WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику - Реферат

Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику - Реферат

цінових політик можуть бути використані ті ж самі класифікаційні підходи, що використовуються й при оцінці формуючих факторів.
В основу класифікації факторів конкурентного оточення покладена модель п'яти сил конкуренції М. Портера [6]. Згідно з нею всі ризики цього рівня можуть бути поділені на ризики, пов'язані зі: зміною цінової стратегії конкурентів (внутрішньогалузева конкуренція); реакцією покупців на реалізовану цінову стратегію; зміною цінової стратегії постачальників і нецінових способів їхнього впливу на підприємство; входженням у галузь нових конкурентів, цінова стратегія яких має високий ступінь невизначеності; переключенням покупців на нові чи вже існуючі товари-субститути.
До найвагоміших ризиків внутрішнього середовища торгового підприємства, що робить вплив на формування і реалізацію цінової політики, ми віднесли наступні ризики: прийняття необґрунтованих рішень пов'язані, як правило, з рівнем кваліфікації персоналу, повнотою інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення. Джерелом ризиків може бути також недостатня точність інформації, на підставі якої формується цінова стратегія у сфері ціноутворення, суб'єктивні фактори [7]. Інакше кажучи, та сама об'єктивна ситуація може означати неоднаковий ступінь ризику для підприємств, що залежить від суб'єктивних підходів відповідальних осіб, які приймають рішення. Керівники підприємств, розробляючи цінову політику, по-різному оцінюють ступінь невизначеності факторів, що впливають на цінову політику, і величину пов'язаних з нею збитків, які позначаються на розмірах майбутніх доходів.
Як ми вже відзначали, ціни є величинами випадковими, іншими словами, їхні значення не визначені та залежать від впливу багатьох факторів, але для них визначені функції розподілу ймовірностей, за якими й можна робити висновки щодо ступеня ризику. На практиці найчастіше використовуються стандартні функції розподілу ймовірностей випадкової величини - прибутку.
В умовах інфляції зміни попиту й інтенсивності конкуренції, що супроводжується відповідними змінами цінової політики конкурентів, цінова інформація вимагає постійного відновлення й адаптації. Тому для визначення ймовірності втрат може бути використаний метод визначення цього показника емпіричним шляхом, наприклад, таким, що представлений у роботі Т. Бачкаї, Д. Месена та ін [9]. Загальна схема процесу визначення ймовірності втрат представлена на рис. 2.
Ця методика оцінки ризиків реалізації припустимих цінових політик базується на якісних методах аналізу ймовірності втрат диференційовано за виділеними нами двома групами факторів і розрахунком загальної величини ймовірності втрат для кожної з аналізованих політик.
Рис.2. Емпіричне визначення імовірності втрат
Загальну величину ймовірності втрат, до виникнення яких призвели непередбачені ризикові обставини (П), можна представити в наступному вигляді:
П (М,У) = до1 * Р(М) + до2 * Р(У), (1.2)
де Р(М) - імовірність витрат внаслідок дії факторів мікросередовища прямого впливу;
Р(У) - імовірність витрат внаслідок дії факторів внутрішнього середовища підприємства;
до1, до2 - коефіцієнти вагомості оцінок імовірностей витрат за рахунок кожної групи факторів у загальній величині ймовірності втрат .
Для визначення складових елементів витрат емпіричним способом використовуємо шкали оцінки імовірності можливого впливу факторів.
Для оцінки ймовірності втрат внаслідок дії факторів мікросередовища прямого впливу (рис. 3) і внутрішнього середовища (суб'єктивні фактори) (рис. 4) пропонуємо використовувати п'ятирівневі шкали з кроком 0, 25. Оцінювані за допомогою представлених шкал імовірності втрат у кожній групі факторів підставляються у формулу (1.2), за якою з урахуванням вагомості кожної з таких оцінок встановлюється загальна ймовірність втрат при реалізації кожної з цінових політик.
Імовірність втрат
(у частках одиниці) Позиція торгового підприємства
0,0 Домінуюча позиція
0,25 Сильна позиція
0,50 Стійка позиція
0,75 Нестійка позиція
1,0 Неприйнятна позиція
Рис. 3. Шкала оцінки ймовірності втрат при реалізації цінової
політики торгового підприємства під впливом факторів мікросередовища прямого впливу
Імовірність
утрат (у частках одиниці) Позиція суб'єкта, що оцінює ступінь впливу внутрішніх факторів на цінову політику торгового підприємства
0,0 Консервативна позиція
(песимістична)
0,25 Реалістична, схильна до консервативної позиція
(обережна)
0,50 Реалістична позиція
(середній ступінь ризику)
0,75 Реалістична, схильна до агресивної позиція
(ризикова)
1,0 Агресивна позиція
(високий ступінь ризику)
Рис. 4. Шкала оцінки ймовірності втрат при реалізації цінової
політики торгового підприємства за рахунок впливу суб'єктивного фактору
Подальший вибір остаточного варіанта цінової політики торгового підприємства ми пропонуємо здійснювати шляхом, який запропонувала А.П. Рощина [10]. Перший варіант полягає в тому що загальні втрати оцінюються послідовно для кожної з припустимих цінових політик (рис. 5).
Рис. 5. Алгоритм відбору припустимих цінових політик торгового підприємства
Після цього оцінюється ефективність політики з точки зору ймовірності втрат. У випадку якщо розрахункова ефективність реалізації цієї політики перевищує мінімально припустимий рівень, саме вона обирається в якості остаточної цінової політики. Якщо ж розрахункова ефективність її реалізації нижча за припустимий рівень, ця політика відкидається і розглядається наступна, що має найменшу (у порівнянні з тими, що залишилися) ймовірність втрат. Такий підхід є певною мірою консервативним, оскільки найменш ризикована політика може мати найнижчий рівень ефективності порівняно з політикою з великим рівнем ймовірності втрат. Відзначимо, що цей підхід доцільно застосовувати в тому випадку, якщо метою цінової політики є обсяг продаж.
У випадку, коли метою цінової політики торгового підприємства є рентабельність реалізації, необхідно застосовувати підхід, який базується на одночасному врахуванні ризикованості й ефективності кожної з цінових політик шляхом їх позиціонування на основі застосування матричного методу. Для цього можна використовувати дев'ятиклітинну матрицю "рівень ризику - ефективність" (рис. 6).
Ризик високий 1
2 3
середній 4
5 6
низький 7
8 9
низька задовільна висока
Ефективність
Рис. 6. Матриця "рівень ризику - ефективність"
Найприйнятнішими є політики, які позиціонуються в дев'ятому квадранті матриці, оскільки їм властива висока ефективність при незначному рівні імовірності втрат. Менш цікавими є політики, що належать до першого квадранту: при низькій ефективності вони єнайризиковішими.
Оптимальне сполучення ризику й ефективності цінових політик присутнє у сьомому, п'ятому і третьому квадрантах матриці. Причому вибір конкретного варіанта з політик, розташованих на цій діагоналі, визначається суб'єктивним фактором. Політики, розташовані над діагоналлю, мають достатньо високий ризик при зниженій ефективності і є небажаними.
Позиціонування припустимих цінових політик у матриці "рівень ризику - ефективність" дозволяє вибрати ту найкращу, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...