на ринку. Своєчасна інформація сприяє належному плануванню потреби в лікарських засобах, раціональному їх використанню, упровадженню в медичну практику нових препаратів.
Об'єктивна, достовірна інформація поєднує якісні й кількісні характеристики, відомості про зміни, що відбуваються в асортименті лікарських засобів, їх причини, рівень задоволення замовлень на препарати, відомості про виробників та фірми-постачальники, зміни цін на вітчизняному та світовому ринках тощо. В умовах ринкової економіки найбільшим попитом користуються такі види інформації:
? кон'юнктурна інформація (про економічну ситуацію на ринку);
? комерційна інформація (про попит і пропозицію);
? зовнішньоекономічна (про експорт, імпорт, ціни, якість, конкурентоспроможність продукції);
? соціальна (про зайнятість, рівні професійної підготовки);
? екологічна інформація (про стан зовнішнього середовища).
Для фармацевтичного ринку, крім зазначених видів інформації, важливого значення набувають відомості про захворюваність населення, його демографічну структуру, рівень доходів, а також нормативно-правове регулювання відпуску населенню лікарських засобів, їх виробництва, закупівлі, здійснення експортно-імпортних операцій тощо.
Система інформації, що використовується для маркетингу фармацевтичного ринку, наведена на рисунку 1.
Рис 1. Інформаційне забезпечення маркетингу лікарських засобів
Загальними вимогами до інформації, яка використовується в процесі управління, є:
? об'єктивність (правдивість, адекватність реальній ситуації в маркетинговому середовищі);
? достатність;
? оперативність (своєчасне її подання та відповідна обробка) ;
? систематизованість і зручність для використання керівниками.
2. Принципи формування маркетингової інформації
Формування маркетингової інформації базується на визначенні мети досліджень та переліку питань, відповідно до яких буде здійснюватись накопичення даних, тобто встановлюється глибина вивчення та характер інформації, необхідні для дослідження об'єкта спостереження. Одночасно слід враховувати певні вимоги, стандарти, фірмовий стиль інформаційних органів.
Маркетинг трактується як концепція управління виробничо-збутовою та науково-технічною діяльністю підприємства на основі дослідження економічної кон'юнктури з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Виходячи з цього, планування виробництва та реалізація маркетингових заходів спираються на знання про такі складові маркетингового середовища:
? ринок товарів та послуг;
? виробництво товарів та послуг;
? зовнішнє макросередовище, пов'язане з виробництвом та ринком збуту.
Структура маркетингової інформації, необхідної для управління підприємством, наведена на рисунку 2.
Інформація про ринок є найважливішою й визначає спрямування усіх маркетингових досліджень. Звичайно аналізуються ємкість ринку, його розподіл на сегменти, система ціноутворення, споживацькі властивості товару, товари-аналоги, методи стимулювання продажу, інформація про діяльність конкурентів, про споживачів товару, канали збуту тощо. Джерелами таких відомостей можуть бути матеріали анкетування, виставок, семінарів, рекламних проспектів, прайс-листів, періодичних або фахових видань, статистичних збірників, комерційних оглядів, тематичних довідників, спеціалізованих баз та банків даних.
Рис. 2. Джерела та структура маркетингової інформації на підприємстві
Маркетингові дослідження передбачають також оцінку внутрішнього середовиївд підприємства, співставлення виробничих потужностей, ресурсних (фінансових, сировинних, трудових) можливостей з запитами ринку. З цією метою аналізуються рівень матеріально-технічної бази, технологічні можливості підприємства, товарний асортимент, оцінюється частка кожної асортиментної позиції у складі прибутку підприємства, собівартість продукції, а також науково-технічний та кадровий склад. Джерелами необхідних відомостей є бухгалтерський баланс, фінансові звіти, виробничі плани, технологічні карти, специфікації, штатні формуляри, плани науково-дослідних робіт та ін.
Діяльність підприємства знаходиться під впливом зовнішнього середовища, до якого воно мусить пристосовуватись. Тому маркетингові дослідження передбачають урахування демографічних, економічних, природно-кліматичних, науково-технічних, політичних, культурних факторів.
Володіння різноманітною інформацією й використання її в інтересах підприємства є головною стратегічною умовою маркетингу. Значення інформації в управлінні маркетингом обумовлює основні принципи її формування:
? актуальність, тобто реальне своєчасне відображення стану маркетингового середовища (у кращих комерційних базах даних інформація поновлюєтьсящоденно);
? достовірність - передбачає точне відтворення стану та розвитку виробництва, ринку, зовнішнього середовища. У зв'язку з необхідністю збереження підприємством конкурентних позицій повинні використовуватись різноманітні джерела інформації, а отримані дані слід аналізувати на відсутність суперечностей;
? релевантність даних - формування інформації відповідно до визначених вимог;
? повнота відображення - необхідна для об'єктивного врахування всіх факторів, які формують або впливають на стан і розвиток маркетингового середовища;
? цілеспрямованість даних - орієнтує на конкретні цілі та завдання;
? узгодженість та інформаційна єдність вимагають такої системи розроблення показників, при якій би не допускались суперечності у висновках, неузгодженість первинних та отриманих даних.
Таким чином, для прийняття обгрунтованих управлінських рішень керівники підприємства та окремих структурних підрозділів повинні отримувати інформацію, яка б відповідала визначеним вимогам. У зв'язку з цим існує необхідність створення системи маркетингової інформації.
3. Підсистеми маркетингової інформаційної системи
Необхідність використання в маркетинговій діяльності підприємства значних обсягів інформації потребує системного підходу до організації її отримання, обробки та аналізу в процесі обгрунтування управлінських рішень. У зв'язку з цим маркетингова інформаційна система (МІС) будується на засадах комплексності та взаємозв'язку всіх компонентів її предметної галузі, що досягається внаслідок застосування сучасних засобів обчислювальної та інформаційної техніки.
Структура та принципи функціонування маркетингової інформаційної системи наведені на

 
 

Цікаве

Загрузка...