WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику - Реферат

Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику - Реферат

задовольнить особистісні оцінки й поведінкові обмеження особи, що приймає рішення за цінами.
На вибір остаточної цінової політики також впливає можливість мінімізації пов'язаних з нею ризиків. Основні методи зниження ризику при формуванні цінової політики торгового підприємства систематизовані й представлені в табл.1.
Таблиця 1. - Основні методи зниження ризику при формуванні цінової політики торгового підприємства
Види ризику Методи зниження ризику
1 2
Ризики, обумовлені мікросередовищем прямого впливу
Ризики, пов'язані з рівнем й активністю конкурентів, та впроваджуваною ними ціновою політикою. Підтримка іміджу торгового підприємства за рахунок поліпшення якості реалізованого товару і розширення спектру якісних торгових послуг.
Ризики, обумовлені реакцією покупців на реалізовану цінову політику. Розробка гнучкої по-товарної цінової політики за поведінковою ознакою.
Реалізація різноманітного товарного асортименту.
Ризики, пов'язані зі зміною цінової політики постачальників і нецінових способів їхнього впливу. Використання прямих каналів постачання
Коригування ціни товару в зв'язку зі зміною цін на ресурси.
Ризики, пов'язані з наявністю і появою нових товарів-субститутів. Підтримка іміджу підприємства за рахунок поліпшення якості торгового обслуговування й товару.
Реалізація різноманітного асортименту товарів.
Ризики, пов'язані з входженням у галузь нових конкурентів, цінова політика яких має високий ступінь невизначеності. Підтримка іміджу підприємства за рахунок поліпшення якості торгового і сервісного обслуговування.
Реалізація різноманітного асортименту товарів.
Ризики внутрішнього середовища підприємства
Ризики, пов'язані з прийняттям необґрунтованих цінових рішень внаслідок впливу суб'єктивних факторів. Систематичне підвищення кваліфікації працівників;
Удосконалення технології ухвалення раціонального рішення.
Ризики, пов'язані з надійністю інформації. Формування інформаційної системи,
Застосування розрахунків із впровадженням математичного апарату й розробки нових методів для виникаючих у практиці господарської діяльності нетипових ситуацій.
Традиційним методом зниження ризику макросередовища є страхування ціни, що в більшості випадків застосовується або для товарів із тривалим циклом виготовлення (т. зв. "ковзні" ціни), або у випадку суттєвого темпорального розриву між моментом підписання контракту та моментом відвантаження готової продукції (ціни з наступною фіксацією). Проте слід зазначити, що ці методи зниження ризику не знаходять широкого поширення в торгівлі, оскільки тривалість циклу в підприємствах галузі невелика.
Торговим підприємствам можна рекомендувати використовувати метод зниження ризику мікросередовища прямого впливу, пов'язаний зі збільшенням нижньої межі цінового діапазону на величину можливих втрат. Суть цього методу полягає в коригуванні (збільшенні) мінімально припустимої з точки зору рівня витрат на закупівлю й реалізацію товарів ціни товару на розрахунковий рівень потенційних втрат внаслідок можливого негативного впливу цього виду факторів.
В умовах високого рівня інфляції можливе застосування методу зниження негативних наслідків невизначеності зовнішнього середовища - коригування ціни з урахуванням інфляції. Це дозволить розподілити загальні інфляційні втрати між продавцем і покупцем. Разом з тим правильне кількісне визначення інфляційних втрат і механізм їх розподілу між продавцем і покупцем значною мірою залежить від специфіки товару й попиту, а тому являє собою окреме наукове завдання.
Крім того, одним з найефективнішим методів зниження ризиків є проведення збалансованої асортиментної політики. Переважна більшість торгових підприємств реалізують достатньо різноманітний асортимент товарів при різному ступені спеціалізації. Продавані одночасно товари, по-перше, знаходяться на різних етапах свого життєвого циклу, а по-друге, мають неоднакову еластичність попиту. До того ж, цінові політики, обрані підприємствами для різних позицій товарного асортименту можуть бути неоднаковими. Через це ефективна асортиментна політика дозволяє як забезпечити бажані кінцеві фінансово-економічні показники та необхідну позицію на ринку, так і зменшити сукупні ризики реалізації цінових політик, обумовлені конкурентним середовищем.
Висновок
Багато дослідників цієї проблеми (і ми приєднуємося до їхньої думки) вважають, що мінімізація мікроекономічних ризиків цінової політики можлива шляхом її ефективного сполучення з іншими функціональними складовими маркетингової стратегії, такими, як:
- формування й підтримка іміджу підприємства, насамперед за рахунок поліпшення якісних характеристик товару, а також якісного рівня й широти діапазону надання торгових послуг, що особливо важливо для підприємств торгівлі;
- страхування ризиків, пов'язаних з каналами розподілу шляхом проведення ефективної закупівельної політики;
- розробка й реалізація гнучкої сегментарної цінової політики на основі сегментування ринку за поведінковою ознакою;
- формування альтернативних варіантів прямих постачань з одночасним зменшенням обсягу постачань, що припадає на одного постачальника.
Серед методів мінімізації ризиків цінової політики, пов'язаних із внутрішніми факторами, слід зазначити такі, як організація постійно діючої системи підвищення кваліфікації персоналу; розробка технологій і процедур прийняття ефективних цінових рішень; створення методології і процедур побудови системи інформації для формування економічно обґрунтованої цінової політики; розробка системи коригування рівня торгової націнки й ціни реалізації.
Литература:
1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д Економічний ризик і методи його вимірювання. - К.: ІЗМН, 1996. - 400 с.
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с. : ил, с. 21
3. Иванова Р.Х. Учет и оценка рисков при формировании ценовой стратегии предприятия // Теорія і практика управління у трансформаційний період: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 4-6 жовтня 2001 р.) - Т. 3. Промислові підприємства в умовах економічної трансформації. - Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. - С. 225-228.
4. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 257 с.
5. Шуляк П.Н. Ценообразование: Уч.-практ. пособие. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 152 с., с.85
6. Портер М. Международная конкуренция. / Пер. с англ. Подред. В.Д. Щетинина. - М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.
7. Мищенко В.А. Роль изменения цен на изделия в принятии решений по ценообразованию // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник ХДТУ. Вип. 122. - Харків: ХДТУ, 2000. - С. 157-158.
8. Лапуста М.Г. Шармукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 224 с.
9. Бачкаи Т. Месена Д., Мико Д. И. др. Хозяйственный риск и методы его измерения. - М.: Экономика., 1979. - 184 с.
10. Рощина А.П. Стиль жизни предпринимателя: типы потребительских организаций // Вопросы экономики. - 1995. - № 7. - С. 91-102.
11. Бланк И.А. Управление торговым предприятием К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 736с.

 
 

Цікаве

Загрузка...