WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Процес розроблення нових товарів. Конкурентоспроможність товарів - Реферат

Процес розроблення нових товарів. Конкурентоспроможність товарів - Реферат

параметра порівнюваних товарів. Груповий показник поєднує одиничні показники та характеризує ступінь задоволення потреби загалом.
Інтегральний показник конкурентоспроможності товару щодо то-вару-зразка - це числова характеристика конкурентоспроможних то-варів, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами:
Якщо К 1, товар має вищу конкурентоспроможність.
Якщо метою оцінювання конкурентоспроможності товару є прийняття рішення щодо виведення його на ринок, прогнозована оцінка конкурентоспроможності товару така:
К - 1,6 і більше - дуже перспективне;
К - 1,40-1,59 - перспективне;
К - 1,20-1,39 - малоперспективне;
К - 1,00-1,19 - неперспективне.
Конкурентоспроможність товару характеризується технічними, комерційними, організаційними та економічними параметрами. Кожна характеристика (одиничний показник якості товару) вимірюється у певній (специфічній) одиниці, а тому здебільшого показники непорівнянні між собою. Наприклад, колір автомобіля не можна порівнювати із силуетом, максимальною швидкістю чи часом гальмування. Проте автомобіль марки "Wolkswagen" привабливіший, ніж "Жигулі", за сукупністю показників. А це можна з'ясувати, сформувавши комплексні показники якості й порівнявши їх.
Схема 4.5. Алгоритм оцінювання конкурентоспроможності товару
Як правило, показники якості засобів виробництва пов'язані з якістю продукту, що виробляється. За наявності такого зв'язку питання про порівняльну оцінку переходить зі сфери засобів виробництва у сферу споживчих товарів.
Обираючи альтернативні способи задоволення потреб, необхідно дотримуватись єдності мети. Єдність мети є основою порівняння й оцінювання. Певна річ, вантажі можна перевозити вантажівкою і високої, і низької якості. Єдність мети як основи порівняння сприяє принциповому поділу показників якості. Розрізняють так звані класифікаційні показники. Наприклад, якщо одна з двох вантажівок не придатна для перевезення певних вантажів через їх габарити, порівняти ці вантажівки неможливо, і тоді маємо не варіанти одного об'єкта, а два різних об'єкти, що не можуть замінити один одного.
Розглянемо показники, що відіграють роль обмежень:
Показники безпеки товару для життя, здоров 'я і майна людей. Товари, що не відповідають цим обмеженням, не підлягають реалізації, їх якість оцінювати не потрібно. Отже, не можна порівнювати кількість нещасних випадків у процесі виробництва з технологічними можливостями устаткування. Але завдання можна сформулювати інакше: які засоби виробництва доцільно вибирати для того, щоб досягти встановленого рівня безпеки.
Показники, що забезпечують екологічність товару.
Технічні показники: o класифікаційні - визначають належність виробу до певного виду, класу, типу продукції;
. конструктивні - характеризують конструкторсько-технологічні
рішення; . нормативні - відповідають міжнародним стандартам, нормам,
правилам; . ергономічні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні) - засвідчують відповідність товару властивостям людського організму та психіки; . естетичні - характеризують єдність змісту й форми предмета. Приклад. Розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності двох видів виробів хлібопекарської промисловості: батонів "турецького" і звичайного (табл. 4.3). За нормативними парамет-рами груповий показник дорівнює одиниці. Дані, отримані за допомогою методу експертних оцінок, наведено в балах від нуля до одиниці. Значущість показника підвищується.
1. Визначаємо груповий показник конкурентоспроможності за техніко-економічними показниками:
де а. - коефіцієнт вагомості і-то параметра (визначається за допомогою експертних оцінок); Р , P0. - абсолютне значення і-го технічного параметра виробу відповідно порівнюваного й базового; n -кількість технічних параметрів.
Підставляючи числові дані, дістаємо
2. Визначаємо груповий показник конкурентоспроможності за економічними показниками:
де m - кількість економічних параметрів; Ci, C0 - вартісне вираження витрат на виробництво товару; Ц, IL - ціна реалізації порівнюваного і базового товарів. i i Підставляючи числові значення, отримаємо
/цс = 0,6 0,9 : 0,5 0,6 = 0,648.
3. За формулою (4.2) обчислюємо показник конкурентоспроможності:
К = 2,39 : 0,648 = 3,68.
Відповідь; батон "турецький" має вищу конкурентоспроможність порівняно з батоном звичайним.
За певними умовами конкурентноспроможність визначається різними показниками.
За комерційними умовами; рівнем ціни; терміном постачання; умовами оплати; рівнем митних зборів, податків і коштів, витрачених на придбання товарів; мірою відповідальності продавців за виконання зобов'язань.
За організаційними умовами придбання та використання товару: наближенням продавців до покупців, доставкою продавцями товарів до місць споживання; зручністю розрахунків; сервісним обслуговуванням.
За економічними умовами споживання: енергоємністю та економічністю у споживанні сировини на одиницю продукції, що випускається; вартістю сировини та експлуатаційних матеріалів; безвідходністю технологій; надійністю, періодичністю і витратами на ремонт; чисельністю і кваліфікацією обслуговуючого персоналу; рівнем заробітної плати працівників.
Оцінка конкурентоспроможності методом узагальнення здійснюється з урахуванням зведених витрат:
З = С + Ен, (4.5)
де С - собівартість товару; Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень.
Розбіжності в якості засобів виробництва (і споживчих товарів, коли точно відома потреба, для якої вони призначені) можна визначити за двома формулами: С(Б) - С(А) (товар А дає економію) та КВ(А) - КВ(Б), де KB - капіталовкладення (товар А дорожчий). Щоб зробити вибір на користь товару А, необхідно визначити нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень Ен. Товар А матиме вищі характеристики якості, якщо виконуватиметься нерівність
(С(Б) - С(А)) : (КВ(А) - КВ(Б)) > Ен (4.6)
або
С(А) + Ен(А) < С(Б) + Ен(Б), (4.7)
тобто зведені витрати 3(A) < 3(Б).
Рівень конкурентоспроможності визначається прибутком П, тобто різницею між ціною товару Ц, для виробництва якого використовуються засоби виробництва Аабо Б, і зведеними витратами 3:
П(А) = Ц(А)-3(А); (3.8)
П(Б) = Ц(Б)-3(Б). (3.9)
Знаючи рівень конкурентоспроможності, зв'язок між рівнем задоволення потреб та обсягом продажу, можна оцінити обсяг надходжень (залежить від розміру партії товару), а отже, і прибуток при досягненні запланованого масштабу збуту.
Список використаної літератури
1. Багиев Г. Л. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.
2. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. - М.: Рус. и деловая лит., 1999.
3. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. - М.: Экономика, 1990.
4. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
5. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
7. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995.
8. Долішній М. 7., Вачевський М. В., Скотний В. I. Маркетинг для менеджера. - Стрий: Просвіта, 1993.
9. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.
10. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1992.
11. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
12. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...