WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Укладання договорів, аналіз їх виконання (пошукова робота) - Реферат

Укладання договорів, аналіз їх виконання (пошукова робота) - Реферат

використовувати цей документ лише у необхідних випадках.
4. Якщо текст договору становить кілька сторінок, необхідно їх прошити, склеїти і засвідчити підписами та печатками
сторін. Деякі підприємці використовують інший, також ефективний спосіб: вони підписують кожну сторінку договору. Така обставина при виникненні спору може захистити вас від заяв недобросовісного партнера, що "цей аркуш договору він в очі не бачив".
5. Може статися так, що ваш контрагент раптом заявить, що при підписанні договору його обманули, ввели в оману, "підсунули" для підписання не той примірник договору тощо. Тому рекомендується зберегти проекти договору із власноручними виправленнями, зауваженнями та вставками іншої сторони. Такий документ у господарському суді може слугувати доказом того, що ваш контрагент, укладаючи угоду, зовсім ні в чому не помилявся, а діяв розсудливо і обдумано.
Особливо недопустимі в договорі "розмиті" фрази та різночитання. Щодо останніх необхідно сказати, що коли в тексті договору наявні різні положення з однієї й тієї умови, то за інших рівних умов вважається, що між сторонами не було досягнуто згоди щодо умови договору.
Аналіз виконання договірних зобов'язань
У будь-якому контракті обумовлені терміни поставки. Він може містити вимогу щодо поставок товару однаковими партіями через рівні проміжки часу або визначено циклічність поставки. Невиконання умов договору в частині термінів поставки надто негативно позначається на економічних показниках торгово-посередницького підприємства, а саме:
o виникає нерівномірне навантаження на транспорт;
o нерівномірно завантажуються роботою продавці, вантажники, робітники й інший персонал;
o деякий час склади частково пустують, а потім немає можливості розмістити у них усі поставлені понад норму товари;
o утворюються наднормативні товарні запаси;
o у разі недопоставки попит задовольняється частково, що може стати причиною переходу частини споживачів до конкурентів.
Отже, нерівномірність поставки спричиняє прямі й непрямі збитки покупцю. Він має право вимагати від постачальника компенсації своїх прямих і непрямих втрат.
Для організації контролю (моніторингу) за ходом виконання постачальниками своїх зобов'язань з поставки товарів використовують облікові картки щодо окремих постачальників або спеціально розроблені комп'ютерні програми, які дають змогу у динаміці оцінювати ступінь виконання зобов'язань.
Отримана інформація використовується для:
o оцінки (рангування) окремих постачальників за ступенем ризику;
o обґрунтування рішень щодо доцільності продовження закупівлі товарів в окремого постачальника;
o прийняття управлінських рішень щодо звернення до арбітражного суду та накладання штрафів на постачальників, що не виконують взятих на себе зобов'язань;
o прийняття управлінських рішень стосовно додаткової закупівлі товарів в інших постачальників при нестабільному надходженні необхідних товарів у торговельне підприємство.
У процесі аналізу відповідності фактичного обсягу надходження товарів щодо укладених договорів (контрактів) на поставку товарів визначають питому вагу у фактичному обсязі надходження товарів окремих груп постачальників-виробників та посередників, внутрішніх та зовнішніх, внутріпіньосистем-них та позасистемних, постійних та одноразових, а також окремих видів договорів закупки товарів: купівлі-продажу (із диференціюванням обсягів надходження за термінами оплати), комісій, консигнацій.
Оскільки окремі групи постачальників та види договорів закупки характеризуються різними ступенями ризику невиконання, за різними рівнями відповідають інтересам торговельного підприємства, проведення структурного аналізу дає змогу зробити висновок про якість товарного забезпечення обороту підприємства.
У процесі цього етапу роботи розраховується коефіцієнт виконання договірних зобов'язань підприємством та окремими постачальниками (групами постачальників) як відношення обсягу фактичної поставки до обсягу поставки, обумовленого договором. Якщо значення цього коефіцієнта нижче за одиницю, необхідно детально вивчити причини такого становища, зокрема:
o недобросовісність постачальника;
o відмова торговельного підприємства від закупівлі деяких товарів, передбачених договорами;
o дії обставин непереборної сили та ін.
Якщо невиконання укладених договорів пояснюється лише невиконанням постачальником своїх зобов'язань, то цей показник може використовуватися для прийняття рішення щодо доцільності продовження з ним договірних відносин.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Закон України "Про підприємства в Україні", 1991.
2. ЗаконУкраїни "Про товарну біржу", 1991.
3. Закон України "Про захист прав споживачів", 1993.
4. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // 36. законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. - Вип. 1. - К.: Зовнішторгвидав України, 1997. - С. 174-185.
5. Правила продажу продовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 р. // Бізнес. - 1995. - № 12.
6. Правила продажу непродовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 27 травня 1995 р. // Бізнес. - 1995. - № 12.
7. Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2003. - 382 с
8. Виноградська А. М., Шкапова О. М. Стратегія розвитку роздрібної торгівлі // Ділова панорама. - 2001. - № 3-4.
9. Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2002. - 654 с
10. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до виконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с
11. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
12. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
13. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
14. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
15. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
16. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
17. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
18. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
19. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
20. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
21. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
22. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
23. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
24. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
25. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...