WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління виробничим потенціалом - Курсова робота

Управління виробничим потенціалом - Курсова робота

факторів
1.Промислово-виробничий персонал
2. Оплата праці
3. Матеріальні затрати
4. а) ОВФ
б) Амортизація
5. Оборотні засоби. 0,76
0,7
0,76
0,75
0,54
0,5 0,3
0,12
0,24
0,03
-0,76
-0,87 -30
-12
-24
-3
+76
+87 -70
-88
-76
-97
-176
-187 859,3
769
3422,2
85877,6
1670,4
12096,3
Комплексна оцінка всесторонньої інтенсифікації.
0,66
-0,042
-4,2
-95,8
102165,1
У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції - промислово-виробничого персоналу на 30%, оплати праці на 12%, матеріальних витрат на 24%, основних виробничих фондів на 3%. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1% спаду виробництва таких як: амортизація на 76%, оборотні засоби на 87%. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перерозходу.
Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об'ємів виробництва.
В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100%.
З проведених розрахунків (табл. 2) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори. Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне.
Нераціональне використання всіх видів ресурсів підтверджуються розрахунком відносного перерозподілу ресурсів. Він розраховується наступним чином: від часткового показника звітного року мінусується базовий частковий показник скоригований на коефіцієнт росту обсягу виробництва.
Так найбільший перерозхід відбувся по таких видах як основні виробничі фонди (на 85877,6 тис.грн), оборотні засоби (на 12096,3 тис.грн), що свідчить про погіршення використання майна на підприємстві.
Сукупний відносний перерозхід можна визначити як суму перерозходів по основних видах ресурсів: матеріальні затрати, промислово-виробничий персонал, ОВФ, оборотні засоби. Він складає 102165,1 тис.грн.
Для комплексної оцінки всесторонньої інтенсифікації проведемо розрахунки на сукупні ресурси.
Однозначну оцінку всесторонньої інтенсифікації можна отримати з допомогою зведення різних показників в єдиний інтегральний показник, або з допомогою узагальнюючого показника, який вбирає в себе якісні характеристики часткових показників.
Для розрахунку динаміки сукупних затрат просумуємо затрати по всіх ресурсах:
Минулий рік - 2603+262211+19407+13443=297664 (тис.грн.)
Звітний рік - 2513+261559+25099+12429=301600 (тис.грн.)
Динаміка сукупних затрат визначається як відношення затрат звітного року до базового:
301600 / 297664=1,013
Співставленням динаміки продукції і динаміки сукупних ресурсів визначається динаміка якісних показників:
0,67 / 1,013=0,66
дані свідчать, що якісне використання ресурсів погіршилося на 34%.
Приріст сукупних ресурсів на 1% спаду обсягів виробництва дорівнює 1,3 : (-31)=0,042, що свідчить про нераціональне використання ресурсів.
Відповідно частка екстенсивних факторів на 100% спаду продукції - 4,2 % і інтенсивних факторів - 95,8%. З проведених розрахунків можемо зробити висновок, що спостерігається погіршення інтенсифікації виробництва і свідчить про: нераціональне і неефективне використання технологій на підприємстві; погану організацію праці; нераціональне використання сировинних ресурсів і т.п.
Узагальнюючим показником всесторонньої інтенсифікації для умов підприємств виступає рівень загальної рентабельності.
як відношення балансового прибутку(БП) до основних виробничих фондів (ОВФ) та нормованих оборотних засобів (НОЗ).
як бачимо з розрахунків на кінець звітного року рентабельність підприємство дещо зменшилась, а саме на 52%.
Щоб визначити вплив факторів на зміну рентабельності проведемо факторний аналіз за елементами затрат:
, де
МЗ - матеріальні затрати на виробництво;
ЗП - витрати на оплату праці;
Рр - виручка від реалізації за мінусом ПДВ і акцизного збору;
В - відрахування на соціальні заходи;
А - амортизація;
ІВ - інші витрати.
Вплив факторів на зміну рентабельності.
Фактори Розрахунок Рівень впливу
1. ОВФ -
-0,02751
2. НОЗ -
-0,00833
3. Матеріальні затрати -
0,01044
4. ЗП -
-0,00012
5. Відрахування на соціальні заходи -
-0,00061
6. Амортизація -
-0,00124
7. Інші витрати -
0,00308
Загальна зміна рентабельності -
-0,02426
За даними даної таблиці можна спостерігати зменшення рентабельності за рахунок зміни всіх елементів затрат, за винятком матеріальних затрат і інших витрат, зміна яких привела до збільшення рентабельності. В основному зниження рентабельності відбулося за рахунок зміни основних виробничих фондів і НОЗ, а також таких статей витрат як амортизація, і відрахування на соціальні заходи.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що становище підприємства погіршується. З одного боку на підприємстві знизився обсяг виробництва продукції на 67%, з іншого знизився рівень рентабельності і якісні показники використання ресурсів. Все це веде до погіршення фінансового становища підприємства і змусить його розробляти інші форми організації виробництва, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, впроваджувати нові технології і т.п.
Розділ ІІ.
Аналіз фінансового стана підприємства.
Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства.
Дані, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни пройшли в структурі власного і позиченого капіталу, скільки запозичено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позичених коштів; пасив показує, звідки взялись кошти, кому зобов'язане за них підприємство.
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і звідки вони вкладені. По мірі власності використовуваний капітал підрозділяється на власний і позичений. По строку використання розрізняють капітал довгостроковий постійний, і короткостроковий.
В залежності від того на скільки оптимально відношення власного і позиченого капіталу, багато в чому залежить фінансовий станпідприємства. Обгрунтування правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.
В зв'язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства є:
" Коефіцієнт фінансової автономності, або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;
" Коефіцієнт фінансової залежності;
" Коефіцієнт фінансового ризику (відношення позиченого капіталу до власного).
Таблиця № 3 Структура пасивів підприємства.
Показники Рівень показника
На початок.року На кінець року Відхилення

 
 

Цікаве

Загрузка...