WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Прийняття управлінських рішень - Реферат

Прийняття управлінських рішень - Реферат

точка?
С1 С2 С3 С4
К1 8 7 2 4
К2 4 5 3 8
К3 9 4 2 5
11. Для вирішення задач, в яких результати одного рішення впливають на наступні рішення, доцільно використовувати:
А) метод платіжної матриці
Б) метод "дерево рішень"
В) метоли теорії ігр
Г) експертні методи
12. В наведеній матриці відображені розміри прибутку, який може здобути фірма, використавши відповідну стратегію при різному впливі факторів середовища:
Стратегія Фактори середовища
S1 S2 S3
A1 10 14 16
A2 20 8 12
A3 16 12 12
Якій стратегії слід віддати перевагу за критерієм:
А) песимізму
Б) оптимізму
В) Лапласа
13. Поведінкова модель прийняття рішень спирається на поняття:
А) "досягнення задоволення"
Б) "раціональності"
В) "обмеженої раціональності"
Г) "ірраціональності"
14. В якій послідовності реалізуються етапи раціональної технології прийняття рішень:
Розробка альтернативних варіантів
Прийняття рішення
Виконання рішення
Діагноз проблеми
Контроль
Аналіз результатів та оцінка ефективності
Накопичення інформації про проблему
Доведення рішень до виконавців
Оцінка альтернативних варіантів
Спільне організаційне планування
Література
1. Аунапу Ф.Ф. Научные методы принятия решений в управлении производством. - М.: Экономика, 1974.
2. Беспалов Б.А. Наука и искусство принятия управленческих решений. - К.: Вища школа, 1985.
3. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческого решения. - М.: Экономика, 1977.
4. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. - М.: Экономика, 1984.
5. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. - М.: прогресс, 1981.
6. Мескон А., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. - М.: Дело. 1992.
7. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений: опережающее управление: Пер. с англ. - М: Экономика, 1984.
8. Труханов Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. - М.: Наука, 1991.
9. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления: В 5-ти томах. - М.: ВИПКэнерго, 1992.
10. Ромащенко В.Н. Принятие решений:Ситуации и советы. - К.: Политиздат Украины, 1990.
11. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебное пособие. - М.: АО "Бизнес-школа Интел-Синтез", 1997.
Термінологічний словник за темою "Прийняття управлінських рішень".
Аналітичні методи - характеризуються тим, що встановлюють аналітичні залежності між умовами виконанн задачі (факторами) та її результатами (прийнятим рішенням).
Верхня ціна гри - максимально можливий виграш гравцяпри вирішенні парної гри з нулевою сумою, додержуючись принципу мінімаксу. Визначається шляхом відбору в кожному стовпці платіжної матриці максимального значення, а потім вибору з них мінімального.
До них належить група методів економічного аналізу діяльності фірми.
"Досягнення задоволеності" - прагнення менеджерів зробити вибір при прийняття рішення, який буде оптимальним, пересилюючи можливий ризик, пов'язаний з ситуацією.
Експертні методи - призначені для обгрунтування управлінських рішень в умовах, коли відсутня кількісна інформація або вона мається у недостатньому обсязі. На практиці користуються методом завдання вагових коефіцієнтів.
Змішана стратегія - застосування декількох чистих стратегій з метеою оптимального вирішення гри без сідлової точки.
Ірраціональна модель прийняття рішення - базується на припущенні, що особи, приймаючі рішення, в білльшості ірраціональні в цьому процесі, приймаючи рішення ще до того, як досліджуються альтернативи.
Класична модель прийняття рішення - спирається на поняття "раціональності", під яким розуміється, що особа, яка приймає рішення повинна бути абсолютно об'єктивною і логічною, мати повну інформацію відносно склавшоїся ситуації можливих альтернатив та раціональну систему впорядкування переваг в ієрархії важливості.
Конфлікт - ситуація, в якій стикаються інтереси двох чи більше сторін, що наслідують різні або суперечні цілі.
Метод "дерево рішень" - передбачає графічну побудову різних варіантів дій, що можуть бути застосовані для вирішення вихідної проблеми. Використвується для прийняття рішень у ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на наступні рішення.
Методи математичного програмування - містить теорію таметоди вирішення умовних експеремальних задач з декількома перемінними. Найбільше застосування знайшли при прийнятті рішенб в сфері планування та організації виробництва.
Модель - уява про систему, ідею чи об'єкт, яка складається у свідомості особи, приймає рішення.
Нижня ціна гри - мінімально можливий виграш гравця при вирішенні парної гри з нульовою сумою, додережуючись принципи мінімакса. Визначається шляхом відбору в кожному рядку платіжної матриці мінімального значення, а потім вибору серед них максимального.
"Обмежена раціональність" - здатністьлюдей приймати рішення, раціональність яких завжди буде обмеженою у зв'язку з наявністю суб'єктивних факторів в процесі прийняття рішень.
Очікуваний ефект - сума можливих результатів ситуації, які можуть виникнути в процесі реалізації альтернативи, помножені на вірогідність наставання кожної з них.
Парна гра з нульовою сумою - гра, у якій приймає участь тільки дві сторони, при чому одна сторона виграє стільки, скільки програє друга сторона.
Поведінкова модель прийняття рішення - спирається на поняття "обмеженої раціональності" та "досягнення задоволеності" і характеризуються тим, що приймаючий рішення має неповну інформацію відносно ситуації прийняття рішення, можливих альтернатив та наслідків реалізації кожної альтернативи.
Прийняття рішення являє собою процес, який починається з виникання проблемної ситуації і закінчується вибором управлінського рішення по її усуненню.
Прогноз - науково обгрунтоване твердження про можливий стан об'єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи та строки його існування. В теорії управління розглядається як один з важливих інструментів обгрунтування управлінських рішень.
Сідлова точка - елемент платіжної матриці, що визначає верхню і нижню ціну гри одночасно, тобто якщо верхня ціна гри дорівнює нижній ціні, то гра має сідлову точку.
Статистичні методи - характеризуються тим, що засновані на зборі, обробці та аналізу статистичних матеріалів, враховуючи випадкові впливи та відхилення. Включають методи теорії вірогідності та математичної статистики.
Теоретико-ігрові методи - призначені для обгрунтування рішень в умовах невизначеності, неповноти і неясності інформації. До них відносяться: теорія статистичних рішень і теорія ігр.
Теорія ігр - розділ прикладної математики, де вивчаються моделі та методи прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Використовується, коли невизначеність оточення викликана свідомими діями супротивника.
Теорія статистичних рішень - використовується, коли невизначеність оточення викликана об'єктивними обставинами, які не відомі чи мають випадковий характер.
Управлінське рішення являє собою інструмент вплив на об'єкт управління та окремі його підсистеми; постає важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в організації; містить у певному співвідношенні основні функції менеджменту.
Чиста стратегія - пара стратегій, які

 
 

Цікаве

Загрузка...