WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Кон’юнктура ринку та методи її оцінювання - Реферат

Кон’юнктура ринку та методи її оцінювання - Реферат

експертів коригують з урахуванням "ваги" експерта, потім дані знову усереднюють. На завершальному етапі експерти знову одержують опосередковані результати і висловлюють остаточну думку. Експерти можуть бути опитані індивідуально.
З одного боку, використання методу експертних оцінок має низку переваг: прогноз можна скласти досить швидко з незначними витратами; у процесі спілкування експертів висловлюються й узгоджуються різні точки зору. Проте, з іншого боку, думки, як правило, менш достовірні, ніж реальні факти. Цей метод доцільно використовувати для агрегованого прогнозування.
Як приклад, методом експертних оцінок визначимо перспективну місткість ринку антибіотиків. Вихідні дані наведено в табл. 3.5.
Таблиця 3.5 Експертна оцінка перспективної місткості ринку
Кількість експертів Оцінка експертами перспективної місячної місткості ринку, тис. грн. Сумарна прогнозна оцінка
експертів,
тис. грн. (1 гр. X 2 гр.)
4 400 1600
5 500 2500
7 700 4900
4 800 3200
20 2400 12200
Примітка. Сумарну оцінку визначають множенням кількості експертів на оцінку місткості ринку.
За сумарною прогнозною оцінкою експертів визначаємо середню прогнозну виважену оцінку експертів:
12200 : 20 = 610 тис. грн.
Знаходимо прогнозовану місткість ринку:
Q =0 ±2V,
де Q - очікуваний прогноз; V- стандартні відхилення. Очікуваний прогноз
де О - оптимістичний прогноз; N - добуток кількості варіантів прогнозу і середньої прогнозної виваженої оцінки експертів; Р - песимістичний прогноз; Nl - загальна кількість варіантів прогнозу з урахуванням окремо оптимістичного та песимістичного прогнозів.
Стандартні відхилення
Підставляючи вихідні дані, отримуємо
V= (800 - 400) : 6 = 66,6 тис.грн;
Qo = (800 + 4 610 + 400) : 6 = 606,6 тис. грн;
Qnp = 606,6 ± 2 - 66,6 = 473,4 тис. грн + 739,8 тис. грн.
Отже, за експертним прогнозом місячна місткість ринку антибіотиків перебуватиме в межах 473,4 +? 739,8 тис. грн.
Чимало фірм прогнозують попит на товари, аналізуючи дані попередніх років. При цьому передбачається, що ці дані відображають постійні причинні зв'язки, які можна виявити за допомогою статис-тичного аналізу. Тоді часовий ряд продажу товару за минулі роки можна аналізувати за чотирма основними компонентами:
1. Тренд - виражає основні тенденції в демографічних процесах, капіталовкладеннях і технологіях. Тренд досить постійний, має важ-ливе значення при підготовці довгострокового прогнозу.
2. Цикл - відображає коливання обсягу продажу. При цьому ча-совий ряд має досить постійну амплітуду та періодично змінюється. Цикл має важливе значення при середньостроковому прогнозуванні.
3. Сезонність - характеризує регулярні коливання продажу протягом року. Залежить від пори року, погодних умов та інших чинни-ків. Відповідно до характеру сезонних коливань дослідник може скласти короткостроковий прогноз.
4. Нерегулярні події-це соціальні заворушення, стихійні лиха та інші відхилення від нормальної ринкової ситуації.
Аналіз часових рядів передбачає розкладання початкових часових рядів на компоненти. Згідно з моделлю лінійного прогнозування між ними існує лінійна залежність:
Y = T + C + S + E, (3.9)
де Y- початковий часовий ряд; T- тренд; C - цикл; S - сезон-ність; E - нерегулярні події.
Відповідно до мультиплікативної моделі прогнозування залеж-ність між ними така:
Y = T C S E, (3.10)
Методику розкладання часових рядів викладено у статистичній літературі. Водночас дослідників варто застерегти від механічної екстраполяції минулих тенденцій на майбутнє. На практиці всі компоненти зазнають змін: тренд може змінитися з появою конкуруючого виробу; цикл може порушитися внаслідок нової політики держави; сезонний характер продажу можна змінити за допомогою маркетингових заходів.
Фірми, що виробляють широкий асортимент продукції і хочуть розробити короткостроковий прогноз, можуть використати метод експонещійного згладжування. У найпростішому вигляді короткостроковий прогноз виражають формулою
Qt+1=AQt + (1 - A) Q't (3.11)
де Q+1 - прогнозований обсяг продажу; A - коефіцієнт згладжу-вання (0 < A < 1); Q - обсяг продажу в поточному періоді; Q t'-згладжений обсяг продажу в досліджуваному періоді.
Для кожного виробу фірма визначає початковий рівень згладже-ного обсягу продажу й коефіцієнт згладжування. Цим початковим рівнем може бути, наприклад, середній обсяг продажу за кілька ос-танніх років чи місяців. Коефіцієнт згладжування одержують, аналі-зуючи різні його значення доти, поки не буде отримано значення, що найбільше відповідає обсягу продажу за минулий період.
Згідно з цією методикою прогнозований обсяг продажу завжди перебуває в інтервалі між його рівнем у поточному періоді та згладженим рівнем. Відносний вплив поточного і згладженого обсягів продажу на прогнозований залежить від коефіцієнта згладжування. Наприклад, підприємство, яке торгує миючими засобами, має коефі-цієнт згладжування 0,4; обсяг продажу в поточному періоді становить 2787 тис. грн; у попередні три роки - відповідно 547; 2154; 2839 тис. грн. Отже,
тобто прогнозований обсяг продажу становитиме 2222,79 тис. грн.
Аналіз часових рядів дає змогу характеризувати перспективний попит як функцію часу, а не функцію, що залежить від чинників, які визначають цей попит. Тому їх найчастіше використовують як чинники попиту, сталі у часі. У разі недотримання цієї умови треба застосовувати безпосередній зв'язок між обсягом продажу і чинниками, які впливають на попит.
Дослідникам, які використовують цей метод, слід мати на увазі, що достовірність результату аналізу інформації знижується за невеликої кількості спостережень.
Частка ринку розраховується у відсотках і може бути визначена різними способами:
1. Частка ринку за обсягами продажу
деq - кількість проданих товарів певного виду у натуральних
показниках; q - загальний обсяг продажу товарів на базовому рин-ку в натуральних показниках.
2. Частка ринку за вартісними показниками
де Q - продаж товарів певноговиду у вартісних показниках; Q -місткість ринку у грошових одиницях. 3. Відносна частка ринку
де R, - частка ринку фірми; R - частка ринку конкурента або групи конкурентів.
4. Насиченість ринку
де N - загальна кількість споживачів; N - кількість споживачів, які придбали товар.
Вважається, що за рівня насиченості 85-90 % ринок є безперспективним, 5-15 % - ринок привабливий для фірми.
Список використаної літератури
1. Багиев Г. Л. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.
2. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. - М.: Рус. и деловая лит., 1999.
3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
4. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
6. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
7. Голубков Е. 77. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.
8. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995.
9. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
10. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...