WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сегментування промислового ринку - Реферат

Сегментування промислового ринку - Реферат

підприємств є нововведення у сфері реалізації товарів і комплексі маркетингу.
У практиці ринкового господарювання розрізняють два методи: пошук вертикальної та горизонтальної ринкових ніш.
Пошук вертикальної ринкової ніші передбачає пошук каналів реалізації функціонально близьких товарів для вузьких ринкових сегментів, горизонтальної - диверсифікацію виробництва, тобто випуск нових товарів для цільового ринку з метою якнайбільшого задоволення потреб.
За допомогою стратегічного планування керівники підприємства мають змогу оцінити і скоординувати свої внутрішні можливості з попитом споживачів, стратегіями конкурентів та постачальників, тобто визначити характер взаємодії з різними сегментами мікромаркетингового середовища.
Фактори ризику пошуку цільових ринків
Ринкова сегментація, орієнтуючи підприємство на споживача і задоволення його потреб, є ефективним інструментом маркетингу, який забезпечує комерційний успіх виробничо-збутової діяльності промислового підприємства. Проте цим інструментом слід користуватися дуже обережно, оскільки результати та економічні наслідки можуть бути для підприємства небажаними. Аналіз практичної діяльності компаній розвинених індустріальних країн підтвердив ці застереження. Було виявлено такі причини неефективного сегментування:
o неправильний вибір та обгрунтуванняринкового сегменту;
o надмірна сегментація товарного ринку, яка призвела до невиправданої диференціації товару;
o концентрація зусиль підприємства на одному сегменті з ігноруванням інших, не менш перспективних;
o переоцінка можливостей підприємства щодо створення виробу певних параметрів якості;
o помилкова сегментація ринку через неправильно визначені потреби окремої групи споживачів.
Тому підприємствам доцільно проаналізувати промисловий ринок з метою виявлення запитів споживачів і розробити на основі результатів аналізу та можливостей підприємства таку продукцію, яка б користувалася попитом, удосконалюючи чи модифікуючи ту, що вже виготовляється, і освоюючи виробництво нової. Основним методом аналізу ринку є його сегментація, а точність і якість її здійснення значною мірою зумовлюють точність пошуку товаровиробником свого місця на ринку, від якого здебільшого і залежить успішна діяльність підприємства. Проте рішення працювати в окремому сегменті (чи кількох) ринку обов'язково пов'язане з ризиком. Тому спочатку доцільно розрахувати можливий вплив факторів ризику.
Для кількісного оцінювання ризику не завжди придатні традиційні підходи, коли відомі ймовірності виникнення несприятливих подій та можливі результати, адже отримати таку інформацію важко. У цьому разі краще застосовувати підходи, за допомогою яких можна кількісно оцінити ризик в умовах неповної, неточної та суперечливої інформації, незважаючи на те що вони істотно ускладнюють процес сегментування.
Розглянемо один з підходів кількісного оцінювання ризику сегментування ринку, який передбачає два етапи:
I. Якісне оцінювання:
o визначення часткових ризиків (ризики окремих етапів цільового маркетингу) і факторів, які їх зумовлюють;
o формування часткових ризиків у вигляді структури, яка об'єднує фактори ризику та можливі наслідки впливу різних комбінацій факторів;
o побудова дерева рішень з метою аналізу ситуацій, які можуть виникнути при різних комбінаціях факторів і пов'язаного з ними ризику.
II. Кількісне оцінювання, тобто оцінювання ступеня впливу на результат сегментування кожного із факторів ризику і можливих комбінацій факторів.
Зауважимо, що і сутність ризику, і можливі наслідки й фактори ризику (передумови, які підвищують імовірність виникнення несприятливих подій) визначаються для кожного етапу процесу цільового маркетингу. Так, на етапі оцінювання можливостей підприємства сутність ризику полягає в неадекватному оцінюванні можливостей виробництва і збуту; імовірні наслідки стосуються утруднень або неможливості виготовити заплановану номенклатуру виробів у визначеній на певному етапі кількості і відповідної якості у встановлені терміни, а також утруднень, пов'язаних з доведенням товарів до цільових споживачів; факторами ризику є необ'єктивність аналізу, недооцінювання чи переоцінювання можливостей підприємства, низька кваліфікація експертів, помилки в оцінюванні системи розподілу і руху товарів.
Список використаної літератури
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.
2. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. - М.: Финстатинформ, 1993.
3. Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания новой техники. - М.: Экономика, 1989.
4. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991.
5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998.
7. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1994.
8. Державна система стандартизації. - К.: Держстандарт України, 1994.
9. Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1991.
10. Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск: Сталкер, 1998.
11. Жариков В. Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. - М.: Экономика, 1986.
12. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
13. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Лавров С. М., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. - М.: Внешторгиздат, 1989.
15. Леонов И. Г., Аристов О. В. Управление качеством продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1990.
16. Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. - М.: Экономика, 1990.
17. Маркетинг / Упоряд., вступ, ст. А. I. Кредисова. - К.: Україна, 1994.
18. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посіб. / Є. В. Савельев, В. П. Дяченко, В. Є. Куриляк. - К.: НМК ВО, 1993.
19. Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособие / Н. П. Гончарова и др. - К., 1998.
20. Маркетинг промышленных товаров: Пер. с англ./Общ. ред. и пре-дисл. В. И. Седова. - М.: Прогресс, 1978.

 
 

Цікаве

Загрузка...