WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Система маркетингу - Реферат

Система маркетингу - Реферат

проміжки часу Торговель-
на, споживча, спеціальна Постійне відстеження торговельних запасів у групі магазинів Виявлення розвитку в часі. Смертність панелі, ефект панелі
Експери-мент Дослідження впливу одного фактора на інший при одночасному контролі сторонніх факторів Польові, лабораторні Тест ринку, дослідження продукту, дослідження реклами Можливість роз-дільного спостере-ження за впливом змінних. Контроль ситуації, реалістичність умов. Витрата часу і грошей
2. Вторин-ні дослід-ження Обробка вже наявних даних Аналіз частки ринку за допомогою даних обліку і зовнішньої статистики Низькі витрати, швидкість. Неповні і застарілі дані, невідповідність методик одержання даних
Під опитуванням розуміється з'ясування позицій людей або одержання від них довідки з якого-небудь питання. Опитування - найпоширеніша і найважливіша форма збору даних у маркетингу. Приблизно в 90% досліджень використовується цей метод. Опитування може відбуватися в усній або письмовій формі. Усні і телефонні опитування називають звичайно інтерв'ю. Опитування поділяються:
" за колом опитуваних (споживачі, експерти, підприємці та ін.);
" за кількістю одночасно опитуваних (одиничне або групове інтерв'ю);
" за кількістю тем, що входять в опитування (одна або декілька);
" за рівнем стандартизації (вільна схема або структурована, цілком стандартизована);
" за частотою опитування (одно- або багаторазове опитування).
При письмовому опитуванні учасники одержують опитувальні аркуші, які вони повинні заповнити і відіслати за призначенням.
Спостереження як спосіб одержання інформації використовується в дослідженні ринку набагато рідше, ніж опитування. Наукове спостереження розуміється при цьому як процес, що:
" служить певній дослідницькій меті;
" відбувається планомірно і систематично;
" використовується для узагальнюючих суджень;
" піддається постійному контролю з погляду надійності і точності.
Перевагами цього методу, у порівнянні з опитуванням, є наступні:
" незалежність від бажання об'єкта до співробітництва, від здатності досліджуваних до словесного вираження суті справи;
" можливість забезпечити більш високу об'єктивність;
" можливість сприйняття неусвідомленого поводження (вибір товару на полицях у магазині);
" можливість враховування навколишньої ситуації, особливо при спостереженні за допомогою приладів.
Спостереження має поряд з цим і недоліки:
" важко забезпечити репрезентативність;
" суб'єктивність сприйняття особи, що спостерігає;
" поводження об'єктів може відрізнятися від природного, якщо спостереження відкрите (ефект спостереження).
Можна виділити наступні форми спостереження:
" за характером навколишнього оточення спостереження може бути польовим - це означає, що процеси проходять у природній обстановці (магазин, біля вітрини), або лабораторним, тобто таким, що проводиться в штучно створеній ситуації. Перевага першої форми полягає в природності поводження, що спостерігається. Друга форма дозволяє підтримувати більш стабільні умови спостереження й уможливлює застосування ряду технічних засобів;
" за місцем особи, що спостерігає, розрізняють процес з особистою участю дослідника і спостереження з боку;
" за формою сприйняття об'єкта можна виділити персональне спостереження (безпосередньо спостерігає) і не персональне - через прилади або за допомогою реєстрації слідів поводження;
" за ступенем стандартизації розрізняють стандартизоване і вільне спостереження. Стандартизація тут передбачає визначення певних схем поводження і вчинків. Наприклад, для спостереження дієвості реклами у вітрині можна виділити наступні варіанти поводження перехожих: людина ввійшла в магазин, не глянувши на рекламу; людина ввійшла в магазин, глянувши попередньо на рекламу; поглянула на вітрину, не ввійшовши у магазин; пройшла, не глянувши на вітрину.
Експериментом називають дослідження, за яким повинно бути встановлено, як зміни однієї або декількох незалежних змінних впливають на одну (або декілька) залежну змінну. Істотні ознаки експерименту:
" зміни, які ізолюються (окремі величини змінюються дослідником, інші повинні бути, наскільки можливо, постійними);
" дослідник активно втручається в процес виникнення даних;
" перевіряються причинно-наслідкові зв'язки (наприклад, вплив кольору упакування на збут продукту).
Панель має наступні основні ознаки:
- предмет і тема дослідження постійні;
- збір даних повторюється через рівні проміжки часу;
" постійна сукупність об'єктів дослідження - домашні господарки, підприємства торгівлі, виробничі споживачі.
На практиці утворився цілий ряд видів панелі (рис.2.7.)
Рис.
2.7. Види панелі
Система аналізу маркетингової інформації представляє набір розроблених методів аналізу. В основу будь-якої системи аналізу маркетингової інформації покладені статистичний банк і банк моделей.
Статистичний банк - це сукупність сучасних методик статистичної обробки інформації, що дозволяють найбільш повно розкрити взаємозалежності даних і установити ступінь їхньої статистичної надійності.
Банк моделей - це набір математичних моделей, що сприяють прийняттю більш оптимальних маркетингових рішень в процесі діяльності фірми на ринку.
Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, що представляють якусь реально існуючу систему, процес або результат. Ці моделі можуть дати відповіді на питання типу:
- що краще? (наприклад, знизити ціни на діючому ринку чи освоїти новий?)
- яке місцерозташування краще?
Система аналізу маркетингової інформації представлена у вигляді схеми (рис.2.8).
СТАТИСТИЧНИЙ БАНК
БАНК МОДЕЛЕЙ
1.Регресійний аналіз 1. Модель системи ціноутворення
2. Варіаційний аналіз
2. Модель розрахунку ціни
3. Факторний аналіз 3. Модель методики вибору місцерозташування
4. Дискримінантний аналіз 4.Модель складеного комплексу засобів реклами
5. Кластер-аналіз 5.Модель розробки рекламного бюджету
….. …..
Рис. 2.8. Системааналізу маркетингової інформації
Типова постановка питання при використанні різних методів аналізу наведена в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Метод Типова постановка питання
Регресійний аналіз Як зміниться обсяг збуту, якщо витрати на рекламу скоротяться на 10%?
Якою буде ціна на продукт у наступному році?
Як впливає обсяг інвестицій в автомобільній промисловості на попит на сталь?
Варіаційний аналіз Чи впливає упакування на розміри збуту?
Чи впливає колір рекламного оголошення на кількість людей, що згадали рекламу?
Чи впливає вибір каналу збуту на величину продажів?
Дискримі-нантний аналіз За якими ознаками ті, хто палить, відрізняються від тих, хто не палить?
Які ознаки працівників служби збуту найбільш істотні для їхнього поділу на процвітаючих і невдах?
Чи можна певну людину, з огляду на її вік, доход, освіту, вважати досить надійною для видачі кредиту?
Факторний аналіз Чи можна агрегувати безліч факторів, які покупці автомобілів вважають важливими?
Як можна описати різні марки автомобілів з погляду цих факторів?
Кластер-аналіз Чи можна поділити клієнтів на групи за їхніми потребами?
Чи має газета різні типи читачів?
Як можна класифікувати виборців виходячи з

 
 

Цікаве

Загрузка...