WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Формування асортименту та управління ним - Реферат

Формування асортименту та управління ним - Реферат

асортиментом націлене на задоволення попиту цільових груп споживачів, гнучке реагування на вимоги ринку, забезпечення прибуткової діяльності підприємства. Вирішення цих завдань здійснюється шляхом включення нових виробів в асортимент, виключення із асортименту застарілих або нерентабельних виробів, модифікації існуючих товарів.
Однією із проблем управління асортиментом є визначення доцільності пропозиції стандартного товару, придатного для всіх цільових ринків або пристосування товару до специфічних особливостей кожного окремого сегменту із створенням для цього певної кількості модифікацій базового виробу. Обидва напрямки мають свої переваги і недоліки.
В залежності від фінансових можливостей і ринкових стратегії існує два підходи до управління асортиментом підприємства. Перший підхід передбачає оптимізацію асортименту шляхом звуження його широти і зменшення глибини та зосередження підприємства на найбільш популярних і ходових асортиментних групах, а в межах асортиментних груп - на найбільш популярних асортиментних позиціях. Такий підхід дає можливістьспрямувати всі кошти на підтримку товарів, які сприймаються споживачем, а не розтрачуватися на товари, які погано реалізуються. Другий підхід полягає в тому, що підприємство намагається випускати всі різновиди товарів, яким би незначним попитом вони не користувалися. При цьому низька прибутковість або навіть збитковість деяких асортиментних позицій покривається за рахунок збільшення прибутку, одержаного від виробництва і реалізації найприбутковіших асортиментних груп.
Одним із підходів щодо прийняття рішення про вибір одного з вищеописаний підходів є дослідження характеру і обсягів реалізації товарів, їх прибутковості з використанням методу АВС- та XYZ-аналізу, орієнтованого на розподіл асортименту товару за принципом Парето.
Основою такого аналізу є класифікація найменувань товарів відносно їх частки в середньомісячних обігах реалізації за вартістю, кількістю або частотою пред'явленого попиту. Вартісні оцінки лежать в основі так званого АВС-аналізу, а оцінки щодо кількості чи частоти попиту на конкретне найменування товару - в основі XYZ-аналізу. Методика АВС-аналізу передбачає, що аналізований асортимент товарів, який реалізовувався даним підприємством протягом досліджуваного періоду часу, таблично розміщується в порядку зменшення вартісних оцінок. Як наслідок, в наступній графі розраховують підсумовані вартісні оцінки та їх процентний вміст відносно цілого; структурні оцінки кількісної позиції та накопичений процентний вміст, а також визначається показник середнього товарообігу на одну позицію номенклатури товарів за обраний період. На цій основі провадиться поділ асортименту товарів на групи А - найбільш ходові 10-15% всієї номенклатури товарів з загальною питомою вагою в товарообігу 75-80%, В - середньоходові товари з часткою в номенклатурі 20-25% і в товарообігу - 15-10% і С - товари обмеженого попиту, які складають 60-70% всієї номенклатури і 5-10% загального товарообігу. Всі різновидності товарів, товарообіг по котрих в шість і більше разів перевищує середнє значення товарообігу, включається в групу А; в групу С включаються всі товари, оборот яких в два і більше разів є меншим за середній; решта найменувань товарів включається в групу В.
В той же час проведення такого аналізу лише за вартісним критерієм дає не зовсім об'єктивне уявлення про окрему асортиментну позицію, оскільки товари можуть суттєво відрізнятися за цінами чи частотою споживання. Так, у групу А можуть потрапити як найменування товарів з низькими цінами та великими обсягами реалізації, так і товари з високими цінами та низьким обсягом реалізації. Тому проведений вартісний аналіз потрібно доповнити аналізом досліджуваного асортименту за кількісним показником чи частотою попиту на товари, який отрримав назву XYZ-аналізу за сталістю споживання.
На практиці інформацію для проведення XYZ-аналізу одержують шляхом зняття показників із контрольно-касових апаратів в місцях продажу товарів, зокрема із щоденних звітів ЕККА в розрізі асортиментних позицій. Таким шляхом можна отримати розподіл товарів на групи з такими характеристиками:
" Група Х - майже стабільне (детерміноване) споживання (пред'явлення попиту). Несталість випадкова і складає менш 20% щомісячно, тижнева передбачуваність споживання товарів даної групи становить більше 95%;
" Група Y - споживання товарів даної групи характеризується сильною нестабільністю, несталість споживання знаходиться між 20% і 50% щомісячно, тижнева передбачуваність споживання товарів не менше 70%;
" Група Z - стохастичне споживання, нестійкість споживання складає більше 50% щомісячно, тижнева передбачуваність споживання товарів менша 70%.
Для упорядкування записів за методами АВС- та XYZ-аналізу доцільно використовувати такі форми таблиць (табл. 5.2., 5.3.).
Таблиця 5.2.
Результати групування асортименту товарів підприємства
за методом АВС-аналізу

п/п Найменуван ня n-ої то варної гру пи (різновидності товарів) Середньо-місячний обсяг реалі зації товарів n-ої товар ної групи, тис.грн. Питома вага n-ої групи в загальному товарообігу, % Підсумова ний показ ник серед ньомісячно го обсягу реалізації товарів n груп, тис.грн. Підсумова ний показник частки n груп в обороті, % Віднесення товару до групи за результата ми АВС-аналізу
1 2 3 4 5 6 7
Таблиця 5.2.
Результати групування асортименту товарів підприємства за методами XYZ-аналізу

п/п Найменуван ня групи (різновидності товарів) Кількість запитів покупців на товари даної n-ої групи, од. Підсумова ний показ ник кількос ті запитів покупців на n груп товарів,
од. Питома вага n-ої групи в загальній кількості запитів покупців на товари в даному підприємстві, % Підсумова ний показ ник частки n груп в загальній кількості запитів покупців на товари, % Віднесення товару до групи за результата ми XYZ-аналізу
1 2 3 4 5 6 7
Для остаточного формування рішення щодо визначення оптимального асортименту доцільно використовувати методи матричного представлення інтегрованого АВС-XYZ-аналізу (рис.5.6.), а також результати аналізу асортименту товарів за критерієм "вклад в прибуток".
X Y Z
А
В
С
Рис.5.6. Матричне представлення АВС-XYZ-аналізу з оптимальним розподілом асортименту
Таким чином, використання АВС-XYZ-аналізу в управлінні асортиментом дає можливість сформувати оптимальний

 
 

Цікаве

Загрузка...