WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова цінова політика підприємства - Курсова робота

Маркетингова цінова політика підприємства - Курсова робота

попит. Ринковий діапазон формування цінової політики торговельного підприємства відображено на рис.2
Можливий розмір торговельної надбавки
Прибуток торговельного
підприємства
Мінімальний
прибуток
торговельного
підприємства
Рис.2 Фактори, що визначають розмір торговельної надбавки та її диференціацію.
4.Виробнича програма підприємств-виробників охоплює обмежену кількість видів продукції, що визначає можливість обгрунтування рівня ціни з кожного окремого виду продукції (моно-товарна цінова політика ).
Торговельні підприємства здійснюють реалізацію, як правило, більшої кількості видів та різновидів товарів. Широта та глибина товарного асортименту обумовлює використання політоварної цінової політики, при якій рівень торгової надбавки диференціюється не за товарами, а за асортиментними групами та комплексами товарів.
5.Виробниче підприємство має можливість "уторговувати" ціни реалізації в процесі переговорів з окремим покупцем. Це створює умови для максимально гнучкої політики, обліку всіх особливостей покупців при визначенні розміру цінових знижок, що надаються.
Ступінь гнучкості цінової політики торговельного підприємства, особливо роздрібного, обмежена, носить більш стандартний характер щодо окремих груп покупців, часу - реалізації, цінової ситуації.
Встановлення ціни відбувається не в ході контакту з покупцем, а перед початком торгового дня. Продавець не має можливості гнучкої зміни встановленої ціни.
6.Торговельне підприємство на відміну від виробничого може по-рівняно швидко змінювати профіль своєї діяльності, перейти до реалізації інших товарів в разі несприятливих змін кон'юнктури окремих сегментів споживчого ринку.
Це визначає невикористання в звичайній практиці роботи торго-вельних підприємств стратегій ціноутворення, орієнтованих на виживання, збереження ринку збуту. Ці стратегії використовуються тільки при наявності значних товарних запасів даного товару та необхідності "розтоварювання ".
Узагальнена порівняльна характеристика особливостей цінової політики виробничого та торговельного підприємств наведена в табл.1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика цінової політики виробничого та торговельного підприємств
Особливості, притаманні ціновій політиці
Виробниче підприємство
Торговельне підприємство
І .Предмет цінової політики
Ціна реалізації продукції.
Елемент ціни - торгова надбавка.
2.Ступінь самостійності
Повна, рівень ціни форму-ється самим підприємством-виробником.
Орієнтація на цінову політику виробника товару і ціни на товари-аналоги на ринку
3.Лімітуючі фактори
Собівартість виробництва, попит покупців.
Ціна закупівлі, витрати обігу, ціна реалізації.
4.Характер цінової політики
Монотоварний (з окремих видів продукції).
Політоварний (за асорти-ментними групами).
5.Ступінь гнучкості цінової політики
Максимальна, орієнтація на одиничного покупця та цінову ситуацію.
Обмежена, носить стандартний характер з орієнтацією на масового покупця та
загальну цінову ситуацію.
6.Особливості цінових стратегій
Орієнтація на збереження ринку збуту навіть за несприятливої ринкової ситуації.
Переключення на нові товари при погіршенні ринкової ситуації.
Таким чином, під формуванням цінової політики торговельного підприємства розуміють обгрунтування диференційованих рівнів тор-говельних надбавок на реалізовані товари, визначення умов та розміру їх оперативного коригування залежно від змін ситуації на споживчому ринку та умов господарювання торговельного підприємства.
Розробка цінової політики торговельного підприємства базується на таких принципах (рис.3);
Рис.3. Основні принципи формування цінової політики торговельного підприємства.
1. Забезпечення взаємозв'язку цінової політики підприємства з загальною стратегією торговельного менеджменту та пріоритетними напрямками розвитку товарообороту. Цінова політика має розглядатися як найважливіша складова стратегії розвитку торговельного підприємства на окремих етапах її реалізації, а її завдання мають відповідати пріоритетним напрямкам розвитку товарообороту.
2. Врахування стану кон'юнктури споживчого ринку та властивостей обраної ринкової ніші. Такий взаємозв'язок дозволяє врахувати умови формування цін (а відповідно, і торгових надбавок) у відповідних сегментах споживчого ринку, характер вимог до цін окремих категорій роздрібних покупців.
3. Врахування затратомісткості реалізації товарів та її дифе-ренціації залежно від місця продажу товарів, рівня торговельного об-слуговування та інших факторів. Врахування фактора затратомісткості дозволяє забезпечити отримання доходів, не нижчих за мінімальний рівень та, відповідно, - беззбитковість діяльності підприємства в цілому.
4. Здійснення активної цінової політики на ринку. Активні форми цієї політики визначаються такими факторами, як самостійність встановлення розміру роздрібних цін та торгових надбавок, диференціація підходів до формування рівнів торговельних надбавок на окремі групи товарів та інше. Здійснення активної цінової політики забезпечує чітко визначене цінове позиціювання даного торговельного підприємства на споживчому ринку.
5. Забезпечення гнучкості та динамічності цінової політики. Гнучкість та динамічність забезпечується швидкістю реагування розробленої цінової політики на зміни внутрішніх умов розвитку торговельного підприємства та факторів зовнішнього середовища, тобто шляхом своєчасного перегляду окремих її параметрів в залежності від зміни кон'юнктури споживчого ринку, стадії життєвого циклу підприємства, зміни умов господарювання.
2.Коротка характеристика господарської діяльності Приватного підприємства "Прут".
Приватне підприємство "Прут" створено і діє у відповідності з законами України " Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про власність", цього статуту як підприємство, засноване на власності громадянки України з правом найму робочої сили.
Засновником підприємства є громадянка України Іванова Людмила Петрівна.
Місцезнаходження підприємства: 285200 Україна Івано-франківська область, м. Коломия вул. Майданського 9.
Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від господарсько-фінансової, комерційної та інших видів діяльності , та реалізація на цій основі економічних інтересів Засновника.
Предметом діяльності підприємства є:
" здійснення оптової та роздрібної торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення, продуктами харчування, матеріальними та сировинними ресурсами, товарами споживання;
" реалізація товарів народного споживання ;
" комерційна торгівля промисловими і продуктовими товарами
" експортно-імпортні операції, повязані з реалізацією, переробкою і виготовленням продуктів харчування і нафтопромислових продуктів;
" торгово-закупівельна діяльність;
" здійснення торгово-посередницької діяльності, в тому числі товаро-обмінні операції;
" проведення операцій з нерухомістю;
" купівля-продаж цінних паперів;
" виготовлення, реалізація продовольчих товарів, кондитерських, хлібобулочних м"ясоковбасних, молочних, овочевих, фруктових виробів.
Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації і має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах

 
 

Цікаве

Загрузка...