WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління виробничим потенціалом - Курсова робота

Управління виробничим потенціалом - Курсова робота

+/-
Питома вага власного капіталу з загальній валюті балансу (коефіцієнт фінансової автономності п-мства), % 94,7 94,2 -0,5
Питома вага запозиченого капіталу (коефіцієнт фінансової залежності)
в тому числі:
Довгострокового
короткострокового 5,3
0,04
5,26 5,8
-
5,8 +0,4
-0,04
+0,54
Коефіцієнт фінансового ризику 0,05 0,06 +0,01
Чим вищий рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.
З таблиці 3 видно, що власний капітал має тенденцію до пониження. За звітний рік вона зменшилась на 0,5%, так як темпи росту позиченого капіталу вищі темпів росту позиченого капіталу. Збільшився також коефіцієнт фінансового ризику на 1%. Це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства до зовнішніх інвесторів відносно підвищилась і значить знизилась його ринкова врівноваженість.
При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позиченого капіталу, визначити причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.
Таблиця № 4 Динаміка структури власного капіталу.
Джерело
капіталу Сума, тис.грн Структура капіталу, %
На поч. року На кінець року На поч. року На кінець року Відхилен-ня
Статутний фонд 977 977 0,4 0,4 -
Додатковий капітал 239390 239731 99,38 99,12 -0,26
Резервний фонд 182 182 0,08 0,08 -
Спеціальні фонди і цільове фінансування 160 323 0,07 0,1 +0,03
Реструктизований борг 282 2413 0,11 1,0 +0,89
Збитки
- Минулих років;
- Звітного року.
-100
-
-100
-1645
-0,04
-
-0,04
-0,66
-
-0,66
Всього 240891 241881 100,0 100,0 -
З даних наведеної таблиці можна зробити висновок, що суттєвих змін в структурі власного капіталу не спостерігається. Єдиним недоліком є те, що в звітному році підприємство зазнало збитків на суму 1645тис.грн.
Таблиця № 5 Динаміка структури позикового капіталу.
Джерело капіталу Сума, тис.грн. Структура капіталу, %
На поч. року На кінець року На поч. року На кінець року відхилення
Довгострокові кредити банку 103 - 0,77 - -0,77
Короткострокові кредити банків 898 1403 6,7 9,43 +2,73
Позикові кошти 1480 80 11,05 0,54 -10,51
Кредити та позики, що не погашені в строк 325 6 2,42 0,04 -2,38
Розрахунки з кредиторами:
- За товари, роботи і послуги не сплачені в строк;
- по векселях виданих;
- з бюджетом;
- по позабюджетних платежах;
- по страхуванню;
- по оплаті праці;
- з дочірніми підприємствами;
- з іншими кредиторами.
2962
2
1227
695
824
1165
19
3678
5884
2
3981
163
1561
1192
-
594
22,11
0,01
9,16
5,2
6,16
8,7
0,14
27,45
39,56
0,01
26,77
1,1
10,5
8,02
-
4,0
+17,45
-
+17,61
-4,1
+4,34
-0,68
-0,14
-23,45
Позики для працівників 18 5 0,13 0,03 -0,1
Всього 13396 14871 100,0 100,0 -
З даних таблиці видно, що підприємство в звітному році ліквідувало заборгованість по довгостроковим кредитам (103тис.грн.), що становить 0,77% всього позиченого капіталу. В свою чергу збільшилась заборгованість по короткостроковим кредитам банку (505тис.грн.). Залучення позикових коштів в оборот підприємства являється нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану при умові, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і погіршенню фінансового стану підприємства.
На підприємстві також в значній мірі зменшилась питома вага позичених коштів (10,51% до всього обсягу позикового капіталу), що є позитивним явищем для підприємства і зменшує залежність перед кредитодавцями.
Негативним моментом в діяльності підприємства є те, що в значній мірі збільшилась заборгованість: за товари, роботи і послуги, які не сплачені в строк, розрахунки з бюджетом.
?
Аналіз активів підприємства.
Все що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, який є у розпорядженні підприємства, про вклади його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про іншу вільну грошову готівку.
Головною ознакою групування статей балансу рахується степінь його ліквідності. По цій ознаці всі активи балансу розділяють на довгострокові або основний капітал і поточні (оборотні) активи.
Розміщення коштів підприємства має дуже велику роль в фінансовій діяльності і підвищенні його ефективності, тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу належить вивчити зміни в їх складі і структурі і дати їм оцінку.
Таблиця № 6 Структура активів підприємства.
Засоби підприємства На початок року На кінець року Приріст
Тис.грн. Частка, % Тис.грн Частка, % Тис.грн. Частка, %
Довгострокові активи (основні засоби) 234880 92,37 231653 90,22 -3227 -2,15
Оборотні активи, в т.ч.:
- сфері виробництва;
- сфері обігу. 19407
15575
3832 7,63
6,12
1,51 25099
21176
3923 9,78
8,25
1,53 +5692
+5601
+91 +2,15
+2,13
+0,02
Всього 254287 100,0 256752 100,0 +2465 -
З таблиці видно, що за звітний рік структура активів аналізуючого підприємства істотно змінилася: зменшилась доля основного капіталу, а оборотного відповідно збільшилась на 2,15%, в тому числі в сфері виробництва - на 2,13, і в сфері обігу - 0,02. В зв'язку з цим змінилась органічна будова капіталу: на початку року відношення основного капіталу до оборотного складало 1210%, а на кінець року - 922%, що буде прискорювати його оборотність.
ТАБЛИЦЯ № 7 Аналіз структури оборотних засобів підприємства.
Види засобів Наявність засобів Структура засобів, %
На поч.року На кін.року Відхилення На поч.року На кін.року Відхилення
Виробничі запаси 4617 5795 +1178 23,8 23,08 -0,72
Незавершене виробництво 3189 2260 -929 16,43 9,0 -7,43
Витрати майбутніх періодів 5 10 +5 0,02 0,04 +0,02
Готовапродукція 7752 13110 +5358 39,95 52.23 +12,28
Товари, купівельна вартість 12 1 -11 0,06 0,01 -0,05
Товари відвантажені, не сплачені в строк 3104 1624 -1480 16,0 6,47 -9,53
Розрахунки з дебіторами 558 2180 +1622 2,88 8,69 +5,81
Грошові кошти 17 57 +40 0,08 0,23 +0,15
Використання позикових коштів 103 - -103 0,54 - -0,54
Інші оборотні активи 50 62 +12 0,24 0,25 +0,01
Всього 19407 25099 +5692 100,0 100,0 -
Аналізуючи дані таблиці №7, можна сказати, що найбільшу питому вагу в поточних активах займає готова продукція. На початок року на її долю припадало 39,95% поточних активів, або 7752тис.грн. до кінця року абсолютна її сума збільшилась на 5358тис.грн., також збільшилась її питома вага (на 12,28), що свідчить про затовареність ринку збуту, високу собівартість виготовленої продукції, це призводить до замороження оборотних засобів, відсутність грошових коштів, що є негативним для ефективної діяльності підприємства.
Позитивним

 
 

Цікаве

Загрузка...