WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

на основі цього аналізу розроблюється та встановлюється кінцева ціна виробу. При цьому використовуються різні показники, що характеризують властивості виробу, попит на нього, кон'юнктуру ринку. Такий аналіз передбачає розподіл показників цін на дві групи: продажна ціна виробу і ціна експлуатації. Під останньою розуміється вартість експлуатаційних витрат при користуванні виробом. Цей показник відіграє дедалі важливішу роль. В умовах розвитку науково-технічного прогресу він стає одним з основних чинників ціноутворення. Споживач приділяє увагу не лише техніко-економічним характеристикам виробу (потужність, продуктивність та режим експлуатації), а й показникам, що характеризують
його надійність, безпеку при користуванні, комфортність, показники економічної експлуатації (дані про витрати палива, електроенергії, сировини, матеріалів, технічне обслуговування, можливість поста-чання або купівлі запасних частин, гарантійний термін ремонту, оп-тимальний термін експлуатації). Що нижча ціна експлуатації, то вища конкурентоспроможність виробу й більше можливостей для збільшення обсягів його реалізації. Так, споживач має вибрати один з двох електроприладів за ціною відповідно 100 і 120 гр. од., ціна ек-сплуатації - відповідно 300 і 220 гр. од. Звичайно споживач купує товар, що має меншу сумарну ціну за рівності інших ціноутворю-ючих чинників. У розглядуваному прикладі перевагу буде віддано товару меншої сумарної вартості, тобто 340 гр. од. (120 + 220). Су-марна вартість іншого виробу становить 400 гр. од. (100 + 300).
Визначаючи кінцеву ціну виробу, при укладенні контракту слід приділити увагу терміну окупності, який здебільшого дорівнює тер-міну експлуатації. У загальному вигляді термін окупності визна-чається за формулою
ся на елементи, з яких складаються матеріальні, трудові та фінансові ресурси; за кожним елементом визначаються темпи зниження або підвищення цін і вплив на них різних чинників (наприклад, підвищення цін на сировину й матеріали, а також витрат на транспорту-вання, підвищення заробітної плати працівників, збільшення від-сотків за користування банківським кредитом). З урахуванням зазна-ченого встановлюються середньозважені ціни й визначається кінцева ціна, що може бути обумовлена в контракті. Цей метод може ефек-тивно застосовуватися також у галузі будівництва об'єктів національної економіки (промислове будівництво) і житла для населення.
Контроль за встановленням цін у контрактах зовнішньоекономіч-ної діяльності, особливо щодо товарів, на які встановлюються обме-ження (наприклад, індикативні ціни), здійснює митниця. Існує кілька методів визначення митної ціни виробу.
Ціна угоди. Ціна визначається за даними рахунка-фактури і відомостей про витрати (наприклад, на транспортування, вантажні роботи, страхування, комісійні та інші винагороди). Цей метод застосовується найчастіше. Однак він неефективний, якщо угода укладаєть-ся між партнерами, які знають один одного порівняно тривалий час, тісно пов'язані в бізнесі, мають довірчі відносини. У цьому разі вони можуть занижувати ціни або дані про обсяг обороту, вживати інших заходів. Цей метод малорезультативний також тоді, коли угода укла-дається на неконкурентний виріб або виникають непередбачувані умови постачання, які неможливо зафіксувати документально.
Ціна угоди на ідентичний товар. Аналогом вибирається товар, фізичні, органолептичні, якісні та інші характеристики якого ідентичні характеристикам товару, що є на ринку. При цьому потрібно дотримуватись певних умов:
o умови завезення й оплати також мають бути ідентичні. Якщо обсяги реалізації або засоби оплати різняться, ці умови слід доку-ментально підтвердити, для того щоб обґрунтувати необхідність коригування ціни;
o необхідно документально підтвердити витрати, пов'язані з мит-ним контролем;
o особливо вирізняються товари, для яких встановлено спеціальні умови завезення на територію України, наприклад підакцизні товари.
Ціна угоди для аналогічного виробу. Застосовується тоді, коли ха-рактеристики аналогічних товарів різняться за однакових вихідних
56
компонентів. При застосуванні цього методу слід дотримуватись таких умов:
o товари вважаються аналогічними, якщо вироблені в одній країні;
o товари повинні бути вироблені різними виробниками. "Відрахування вартості". За основу береться ціна на ідентичні
товари. Потім від ціни одиниці виробу віднімаються витрати на комісійні винагороди, звичайні надбавки, загальні витрати, пов'язані з реалізацією цього виробу в Україні, імпортні мита, податки, збори, інші платежі, що пов'язані із завезенням і реалізацією товару, звичайні витрати на транспортування, розвантажування, страхування. Виходячи з цієї ціни й визначається митна вартість товару.
Підсумовування витрат. Ціна розраховується як сумарні витрати на матеріали, сировину виробника, інші види його витрат, загальні витрати, пов'язані з реалізацією цих виробів в Україні, витрати на страхування, митні платежі, інші відрахування; визначається прибуток, який може отримати імпортер, реалізуючи вироби на території України.
Резервний. Застосовується тоді, коли жодний з перелічених методів неможливо застосувати. Аналізуються показники та дані про ціни на митниці. При цьому не використовуються ціни країн-експор-терів, коли вони постачають товар у треті країни, ціни, встановлені без документального підтвердження, а також ціни на товари, вироблені в Україні.
Методологія визначення цін у контрактах або зовнішньоекономічних угодах дає змогу визначити базисну ціну, яка є основою для ведення переговорів. Кінцева ціна, що встановлюється в контракті, як правило, відхиляється від базової, має знижки, надбавки залежно від умов, що складаються.
Список використаної літератури
1. Про ставки митних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 №65.
2. Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 1998.
3. Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій: Затв. Указом Президента України від 18 листопада 1994 р. № 691 // Галицькі контракти. - 1994. - № 49.
4. Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Затв. Указом Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124-96 // Галицькі контракти. - 1996. - № 8.
5. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 18-92 // Уряд, кур'єр. - 1993. - № 2-3.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" // Бухгалтерія. - 2001. - № 52/2.
7. Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика; Учебник. - М.; Тандем, 1997.
8. Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. пособие. - М.; Филинъ, 1998.
9. Ценообразование и рынок; Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. И. Лунина. - М.; Прогресс,1992.
10. Ценообразование: Учеб. пособие /Под ред. проф. И. К. Салимжа-нова. - М.; Финстатинформ, 1996.
11. Цены и тарифы; Учеб. пособие / Г. А. Горина, Л. М. Гужавина, Я. Л. Орлов и др. - М.; Экономика, 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...