WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства - Реферат

Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства - Реферат

успіху нового підприємства. Через те, складаючи його, потрібно ретельно все продумати і переконатись, що запропоновані маркетингова програма і стратегія справді будуть реалізовані.
Виробничий план. Цей розділ бізнес-плану розробляють лише для тих торговельних підприємств, які займатимуться виробництвом, наприклад, громадським харчуванням. Головне завдання - довести потенційним партнерам, банку, інвесторам, що підприємство здатне реально виробити необхідну кількість якісної продукції у відповідні строки.
Банк, інвестори цікавляться не тільки тим, чи в змозі підприємство-позичальник повернути кредит та сплатити відсотки. За кордоном фінансисти-інвестори виявляють інтерес до деталей виробничого процесу підприємства-позичальника не тільки для того, щоб нав'язати, запропонувати йому свої рішення, а й переконатись у тому, що така технологія відповідає сучасним вимогам і є реальні можливості для випуску якісної продукції, тобто є підстави для повернення фінансових ресурсів, які надаються клієнту.
У цьому розділі бізнес-плану необхідно відповісти на такі запитання:
o Де вироблятимуться товари - на діючому чи новостворюваному підприємстві?
o Які потрібні виробничі площі для випуску продукції?
o Яка потреба в машинах і обладнанні, де можна їх придбати?
o Ким та на яких умовах постачатимуться сировина, матеріали, комплектуючі?
o Яку репутацію мають постачальники; чи є вже досвід роботи з ними?
o Чи відповідають технологія виробництва, машини й обладнання сучасним вимогам?
o Чи передбачається виробнича кооперація і з ким?
Організаційний план. У цьому розділі подається інформація про організаційну структуру підприємства та пропозиції щодо її вдосконалення, забезпеченість робочою силою, про склад кадрів та їх кваліфікацію; зазначаються системи оплати праці та порядок преміювання, пропозиції щодо зміни форм оплати праці, висновки щодо планової чисельності персоналу і розширення штату, заходи з навчання, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також доцільність залучення сторонніх консультантів.
В організаційному плані слід зазначити: які відділи заплановано організувати; загальну чисельність працівників на підприємстві (фактичну і плановану), зокрема кількість адміністративно-управлінського складу; розподіл (групування) робітників і службовців залежно від освіти і віку; фактичну і плановану заробітну плату окремих категорій кадрового складу, величину надбавок; пропозиції щодо реструктуризації персонального складу.
Таким чином, у цьому розділі обумовлюються питання чисельності працівників, оплати праці. Зазначається, чи буде впроваджуватися система участі персоналу в прибутках, форми матеріального стимулювання. В організаційному плані торговельного підприємства повинно бути чітко визначено завдання і функції кожного члена колективу, взаємодію служб між собою, методи координування і контролю за їх діяльністю. Ознайомившись з організаційним планом, потенційний інвестор може дістати уявлення про те, хто здійснюватиме управління торговельним підприємством і як складатимуться відносини між управлінською ланкою та виробничим, торговельно-оперативним і допоміжним персоналом.
Фінансовий план. У цьому розділі бізнес-плану зазначається, скільки необхідно коштів для здійснення проекту, джерела фінансування (отримання кредиту, залучення акціонерного або пайового капіталу), призначення фінансування (застосування залученого капіталу). Крім того, зазначаються терміни повернення позичкових коштів, терміни окупності вкладень.
Цей розділ бізнес-плану повинен також містити:
o план товарообороту за видами (роздрібний, оптовий, торгово-посередницький);
o план доходів та витрат;
o планований баланс активів і пасивів у загальному вигляді;
o план руху грошових коштів;
o аналіз беззбитковості.
Важливість проведення аналізу беззбитковості полягає у тому, що за ним можна визначити, буде ця бізнес-справа прибутковою чи принесе збитки. При створенні нового підприємства необхідно знати, коли буде отримано перший прибуток, оскільки на початку своєї діяльності в підприємство вкладається багато коштів і воно має суттєві витрати. Комерсант, займаючись роздрібною торгівлею, має знати, скільки товарів потрібно продати для того, щоб досягти беззбитковості окремих комерційних операцій і підприємства загалом.
Оцінка ризику та страхування. Розробляючи бізнес-план, потрібно заздалегідь передбачити можливі ризики, з якими може зіштовхуватися торговельне підприємство, виявити джерела цих ризиків та момент (період) їх виникнення. У подальшому - розробити заходи щодо зниження ступеня ризиків і мінімізації можливих втрат.
Кожне новостворюване підприємство, будь-яка бізнес-справа неминуче зіштовхуються на своєму шляху з певними труднощами, які можуть загрожувати існуванню підприємства. Важливо вміти передбачити ті чи інші види комерційного ризику, розробляти стратегію їх подолання.
Неабияке значення має оцінка ризику. За характером впливу ризики можна поділити на прості та складні. Складні ризики є поєднанням простих. Прості ризики визначаються повним переліком незвичайних подій, тобто кожен із них розглядається як незалежний.
Одним із найпоширеніших методів оцінки ризику є експертний метод. Він складається з таких етапів:
1. Складання вичерпного переліку простих ризиків.
2. Надання пріоритету кожному ризику за його значущістю.
3. Об'єднання ризиків з однаковими пріоритетами в групи. Кожній групі, починаючи з першої, присвоюється номер у порядку зменшення пріоритету.
4. Визначення частки кожного ризику.
5. Розрахунок середньої оцінки імовірності настання ризиків.
6. Розрахунок очікуваної величини ризику.
Загроза виникнення ризиків і можливих втрат може виходити від конкурентів, через власні помилки у сферімаркетингу і виробничої політики, внаслідок неправильного підбору керівних кадрів. Небезпеку може становити також технічний прогрес, який прискорює старіння існуючих товарів із появою принципово нових товарів та їх модифікацій. У зв'язку з цим необхідна розробити стратегію поведінки підприємства на ринку і пропозиції щодо виходу з імовірних ризикових моментів у разі їх раптового виникнення. Наявність альтернативних програм і стратегій свідчить про те, що власник торговельного підприємства знає про можливі труднощі й заздалегідь до них готовий. Наприклад, при ризику збоїв у графіку залізничних перевезень вантажів можна відпрацювати альтернативну програму транспортування необхідних товарів автомобільним чи авіаційним транспортом.
Таким чином, щоб зменшити ризик, потрібні організаційні заходи профілактики ризикових випадків, а за необхідності передбачити програму страхування.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
2. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
3. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
4. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
5. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
6. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
7. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
8. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
9. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
10. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
11. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
12. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...