WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основні показники витрат обігу та їх оцінка - Реферат

Основні показники витрат обігу та їх оцінка - Реферат


Реферат на тему:
Основні показники витрат обігу та їх оцінка
Витрати обігу можуть бути виміряні абсолютними і відносними величинами.
Абсолютна величина характеризує сумарні (загальні) витрати обігу підприємства, пов'язані зі здійсненням певного обсягу товарообороту.
Загальні витрати обігу підприємства поділяються на дві частини: загальні постійні витрати і загальні змінні витрати.
До відносних показників, що характеризують витрати обігу, належать:
o витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту;
o витрати обігу в розрахунку на одиницю проданих товарів у натуральному вираженні (кг, тоннах, метрах, одиницях).
Перший показник у практиці економіки підприємств у нашій країні дістав назву "рівень витрат обігу". Рівень витрат обігу в торговельному підприємстві розраховується таким чином:
а) у роздрібному торговельному підприємстві - як відно-шення витрат обігу до обсягу роздрібного товарообороту, помножене на 100;
б) в оптовому підприємстві - як відношення витрат обігу до обсягу оптового обороту з участю в розрахунках, по-множене на 100;
в) у підприємстві громадського харчування - як відношення
витрат обігу до обсягу валового обороту, помножене на 100.
Рівень витрат обігу характеризує середні витрати обігу в розрахунку на одиницю товарообороту, тобто частку витрат обі-гу в роздрібній ціні товару.
Крім рівня витрат обігу в цілому по підприємству розрахо-вують і рівні витрат обігу за окремими товарами і товарними групами. Цей показник має назву "витратомісткість реалізації товарної групи".
Вивчення і кількісна оцінка залежності між величиною витрат підприємства та обсягом товарообороту також є основою для прийняття інших управлінських рішень, зокрема:
o оптимізації асортименту продукції;
o встановлення цін на нову продукцію, яку за певною ці-ною реалізує підприємство-конкурент;
o вибору чи заміни устаткування;
o прийняття рішень про купівлю чи виробництво інстру-менту, комплектуючих деталей;
o пошуку варіантів зміни виробничої потужності підприємства;
o визначення доцільності прийняття додаткового замовлен-ня тощо.
Споживання ресурсів та їх трансформація у витрати забез-печує одержання потрібних результатів у вигляді товарооборо-ту, доходів, прибутку. Для оцінки ефективності здійснення витрат використовують показники, що характеризують одержаний результат у розрахунку на одиницю витрат. Це:
1. Витратовіддача (ВВ), що характеризує товарооборот підприємства (Т) на одиницю витрат обігу (ВО):
2. Доходність витрат обігу (Дв 0), що свідчить про розміри одержання валового доходу (ВД) на одиницю витрат обігу (ВО):
3. Прибутковість витрат обігу (Пв 0), що дає змогу оцінити обсяг одержання балансового (БП) .або чистого прибутку (ЧП) за певний період (квартал, рік) у розрахунку на одиницю витрат обігу (ВО) у відсотковому вираженні:
Аналогічно може визначатися й ефективність здійснення окремих видів витрат торговельного підприємства.
Оцінка ефективності комерційних угод
Оцінка ефективності комерційних угод торговельного підприємства здійснюється за допомогою системи показників:
1. Рентабельність (прибутковість) витрат обігу за кон-кретною угодою визначається заформулою
де ЧП - номінальний чистий прибуток, що відображається в бухгалтерських документах, грн.; ВО - поточні витрати обігу, пов'язані з закупівлею і реалізацією товарів, грн.
У свою чергу, чистий прибуток за угодою розраховують за формулою
2. Рентабельність обороту із закупівлі товарів визначається за формулою
де 3 - закупівельна (фактурна) вартість товарів за оптовими цінами без урахування ПДВ, грн.
3. Рентабельність обороту з реалізації товарів розраховують за формулою
де Р - сума реалізації товарів за продажними цінами (товарооборот), грн.
Оцінюючи ефективність комерційних угод, окрім номінального чистого прибутку, що відображається в бухгалтерських документах, доцільно застосовувати ще й реальний чистий прибуток. Реальний чистий прибуток за угодою пов'язаний з інфляцією, яка частково знецінює власні грошові кошти підприємства, вкладені в закупівлю і продаж товарів протягом усього періоду здійснення угоди.
Реальний чистий прибуток за угодою розраховується за формулою
ЧПР = ЧП - Дв т р,
де Дв т р - втрачений дохід торговельного підприємства за цією угодою, грн.
Сума втраченого доходу за угодою може бути визначена за формулою
Дв.ТР=ВОК?(I-1)
або
де ВОК - сума власних грошових коштів, витрачених на заку-півлю і реалізацію товарів, грн.; I - індекс інфляції за весь пе-ріод між закупівлею і реалізацією товарів; /; - індекс інфляції за перший місяць; п - період між закупівлею і реалізацією то-варів, місяців.
Величина реального чистого прибутку дає можливість оцінити дійсну ефективність угод з урахуванням інфляції, якщо у формули для визначення Rв 0, R3 і RР замість розміру номінального прибутку (ЧП) підставити розмір отриманого реального прибутку (ЧПР).
Перелічені основні показники ефективності комерційних угод дають можливість визначити прибутковість не лише однієї угоди загалом, а й окремих товарів, оптимізувати їх асортимент, обирати найбільш вигідні базисні умови поставки і постачальників, налагоджуючи з ними тривалі комерційні зв'язки.
Список використаної літератури:
1. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
2. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
3. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
4. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
5. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
6. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
7. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
8. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
9. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...