WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Конкурентоспроможність товарів (науковий реферат) - Реферат

Конкурентоспроможність товарів (науковий реферат) - Реферат

пропонується:
а) кращою іноземною чи вітчизняною фірмою;
б) запропонований експертною групою як "еталон";
в) на основі дослідження покупців.
2. Метод визначення інтегрального показника конкурентоспроможності.
Інтегральний показник конкурентоспроможності визначається за формулою:
Іт.п.
Кінт = ,
І е.п.
де Іт.п. - індекс технічних параметрів;
Іе.п. - індекс економічних параметрів.
Якщо Кінт. 1, то оцінюваний товар поступається перед базовим товаром конкурентів.
Якщо Кінт. 1, то оцінюваний товар має вищу конкурентоспроможність, ніж базовий.
Індекс технічних параметрів та індекс економічних параметрів належать до групових показників.
Індекс технічних параметрів або індекс якості вираховують за формулою:
І т.п. = Vі * qi,
де Vi - коефіцієнт вагомості кожного параметру (від 0 до 1); qi - одиничний показник параметру.
Одиничний показник визначають за кожним параметром як відношення даного параметру оцінюваного виробу до величини того є параметру базового виробу за формулою :
Р оцін
qi =
Р баз
Індекс економічних параметрів або ціни споживання вираховують за формулою:
Цспожоцін
Іе.п. =
Цспожбаз
3. Метод експертної оцінки.
Даний метод заснований на використанні здатності кваліфікований фахівців-вчених та практиків досить точно визначити перспективи розвитку попиту споживачів та ринкової кон'юнктури. Використання методу експертних оцінок потребує вирішення таких завдань:
1. Формування експертної групи.
2. Організація роботи експертів.
3. Обробка результатів експертної оцінки.
4. Метод семантичного диференціалу.
Метод застосовується таким чином. .Опитувані покупці, які тестувалися за біполярною шкалою, дають оцінку товару. Вони оцінюють характеристику товару-конкурента. Розрахунок середніх значень по всіх опитаних дає можливість побудувати загальний "профіль полярності" товару за показниками конкурентоспроможності.
"Профіль полярності" двох ресторанів відображений на рис.4.2.
Умовні позначення:
_ _ _ _ товар, що досліджується
______ товар-конкурент
Показники (-) 1 2 3 4 5 Показники (+)
Високі ціни
Низькі ціни
Незручне місцезнаходж.
Зручне місцезнаходж.
Прохолодна атмосфера
Тепла атмосфера
Обмежене меню
Різноманітне меню
Повільне обслуговування Швидке обслуговуван.
Їжа низької калорійності
Їжа високої калорійнос.
Відвідують в особл.вип.
Відвідують щоденно
Рис.4.2. "Профіль полярності" оцінки конкурентоспроможності товарів
5. Метод відповідності споживчим вимогам.
Для цього застосовуються показники, які мають лише два значення 1 або 0. Якщо товар відповідає певним вимогам, наприклад, напрямкам моди, цей показник дорівнює 1, якщо ні - 0. Розраховується груповий показник усієї сукупності параметрів за формулою:
Ік = Qі,
де Qi - і-тий показник конкурентоспроможності; n - кількість показників, що оцінюються.
Показники, що негативно впливають на рівень конкурентоспроможності товару, віднімаються.
6. Змішаний метод.
Даний метод заснований на одночасному застосуванні декількох методів (наприклад, методу порівняння з базовим зразком і методу експертної оцінки).
Алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару змішаним методом відображена на рис.4.3.
Рис.4.3. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару змішаним методом
Змішаний метод суттєво підвищує точність оцінки конкурентоспроможності товару, але значно ускладнює процес оцінювання.
Недоліки й переваги кожного з методів показано у табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Оцінка методів конкурентоспроможності товарів
Метод оцінки конкурентоспро можності товару
Переваги методу
Недоліки методу Пропозиції до використання
1 2 3 4
Відповідності споживчим вимогам Простий розраху нок. Не потребує обладнання і знан ня стандартів. Неточність оцінки Для спеціалізо ваних і вузько спеціалізованих торговельних підприємств
Порівняння з базовим зразком Легше зазначити недоліки і перева ги товарів у проце сі порівняння Проблеми вибору базового зразка. Оцінка конкурен тоспроможності товару залежить від базового зразка Для фірмових підприємств, Дому моделей, для планування товарів ринкової новизни
Експертної оцінки Точність оцінки. Налагодження зв'язків з науков цями і практиками в даній галузі Витрати грошей і часу. Проблеми ви бору експертів. Забезпечення організації роботи експертів. Для виробничих підприємств, великих торговельних підприємств
Семантичного диференціалу Наглядність оцінювання Витрати на опитування покупців Для універсаль них торговель них підприємств
Змішаний Враховує перева ги зазначених вище вимог Потребує розробки методології Для всіх підприємств
3. Управління конкурентоспроможністю товару.
Основними факторами підтримання та підвищення конкурентоспроможності товарів є:
1. Зниження ціни споживання.
2. Мінімізація термінів постачання товарів.
3. Підвищення рівня післяпродажного обслуговування.
Іншим напрямком вдосконалення конкурентоспроможності є створення відповідної законодавчої бази: мова йде про захист споживачів, стандартизацію і сертифікацію, стимулювання конкурентоспроможності товарів, управління конкурентоспроможністю та створення служб конкурентоспроможності на професійній основі.
Таким чином, держава повинна проводити політику щодо управління конкурентоспроможністю товарів, яка б забезпечувала економічну зацікавленість виробничих та торговельних підприємств у виробництві та продажу конкурентоспроможної продукції.
Отже, на конкурентоспроможність товару впливають наступні чинники:
ў конкурентоспроможність засобів праці;
ў конкурентоспроможність праці;
ў конкурентоспроможність предметів праці.
Розглянемо схематичний зв'язок конкурентоспроможності праці, продукції, ефективності виробництва та потреб (рис.4.4.).
Головним питанням розвитку конкурентоспроможності товару є підвищення його якості, а саме питання стандартизації і сертифікації. Основними сучасними проблемами стандартизації і сертифікації є:
1. Необхідність значних витрат для проведення сертифікації.
2. Монопольне становище організації, які займаються сертифікацією.
3. Наявність системи стандартизації, що мало пристосована до сертифікації продукції.
Тому для вітчизняних товаровиробників ефективним напрямком підвищення конкурентоспроможності продукції є використання стандартів ISO серії 9000.
Рис.4.4. Схема взаємозв'язку конкурентоспроможностіроботи, продукції, ефективності виробництва та потреб
У міжнародних стандартах МС ІСО серії 9000 відображені сучасні умови для розвитку конкурентоспроможності товарів. Такі стандарти мають ряд особливостей:
ў лаконічність;
ў рекомендаційний характер;
ў профілактичний напряммок (попередження браку, а не контроль);
ў орієнтація на споживача;
ў пріоритет у проектуванні матеріального виробництва;
ў якість постачання;
ў створення служб якості на професійній основі;
ў процес управління (відповідність у процесах).
Для підвищення конкурентоспроможності товарів на основі досвіду інших країн доцільно проводити конкурс на здобуття Державної премії України, яка може

 
 

Цікаве

Загрузка...