WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

балансу ТзОВ "Маневр" становила 5698 тис.грн., у 2005р. - 9307,4 тис.грн., у 2006р. - 11 812,7 тис.грн. Збільшення валюти балансу свідчить, як правило, про зростання виробничих можливостей даного підприємства.
Для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою реалізації продукції, прибутку підприємства тощо.
Розрахуємо відповідні показники приросту ТзОВ "Маневр" за 2005-2006р.р.:
- коефіцієнт приросту виручки від реалізації продукції:
Кд = (55 351,6 - 46 117,4)/46 117,4 * 100% = 20%
- коефіцієнт приросту валового прибутку:
Кп = (3451,7 - 2476,4)/2476,4 * 100% = 39,4%
- коефіцієнт приросту майна (коефіцієнт приросту валюти балансу):
Км = (М1-М0)/М0*100%,
де М1, М0 - середні величини майна за звітний та попередній роки.
М1 = (9307,4 + 11 812,7)/2 = 10 560,05
М0 = (5698+9307,4)/2 = 7502,7
Км = (10560,05 - 7502,7)/7502,7*100% = 40,75%
Оскільки Кд є меншим, а Кп майже рівне Км, то це свідчить про деяке погіршення ситуації з коштами на підприємстві у порівнянні з попереднім періодом.
Крім зміни валюти балансу в цілому, проаналізуємо характер зміни окремих статей балансу, тобто проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (табл.2.1. табл.2.2).
Таблиця 2.1
Горизонтальний та вертикальний аналіз активу балансу
ТзОВ "Маневр" станом на 01.01.2007р. (тис.грн.)
Актив Абсолютні величини Питома вага, % Зміни
на поч.
звітного
періоду на кінець звіт.
періоду на поч.
звітного
періоду на кінець звіт.
періоду абсолютні у питомій вазі у % до величини на початок періоду у % до зміни підсумку балансу
І.Необоротні активи 1717,7 2127,4 18,46 18,01 409,7 -0,45 23,85 16,35
ІІ.Оборотні активи 7589,7 9685,3 81,54 81,99 2095,6 0,45 27,61 83,65
" запаси 4810,4 5223,6 51,68 44,22 413,2 -7,46 8,59 -99,84
" дебіторська
заборгованість
за послуги 2483,2 3169,9 26,68 26,83 686,7 0,15 27,65 27,41
" грошові кошти
та їх еквівалент 201,9 249,5 2,17 2,11 47,6 -0,06 23,58 1,90
ІІІ. Витрати
майбутніх періодів 0 0 0 0 0 0 0 0
Баланс 9307,4 11812,7 100 100 2505,3 - 26,92 100
За аналізований період майно товариства збільшилось на 2505,3 тис.грн і становить на кінець періоду 11 812,7 тис.грн. Така зміна зумовлена і збільшенням необоротних активів на 409,7 тис.грн., а також оборотних активів на 2095,6 тис.грн.
Таблиця 2.2
Горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу
ТзОВ "Маневр" станом на 01.01.2007р.
Пасив Абсолютні величини Питома вага, % Зміни
на поч.
звітного
періоду на кінець звіт.
періоду на поч.
звітного
періоду на кінець звіт.
періоду абсолютні у питомій вазі у % до величини на початок періоду у % до зміни підсумку балансу
І. Власний капітал 1860,8 2472,2 19,99 20,93 11,4 0,94 32,86 24,40
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 0 0 0 0 0 0 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Поточні зобов'язання 7446,6 9340,5 80,01 79,07 1893,9 -0,94 25,43 75,60
У тому числі:
" короткострокові кредити банку 1926,4 3569,2 20,70 30,21 1642,8 9,52 85,28 65,57
" поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0 0 0 0 0 0 0 0
" векселі видані 0 0 0 0 0 0 0
" кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги 5416,8 5722,7 58,20 48,45 305,9 -9,75 5,65 12,21
" поточні зобов'язання за розрахунками 103,4 48,6 1,11 0,41 -54,8 -0,70 -53,00 -2,19
Баланс 9307,4 11812,7 100 100 2505,3 - 26,92 100
Збільшення майна товариства було забезпечене зростанням джерел власних коштів на 611,4 тис.грн., питома вага яких склала 20,93% на кінець звітного періоду.
Комплексне і взаємопов'язане вивчення показників фінансової звітності товариства здійснюється за допомогою спеціальних прийомів економічного аналізу. Проаналізуємо фінансову діяльність ТзОВ "Маневр" за допомогою прийому внутрішнього порівняння та даних Звіту про фінансові результати (табл.2.3.).
За даними табл.2.3. чистий дохід у 2005 році зріс на 5907 тис.грн. або 18,43% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, витрат на збут на 16,33% та 93,4% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку на 23,64 % у порівнянні з 2006р., в якому чистий дохід зріс на 7477,5 тис.грн. або 19,35% при зростанні виробничої собівартості реалізованої продукції, вират на збут на 17,98% та 13,43% відповідно, що забезпечило збільшення чистого прибутку майже вдвічі.
Таблиця 2.3
Фінансові результати діяльності ТзОВ "Маневр" за 2004-2006р.р., тис.грн
Показник Роки Відхилення
2004 2005 2006 2005 до 2004 2006 до 2005
абс. відн.,% абс. відн.,%
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 38939,6 46117,4 55351,6 7177,8 18,43 9234,2 20,02
Податок на додану вартість 6197,8 7468,6 9225,3 1270,8 20,50 1756,7 23,52
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 32741,8 38648,8 46126,3 5907 18,04 7477,5 19,35
Собівартість реалізованої продукції 31095,3 36172,4 42674,6 5077,1 16,33 6502,2 17,98
Валовий прибуток 1646,5 2476,4 3451,7 829,9 50,40 975,3 39,38
Витрати на збут 849,9 1643,6 1864,4 793,7 93,39 220,8 13,43
Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток) 796,6 832,8 1587,3 36,2 4,54 754,5 90,60
Фінансові витрати 494,5 458,8 603,8 -35,7 -7,22 145 31,60
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток) 302,1 374,0 983,5 71,9 23,80 609,5 162,97
Податок на прибуток від звичайної діяльності 90,2 112,0 245,9 21,8 24,17 133,9 119,55
Чистий прибуток 211,9 262,0 737,6 50,1 23,64 475,6 181,53
Усі вищенаведені дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.
Фінансовий стан характеризується також системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Проведемо розрахунок та аналіз цих показників, основними з яких є: показники ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності (найпоширеніший - коефіцієнт автономії), а також показники доходності та рентабельності.
Таблиця 2.4
Вихідні дані для розрахунку показників ліквідності ТзОВ"Маневр"
Активи
№п/п Види Умовне позначення Сума рядків балансу Величина, тис.грн.
2005 2006
1. Високоліквідні А1 150,220,230,240 201,9 249,5
2. Швидколіквідні А2 160-220 2577,4 4212,2
3. Повільноліквідні А3 100-140, 250 4810,4 5223,6
4. Важколіквідні А4 І розділ 1717,7 2127,4
Пасиви
1. Негайні П1 530-610 5520,2 5771,3
2. Короткострокові П2 500,510,520 1926,4 3569,2
3. Довгострокові П3 ІІІ розділ 0 0
4. Постійні П4 430,630,380 1860,8 2472,7
За 2005 рік: Кзаг.л.=[A1+A2+A3]/[П1+П2]=1,02
Кшв.л.= [A1+A2]/[П1+П2]=0,37
Кабс.л.= A1/[П1+П2]=0,03
За

 
 

Цікаве

Загрузка...