WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття логістики і матеріального потоку - Реферат

Поняття логістики і матеріального потоку - Реферат

інформації великого магазину продовольчих товарів. Основну частину загального обсягу інформації (60 %) становить інформація, що надходить від постачальників. Це, як правило, документи, що супроводжують товар, який надходить у магазин (товарно-супровідні документи). Відповідно до вищенаведених визначень вони утворюють вхідний логістичний інформаційний потік.
Частка інформації, утворена всередині магазину, становить решту 40 %, причому всередині магазину використовується 25 %, а за його межами - 15 % обсягу інформації.
Таким чином, 75 % загального обсягу оброблюваної в цьому магазині інформації становить інформація, необхідна для управління і контролю зовнішніх логістичних операцій.
Шість правил логістики. Функції логістики
Діяльність у сфері логістики має кінцеву мету, якої завжди можна досягти, дотримуючись "шести правил логістики":
1) вантаж - потрібний товар;
2) якість - необхідної якості;
3) кількість - у необхідній кількості;
4) час - слід доставити в потрібний час;
5) місце - у потрібне місце;
6) витрати - з мінімальними витратами.
Мета логістичної діяльності вважається досягнутою, якщо всі шість умов виконано, тобто потрібний товар необхідної якості у необхідній кількості доставлено в потрібний час, у потрібне місце та з мінімальними витратами.
У процесі управління матеріальними потоками в економіці вирішується безліч різноманітних завдань:
o прогнозування попиту і виробництва, а отже, й обсягу перевезень;
o визначення оптимальних обсягів і напрямків матеріальних потоків;
o організація складування, пакування, транспортування тощо.
Матеріальні потоки утворюються в результаті діяльності різних підприємств і організацій, що виробляють і споживають ту чи іншу продукцію, надають або користуються тими чи інпіими послугами. Ключову роль в управлінні матеріальними потоками відіграють такі підприємства й організації:
o транспортні підприємства загального користування, різні експедиційні фірми;
o підприємства оптової торгівлі;
o підприємства роздрібної торгівлі;
o підприємства-виробники, чиї склади готової продукції виконують різноманітні логістичні операції.
Силами цих підприємств і організацій формуються матеріальні потоки, безпосередньо здійснюється і контролюється процес товароруху.
Кожний з перелічених учасників логістичного процесу спеціалізується на здійсненні певної групи логістичних функцій. При цьому під терміном "функція" мають на увазі сукупність дій, однорідних за метою. Функція помітно відрізняється від іншої сукупності дій, що мають також певну мету.
Логістична функція - це укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.
Кожна з функцій являє собою однорідну за метою сукупність дій. Наприклад, кінцевою метою всіх заходів щодо формування комерційних зв'язків є налагоджування відносин ділового партнерства між різними учасниками логістичного процесу.
Взаємозв'язок логістики з іншими видами діяльності торговельного підприємства
Планування, управління, контроль і здійснення логістичної діяльності тісно переплітаються з іншими видами діяльності на підприємстві. Найчастіше логістична функція розподіляється за різними службами. Наприклад, один підрозділ оптового підприємства займається закупівлею товарів, інший - підтриманням запасів, третій - реалізацією. При цьому цілі всіх підрозділів можуть не збігатися з цілями раціональної організації сукупного матеріального потоку, що проходить через підприємство.
Логістичний підхід до функціонального планування на підприємстві зумовлює створення спеціальної логістичної служби, яка повинна управляти матеріальним потоком від формування договірних відносин із постачальниками до доставки товарів у роздрібну торговельну мережу.
Розглянемо, як взаємодіє служба логістики з іншими службами оптового підприємства.
Найбільш суттєвим є взаємозв'язок логістики з маркетингом. Розглянемо завдання, що розв'язуються в оптовому підприємстві службою маркетингу:
o аналіз зовнішнього середовища і ринкові дослідження;
o аналіз споживачів;
o визначення асортиментної спеціалізації підприємства;
o оптимізація переліку послуг, що надаються роздрібним торговельним підприємствам та іншим покупцям (фасування, пакування, доставка товарів у роздрібну мережу, технічний сервіс тощо).
Якщо перші два завдання може вирішувати служба маркетингу без участі служби логістики, то завдання 3 і 4 повинні вирішуватися спільно.
Припустимо, служба маркетингу обґрунтувала необхідність оптової торгівлі новим товаром. Тоді завданням служби логістики буде забезпечення закупівлі, управління запасами, транспортування нового товару. Виріпіуючи завдання 4, маркетинг визначає для розподілу товару по території чіткі вимоги логі-стичного сервісу. Виконуються ці вимоги системою логістики. Таким чином, логістику можна розглядати як інструмент реалізації стратегії маркетингу.
Служба логістики на підприємстві тісно взаємодіє з плануванням роботи складів. Це зумовлено такими чинниками:
o по-перше, склади оптового підприємства повинні регулярно відпускати товари, тобто давати обсяги робіт для збутової логістики;
o по-друге, робота складів залежить відзакупівельної логістики, тобто від своєчасного постачання товарів у визначеній кількості та певної якості.
Слабкий взаємозв'язок складів з логістикою призводить до збільшення запасів на різних ділянках, створює додаткове навантаження на склади.
Однієї з основних складових відпускної ціни товару є транспортні витрати. Контроль і управління транспортними, а також складськими витратами - це функція, яка реалізується службою логістики спільно зі службою фінансів.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2002. - 654 с
2. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до виконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с
3. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
4. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
6. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
8. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
9. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
10. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
11. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
12. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
13. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
14. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
15. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
16. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
17. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...