WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинг у складі бізнес-плану фірми - Реферат

Маркетинг у складі бізнес-плану фірми - Реферат

викладі стратегії виходу бізнесу фірми на ринок. На початку розділу фіксується стисла характеристика загальної маркетингової стратегії. Наприклад, визначається, на які групи споживачів інтенсивна "цінова атака" буде спрямована в першу чергу, а на які пізніше; на яких характеристиках (властивостях) товару концентруватиметься увага щодо його конкурентоспроможності (ціна, якість, швидкість поставок, гарантійне обслуговування тощо); які нові чи незвичайні прийоми маркетингу використовуватимуться для залучення замовників (надання товару в тимчасове користування з метою переконати в необхідності придбати його та ін.).
Далі в розділі обгрунтовується вибрана фірмою стратегія ціноутворення, розглядаються питання вибору каналів збуту продукції і тактики продажу, стратегії просування товару. Висвітлюються також напрямки вирішення проблеми сервісу та гарантійного обслуговування продукції, якщо вона цього потребує.
Розділ "Виробничий план" звичайно містить такі основні блоки: основні виробничі операції, машини й устаткування, сировина, матеріали, комплектуючі вироби; виробничі і невиробничі приміщення. Основна увага приділяється характеристиці виробничого процесу, формуванню матеріально-технічної бази і запасів матеріально-сировинних ресурсів.
Важливими розділами бізнес-плану є також організаційний і юридичний плани. В них розглядаються організаційна схема управління; потреба бізнесу у різних категоріяхперсоналу; керівники та основні менеджери фірми, мотивація і оплата їх праці; необхідні для фірми консалтингові послуги; форма власності та організаційно-правова форма бізнесу тощо.
В розділі "Оцінка ризику і страхування" висвітлюються типи можливих ризиків у бізнесі фірми; способи реагування на загрози бізнесу, якщо вони виникнуть; заходи щодо нейтралізації або мінімізації можливих негативних наслідків; застосування страхування тощо.
Фінансовий план узагальнює результати всіх попередніх розділів бізнес-плану, обгрунтовує загальну потребу бізнесу в інвестиціях, визначає економічну ефективність проекту. Саме тому фінансовий план має особливо зацікавити потенційних інвесторів.
Фінансовий план містить три основні складові: план доходів і витрат (план прибутків і збитків); план грошових надходжень і виплат (плановий касовий бюджет або план руху готівки); плановий баланс.
На доповнення до плану доходів і витрат необхідно проаналізувати і розрахувати точку беззбитковості, тобто визначити ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції повністю покривають (відшкодовують) витрати, пов'язані з її виготовленням і реалізацією. Точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції потрібно продати, щоб витрати підприємства окупились за рахунок її доходів.
Точку беззбитковості можна розрахувати за формулою
де Тбз - точка беззбитковості (кількість одиниць продукції), Вз.уп - загальні умовно-постійні витрати, гр.од., Цпр - ціна продажу одиниці продукції, гр. од., Вп.з - питомі змінні витрати, гр. од. Мета складання плану грошових надходжень і витрат:
o визначити періоди, коли може виявитись дефіцит коштів або їх надлишок;
o розрахувати, скільки грошей треба позичити на ці періоди;
o зафіксувати, на що вони будуть витрачені;
o з'ясувати, коли вони можуть бути повернені.
Як відомо, плановий баланс фірми - це фінансовий документ, у якому її кошти згруповані, з одного боку, за їх складом і розміщенням, а з іншого - за джерелами фінансування на певну дату. Він відображає співвідношення ресурсів (активів) фірми та її зобов'язань перед кредиторами і акціонерами (пасивів).
У розділі "Стратегія фінансування" звичайно обґрунтовуються питання щодо джерел і форм отримання фінансових коштів (необхідних для реалізації бізнес-проекту), а також щодо умов і строків повернення інвесторам вкладеного капіталу й отримання ними очікуваного прибутку.
Розуміння менеджерами з маркетингу сутності, структури, порядку складання та реалізації бізнес-плану фірми - необхідна умова для їх активної участі в тій частині плану, яка безпосередньо стосується маркетингу.
Список використаної літератури
1. Басовский Л. Б. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1999. - 260 с.
2. Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. - 5-е изд. - М.; СПб.; К.: Издат. дом "Вильяме", 1999. - 784 с.
3. Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. - СПб.: - Изд. дом "Бизнес-Пресса", 1998. - Ч. 1. - 238 с.
4. Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 112 с.
5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998. - 268 с.
6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 100 с.
7. Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. - К.: Вища пік., 1994. - 27 с.
8. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с
9. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
10. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. - М.: Издат. дом "Дашков и К0", 1999. - 412 с.
11. Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1997. - 280 с.
12. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. - М: СП "Вся Москва", 1994. - 256 с.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М: Прогресс, 1991. - 736 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...