WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців - Курсова робота

Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців - Курсова робота

Контрольна сума _________
Адреса ___________________________________________________
Дата висилання ________________
Дата одержання ________________
Строк подання ________________
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
?
Актив
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 35,8 33,0
первісна вартість 011 37,6 36,7
знос 012 1,8 3,7
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1983,6 3953,3
первісна вартість 031 2086,3 4175,2
знос 032 108,7 221,9
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 2123,9 4211,9
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 9,3
тварини на вирощуванні і відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 32,8
готова продукція 130 8,3
Товари 140 850,9 922,5
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первинна вартість 161 42,5 2,5
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 714,5 756,0
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200 33,4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 27,6 2,6
Поточні фінансові інвестиції 220 2092,5 23,4
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 657,0 698,2
в іноземній валюті 240
:Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 4426,1 2447,8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 223,9 424,8
Баланс 280 6773,9 7084,5
?
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 4109,3 4109,3
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 73,9
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 4109,3 4183,2
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 622,5 415,0
Довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 622,5 415,0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1904,1 2366,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 6,8
з бюджетом 550 11,3 36,0
з позабюджетних платежів 560 3,7
зі страхування 570 25,2 27,2
з оплати праці 580 52,0 57,0
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600 4,5
Інші поточні зобов'язання 610 34,5
Усього за розділом IV 620 2042,1 2486,3
V. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 6773,9 7084,5
Керівник Головний бухгалтер
Додаток 2
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку З (наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87)
Підприємство _____ПП "ТД Вест Лайн"_______ за ЄДРПОУ 30784315
Територія ______________Мінський район_____ за КОАТУУ _80378_
Форма власності _____приватна_____________ за КФВ _____10______
Орган державного управління ______________ за СПОДУ___
Галузь _____________торгівля_________________ за ЗКГНГ__71250
Вид економічної діяльності _роздрібна торгівля_ за КВЕД___52.11.0___
Кількість підприємств ____________________________________________
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума _________
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за__рік__2001р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7799,8
Податок на додану вартість 015 1300,0
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу
030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035 6499,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5281,8
Валовий:
- прибуток 050 1218,0
- збиток 055
Інші операційні доходи
060 20,8
Адміністративні витрати
070 440,8
Витрати на збут 080 745,8
Інші операційні витрати
090 57,2
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100
- збиток 105 4,6
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 89,9
Фінансові витрати 140
Витрати під участі в капіталі 150
Інші витрати
160 2,3
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 83,0
- збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180 24,9
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 58,1
- збиток 195
Надзвичайні:
- доходи 200
- витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку
210
Чистий:
- прибуток 220 58,1
- збиток
225
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 5288,4
Витрати на оплату праці 240 584,7
Відрахування на соціальні заходи 250 152,3
Амортизація 260 442,6
Інші операційні витрати 270 57,2
Разом 280 6525,2
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
Керівник
Головний бухгалтер

 
 

Цікаве

Загрузка...