WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів - Реферат

Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів - Реферат

підприємства, до якихналежать рівень спеціалізації підприємства, обсяги торговельної мережі, тип магазину, форми реалізації товару, канали товароруху та ін.
4. Урахування при розробці цінової політики торговельного підприємства рівня і культури торговельного обслуговування споживачів.
5. Самостійність визначення торговельної надбавки дає змогу торговельному підприємству сформувати цінову політику сегмента ринку (або ринку загалом) на окремі товари або групи товарів. А це, у свою чергу, уможливлює формування торговельним підприємством загальної позиції.
6. Торговельне підприємство безпосередньо взаємодіє зі споживачами, які мають різні рівні доходів, попиту, різні смаки й вимоги до товарів. Швидко реагувати на зміни цих чинників можливо насамперед через кінцеву розроблену ціну і її елемент - торговельну надбавку. Іншими словами, торговельне підприємство повинно розробляти таку цінову політику, що дасть можливість швидко реагувати на зміни потреб споживачів і буде гнучкою. Розробка цінової політики торговельного підприємства складається з кількох етапів, які мають такий самий зміст, як і етапи розробки цінової політики будь-якого підприємства.
На першому етапі визначаються основна мета цінової політики і її спрямованість залежно від загальної економічної політики підприємства, а також стану і кон'юнктури ринку. Мета цінової політики може бути визначена з розрахунку:
o на потреби і попит споживачів з урахуванням відповідного сегмента ринку;
o на витрати підприємства. За базу беруться поточні витрати торговельного підприємства за попередній період і можливості їх зниження в майбутньому; при цьому постає завдання їх економії та ефективного використання;
o на прибуток, тобто орієнтація на запланований рівень прибутку і його досягнення.
На другому етапі аналізуються динаміка і структура торговельної надбавки за певний період, визначаються її зміни, а також зміни питомої ваги окремих її елементів, визначаються чинники, які впливають на неї, і розмір цього впливу. Особливу увагу в аналізі приділяють змінам обсягу і структури товарообороту, змінам середніх торговельних надбавок за окремими товарами, групами товарів, змінам у загальному обороті й структурі, за окремими статтями витрат обороту. Кінцевим результатом аналізу є визначення загальних тенденцій змін торговельної надбавки і резервів зниження її в майбутньому,
тому що збільшити обсяги реалізації можливо насамперед за рахунок зниження роздрібної ціни.
На третьому етапі здійснюється всебічний аналіз ринку споживчих товарів і окремих його сегментів. На цьому етапі визначаються рівень попиту споживачів за різними товарами або товарними група-ми, зміни, які можуть відбуватися найближчим часом, характер потреб населення, у тому числі майбутніх, зміни цих потреб і чинники, які можуть вплинути на них, еластичність попиту за різними чинниками. Особлива увага приділяється товарам тривалого попиту, попиту на заміну та ін.
На четвертому етапі розроблюється цінова політика за товарними групами з урахуванням можливостей та кон'юнктури ринку, його змін, а також економічних можливостей підприємства. На цьому етапі визначається цінова політика за основними ознаками:
o ступенем задоволення потреб споживачів залежно від їх доходів, індивідуальних потреб, вимог до споживчої вартості та рівня попиту;
o якістю товарів і рівнем культури обслуговування; для цього това-ри поділяються за рівнями якості й залежно від цього розробля-ються відповідні цінові стратегії;
o стадіями життєвого циклу товару (для кожної стадії визначають-ся певна мета і відповідна спрямованість цінової політики).
На п'ятому етапі визначається методика розрахунку торговельної надбавки залежно від мети цінової політики підприємства.
Мета цінової політики, спрямована на попит споживачів. За такої мети залежно від попиту та кон'юнктури ринку розраховується мож-лива ціна реалізації товару. Після цього визначається рівень торговельної надбавки у відсотках за формулою
де Ц - можлива ціна реалізації виробу на певному ринку, гр. од.; Ц3 - ціна закупівлі товару у виробника, гр. од.
Мета цінової політики залежно від витрат торговельного підприємства. Спочатку розраховуються прогнозні витрати обороту з урахуванням можливого їх зменшення. Прибуток також приймається прогнозний на рівні, що задовольняє підприємство. У цьому разі рівень торговельної надбавки
де Во - витрати обороту торговельного підприємства, гр. од.; П - прибуток торговельного підприємства, гр. од.; Спдв - ставка ПДВ, %.
Для визначення загального рівня торговельної надбавки її потрібно збільшити на ставку ПДВ, тобто на 20 %.
Мета цінової політики, орієнтована на отримання цільового прибутку. Як і в попередньому методі визначаються витрати обороту підприємства, а також цільовий прибуток. Цільовий прибуток можна визначити кількома методами. Наприклад, за точкою мінімального рівня прибутковості:
де Пц - цільовий прибуток торговельного підприємства, гр. од.,
К - капітал вкладника, гр. од.; М п - мінімальний рівень прибутко-вості на вкладений капітал, %; Сп п - ставка податку на прибуток, %.
На цьому ж етапі визначається торговельна надбавка залежно від мети ціноутворення.
На шостому етапі розробляються заходи з нагляду та коригування торговельної надбавки, а також роздрібної ціни. Загалом запланована торговельна надбавка може змінюватись під впливом різних чинників, які можна передбачувати, а також які мають характер форс-мажорних. У першому випадку торговельна надбавка може змінитись за рахунок пропонування знижок або надбавок до роздрібної ціни, у другому - за рахунок страхових або резервних фондів.
?
Список використаної літератури
1. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстат-информ, 1995.
2. Ерухимович И. Л. Ценообразование: Учеб.-метод, пособие. -К.: МАУП, 1998.
3. Есипов В. Е. Ценообразование на финансовом рынке: Учеб. пособие. - СПб., 2000.
4. Левшин Ф. М. Внешнеторговые цены. - М.: Внешторгиздат, 1990.
5. Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цена, маркетинг. - М.: Междунар. отношения, 1993.
6. Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование. - М., 1997.
7. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004.
8. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Питер, 2001.
9. Савченко А. Г., Яремчук А. Г. Плановое ценообразование. - К.: Выщашк., 1984.
10. Слепое В. Л. Ценообразование. - М., 2001.
11. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика. - К.; Вид-во КНЕУ, 2001.
12. Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика; Учебник. - М.; Тандем, 1997.
13. Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. пособие. - М.; Филинъ, 1998.
14. Ценообразование и рынок; Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. И. Лунина. - М.; Прогресс, 1992.
15. Ценообразование: Учеб. пособие /Под ред. проф. И. К. Салимжа-нова. - М.; Финстатинформ, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...