WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття, функції та права товарної біржі - Реферат

Поняття, функції та права товарної біржі - Реферат


Реферат на тему:
Поняття, функції та права товарної біржі
Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.
Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України, статуту біржі, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.
Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами:
o рівноправності учасників біржових торгів;
o застосування вільних (ринкових) цін;
o публічного проведення біржових торгів.
Товарна біржа здійснює такі функції:
o створення умов для проведення біржової торгівлі;
o регулювання біржових операцій;
o регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;
o надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг;
o збір, обробка і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.
Товарна біржа має право:
o встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
o створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
o розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
o зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;
o встановлювати розміри вступних та періодичних внесків для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;
o встановлювати інші грошові збори;
o встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
o створювати арбітражні комісії для вирішення спорів при здійсненні торговельних угод;
o укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;
o вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
o видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні матеріали;
o здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.
Порядок створення товарної біржі
Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання зацікавлених юридичних і фізичних осіб, яким не заборонена ця діяльність чинним законодавством. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті.
Створення товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Кожний із засновників сплачує пайовий внесок.
Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. У статуті товарної біржі визначається:
o найменування та місцезнаходження біржі;
o склад засновників;
o предмет і цілі діяльності біржі;
o види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;
o органи управління біржею, порядок їх утворення та компетенція, організаційна структура біржі;
o порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;
o права та обов'язки біржі та її членів перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та навпаки;
o порядок і умови застосування санкцій;
o майнова відповідальність членів біржі;
o порядок припинення діяльності біржі.
У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.
Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому для підприємств.
Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу, згідно із статутом біржі, вітчизняні та іноземні юридичні й фізичні особи. Порядок прийняття у члени біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарної біржі.
Вступний внесок члена біржі має дорівнювати вартості "біржового місця", що визначається виходячи з попиту та пропозиції на "біржове місце". Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок, набуває права власника "біржового місця" і може вилучати свої членські права, а також продавати ці права за правилами, встановленими біржовим комітетом (радою біржі).
Член товарної біржі має право сам або через свого представника:
o здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду;
o брати участь у вирішенні питань діяльності біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;
o здійснювати всі права, що випливають із сплати пайового або вступного внеску;
o користуватися всіма послугами біржі. Член товарної біржі зобов'язаний:
o дотримуватись статуту біржі, біржових правил торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради біржі);
o вести розрахунки за своїми угодами, відповідно до правил біржової торгівлі, та своєчасно інформувати біржовий комітет (раду біржі) про зміни свого фінансового стану, що можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань перед третіми особами та біржею;
o сплачувати членські внески;
o вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами біржової торгівлі;
o подавати необхідну інформацію контролюючим органам біржі;
o не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність біржі.
Органи управління та підрозділи товарної біржі
Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет (рада біржі). Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія. Біржовий комітет (рада біржі) і контрольна (ревізійна) комісія обираються загальними зборами членів товарної біржі, а компетенція та повноваження комітету і комісії визначаються статутом товарної біржі.
Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на біржі створюються виконавча дирекція та функціональні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж, котирувальна комісія та інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності. Підрозділи біржі діють на основі положень, що затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом. Із працівниками біржі, які працюють за наймом,за згодою сторін можуть укладатися трудові контракти.
Майно товарної біржі складається з фондів, що утворюються біржею, вартість яких відображається на балансі біржі. Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом. Майно товарної біржі формується за рахунок:
o пайових, вступних та періодичних внесків;
o надходжень від біржових операцій та надання послуг підрозділами біржі;
o штрафів за порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі;
o інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству.
Майно біржі належить їй на правах власності. Порядок використання майна товарної біржі визначається загальними зборами її членів.
Організаційні форми аукціонів і основні поняття аукціонної торгівлі
Аукціон - це продаж майна чи товарів, в результаті якого власником стає покупець, котрий запропонував у процесі торгів максимальну ціну.
Коли проводиться аукціонна торгівля, використовується пряма конкуренція кількох покупців, присутніх під час продажу. У процесі аукціону стартова ціна майна (товару) збільшується або зменшується до рівня платоспроможності учасників аукціону.
Залежно від того, яка організація чи підприємство проводить аукціон, вони поділяються на:
o аукціони, що організовуються установами (підприємствами), які спеціалізуються на їх проведенні. До таких організацій, наприклад, належить Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів" з 26

 
 

Цікаве

Загрузка...