WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Система маркетингового планування - Реферат

Система маркетингового планування - Реферат

нагромадження прибутку за рахунок нових джерел; активізація фінансової діяльності; забезпечення сталості; балансування на ринках; фінансова економія
Виживання Критичний аналіз:
o продуктів і ринків;
o фінансового стану;
o організаційної структури управління Перебудова маркетингової діяльності; вилучення товару, що не користується попитом; експансія на основі ринку; перебудова системи управління і фінансової системи
Етап II. Викладення поточної маркетингової ситуації. Визначають характер цільового ринку: його розмір, основні сегменти, потреби замовників, специфічні чинники середовища, основні товари, перелік конкурентів, потенційних і безпосередніх споживачів, канали розподілу. Інформація про стан ринку - це вибірка з аналізу ринкової ситуації загалом, наведеного у стратегічному плані. У такій вибірці укомплектовують показники поточної ситуації для виробничого підрозділу, виду товарів або сегмента ринку, для якого складають маркетинг-план.
Етап III. Перелік небезпек і можливостей. Наводять небезпеки, що можуть виникнути у процесі проникнення товару на ринок, визначають ризик, пов'язаний з можливим впливом негативних чинників на товар. Наприклад, проаналізуємо діяльність радіоелектронної компанії.
Схема 8.5. Структура маркетинг-плану підприємства
Небезпеки розвитку:
o випуск телевізорів 6-го покоління конкурентами;
o збільшення обсягу продажу багатофункціональних комп'ютерів;
o складна переробка старих телевізорів. Можливості розвитку:
o зростання споживання дешевих телевізорів;
o випуск ігрових приставок для телевізорів 5-го покоління.
Етап IV. Перелiк завдань і проблем. На підставі переліку небезпек і можливостей висувають завдання і визначають проблеми з усунен-ня небезпек і набуття можливостей.
Завдання:
o налагодити випуск ігрових приставок;
o знайти канал розподілу в країнах, що розвиваються;
o переосмислити випуск телевізорів 4-го покоління (поліпшити якість, знизити ціну).
Проблеми:
o відсутність сучасного устаткування;
o відсутність зв'язків з каналами розподілу в країнах, що розвива-ються;
o наявність величезного апарату управління.
Виходячи з поставлених завдань, формують цілі маркетингу, що логічно випливають з поточної ситуації. Вони можуть бути нормативними або загальноринковими.
Нормативні цілі розподіляються за прибутковістю або оборотністю капіталовкладень. їх можна сформулювати залежно від чистого прибутку, співвідношення прибутку і витрат, зростання або кор-поративної репутації.
Загальноринкові цілі відображають потреби специфічних цільових ринків або можливість реального продажу зі специфічними торговими цілями.
Концепція загального ринку - це спроба змусити керівництво фірми розглядати свою організацію не як виробника товарів, а як засіб задоволення ринкових потреб.
Компанія, яка торгує милом, має усвідомлювати, що головний її товар - чистота, а не мило як таке. Цілі реального продажу мають бути конкретними, кількісно вираженими й реалістичними:
o загальний обсяг товарообігу;
o товарообіг на кожний вид товару, сегмент ринку, тип покупця;
o частка ринку загалом або на конкретний вид товару;
o темпи збільшення товарообігу загалом або на серію товару;
o брутто-прибуток загалом або на серію товару.
Етап V. Стратегії маркетингу. Розкривається широкий маркетинговий підхід до поставлених завдань. Стратегія маркетингу - це раціональна, логічна система, керуючись якою підприємство планує виконати свої маркетингові завдання. Якщо воно працює на кількох цільових ринках чи сегментах, доцільно розробити стратегію маркетингу для кожного з них, що передбачає вибір:
o стратегій охоплення цільових ринків (сегментів ринку);
o товарної стратегії;
o стратегії ціноутворення;
o стратегії збуту та збутової логістики;
o стратегій просування товарів на ринку.
Кожну стратегію необхідно обґрунтувати щодо доцільності та узгодженості із загальною стратегією розвитку підприємства. Водночас визначають бюджет маркетингу, необхідний для реалізації стратегії маркетингу.
Етап VI. Маркетингові програми дій. Стратегії маркетингу необхідно втілити в конкретні програми дії:
o що буде зроблено;
o коли буде зроблено;
o хто виконуватиме;
o якими будуть витрати.
Деякі з цих заходів можуть бути спрямовані на зовнішні умови і проблеми взаємозв'язку з ризиком і розподілом товару, решта - на розв'язання внутрішніх проблем, пов'язаних з ефективністю технологій, капіталовкладень і людських ресурсів. Протягом року в разі виникнення непередбачуваних проблем та появи нових можливостей програма заходів потребує відповідного коригування.
Етап VII. Маркетингові бюджети. Наводять заплановані обсяги доходів, витрат та прибутку. Обсяг доходу обґрунтовують на підставі прогнозованих обсягу продажу та цін. Витрати визначають як суму витрат на виробництво та маркетинг. Різниця між величинами доходу та витрат дає обсяг очікуваного прибутку. Затверджений бюджет є підставою для придбання необхідних товарів, планування виробництва і трудових ресурсів, маркетингової діяльності. Маркетингові бюджети для зручності роботи з ними розробляють і вміщують до маркетинг-плану, типову форму якого наведено у табл. 8.3.
Етап VIII. Порядок контролю. Розкривають порядок контролю за виконанням запланованих заходів. З метою здійснення поточного контролю завдання програму заходів та бюджетніасигнування слід розписувати у плані щомісячно і щоквартально. Це дасть змогу оцінити результати виконання плану та виявити відхилення від поставлених завдань. Ті, хто не виконав планових показників, мають підготувати пояснення з обґрунтуванням заходів, яких треба вжити для виправлення ситуації.
Список використаної літератури
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. - М.: Экономика, 1990.
2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
3. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
4. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
5. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. - М.: Междунар. коммерческие отношения, 1996.
6. Голубков Е. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.
7. Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. - М.: Гарда-рика, 1996.
8. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1992.
9. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
10. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. - К.: Вид-во НАУ, 1998.
11. Лудченко О. А., Лудченко Я. О., Примак Т. А. Планирование технической подготовки автомобилей: Учеб. пособие. - К., 1999.
12. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. - Харків: Студцентр, 2002.
13. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільсько-го. - К.: Основи, 1998.
14. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. - М.: Рефл-бук, 1999.
15. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вища шк, 1994.
16. Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1998.
17. Примак Т. А. Руководство по планированию деятельности предприятия. - К.: Влад и Влада, 1998.
18. Примак Т. О. Економіка підприємств: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999.
19. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. - К.: Експерт, 2001.
20. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе / Пер. с анг. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...