WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Прийняття управлінських рішень - Реферат

Прийняття управлінських рішень - Реферат

відмічається найменш важлива ознака, далі цифрою 2 - слідуюча за нею по важливості і т.д.
Здобуті дані зводяться в таблицю наступного вигляду.
Ознаки Експерти
1 2 ... m
x1 a11 a12 ... a1m
x2 a21 a22 ... a2m
... ... ... ... ...
xn an1 an2 ... anm
В даному випадку значення aij показує порядок віддання переваги і-тої ознаки j-м експертом перед другими ознаками.
Далі визначається середній ранг, тобто середнє статистичне значення Si і-тої ознаки за формулою:
m
Si = ( aij) m
j=1
де j - номер експерта;
і - номер ознаки;
m - кількість експертів.
В результаті, найменше значення Si вказує на саму важливу ознаку і т.д.
Метод завдання вагових коефіцієнтів скаладається з того, що усім ознакам надаються вагомі коефіцієнти наступними способами:
1) усім ознакам надають вагові коефіцієнти так, щоб їх сума дорівнювала 1, 10 або100;
2) найбільш важливій ознаці надають ваговий коефіцієнт, який дорівнює фіксованому числу, а останнім - коефіцієнти, що дорівнюють часткам цього числа.
Загальну думку експертів Si по і-й ознаці розраховують за формулою:
m
Si= aij/m
j=1
де aij - ваговий коефіцієнт, який надав j-й експерт і-й ознаці;
j- номер експерта;
і- номер ознаки;
m-кількість експертів, що оцінюють і-ту ознаку.
Чим більша величина Si, тим більша важливість цієї ознаки.
IV. Задача.
Постійні витрати, пов'язані з виробництвом книг складають $200000
(витрати на редагування, набір, оформлення, утримання управлінського персоналу; частка орендної плати та амортизаційних відрахувань). Змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють $6 (папір, обкладинка, збут, авторське винагородження іт.д.). Ціна реалізації одиниці продукції передбачається в розмірі $10.
Визначити обсяг тиражу, який необхідно виробити і реалізувати, щоб забезпечити беззбитковість функціонування видавництва. Побудуйте графік беззбитковості та розрахуйте розмір прибутку від реалізації тиражу у 100 000 примірників.
IV. Задача.
Керівництво супермаркету електроніки визначило, який може бути обсяг реалізації залежно від застосування трьох стратегій: введення більш гнучких знижок; збільшення реклами; розширення сфери післяпродажного обслуговування покупців при умові середніх і низьких темпів інфляції. Результатів розрахунків наведено у таблиці:
Стратегія Темпи інфляції
середні низькі
Гнучкі знижки 1 500 1 700
Збільшення реклами 1 200 1 450
Післяпродажне обслуговування 1 400 1 800
Оберіть найкращу стратегію, якщо ймовірність середніх темпів інфляції - 0,7; а низьких - 0,3?
IV. Задача.
Відомо, що урожайність трьох різних сільськогосподарських культур в різних погодних умовах складає:
1) в умовах посушливого літа:
пшениці - 20ц/га;
жита - 15 ц/га;
ячменю - 40 ц/га;
2) в умовах нормального літа:
пшениці - 35ц/га;
жита - 30ц/га;
ячменю - 20ц/га;
3) в умовах холодного літа:
пшениці - 15ц/га;
жита - 25ц/га;
ячменю - 10ц/га;
Керівник організації повинен прийняти рішення про те, який сільськогосподарській культурі слід віддати перевагу в умовах, коли прогноз погоди на майбутнє літо відсутній.(При виборі рішення слід скористатися усіма відомими критеріями).
V. Задача
Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які розташовані за такою схемою:
10 км 10 км
1 місто 2 місто 3 місто
Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо чисельність населення всіх трьох міст прийняти за 1, то в першомк та третьому містах живе по ?. А в другому - ?. Кожна з компаній. Бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів, вирішила побудувати магазин в одному з цих міст. При цьому місцева влада заборонила компанії А будівництво магазину в 3-ому місті.
Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш компані А вимірюється її обігом у відсотках (якщо компанія А отримає N% обігу, то компанія В втрачає N% обігу). Обіг кожної компанії залежить від вістані між покупцями та магазинами. Тобто при розміщенні магазину компанії А у будь-якому місті, їй буде належати:
- 80 % обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин
- 60 % обігу в кожному місті, однаково віддаленному від обох магазинів
- 40 % обігу в кожному місті, до якого ближче магазин компанії В.
Потрібно побудувати платіжну матрицю і відщповісти на такі запитання:
1. Чи має матриця сідлову точку? Якщо да, то яку стратегію слід обрати компанії А?
2. Якщо компанія В дізнається про зміст цієї матриці і вважатиме її такою, що правильно відображає дійсність, то якими будуть її дії?
Тестові завдання для перевірки.
1. До якіснихметодів прогнозування належать:
А) нормативний метод
Б) метод екстраполяції
В) індексний метод
Г) експертний метод
Д) функціональний метод
2. На процес прийняття рішень впливають наступні фактори:
А) якість об'єкту
Б) ступінь ризику
В) рівень інфляції
Г) особисті здібності менеджера
Д) політика організації
3. Інформація для прийняття управлінського рішення повинна відповідати таким вимогам, як:
А) своєчасність
Б) достовірність
В) актуальність
Г) надійність
Д) оригінальність
4. Впишіть категорії, визначення яких наведені нижче:
А) ….. - науково обгрунтоване твердження про можливий стан об'єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи та строки його існування.
Б) ….. - процес, який починається з виникнення проблемної ситуації і
Закінчується вибором управлінського рішення по її усуненню
В) ….. - інструмент впливу на об'єкт управління та окремі його підсистеми.
5. Заповніть прогалини у визначенні:
А. "Обмежена раціональність" - здатність людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в процесі прийняття рішень.
Б. "Очікуваний ефккт" - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
помножені на вірогідність наставання кожної події.
6. В поданій матриці зображені розміри втарт, що можливі при реалізації
Кожної із 3-х стратегій при різному впливі факторів середовища:
Стратегія Фактори середовища
S1 S2 S3
A1 7 16 0
A2 0 8 9
A3 9 0 12
Якій стратегії слід віддати перевагу?
А. Стратегії А1
Б. Стратегії А2
В. Стратегії А3
7. В процесі розробки альтернатив, з метою їх скорочення, необхідно враховувати наступні вимоги до них:
А) взаємовиключність альтернатив
Б) мінімальні витрати на реалізацію
В) забезпечення однакових умов опису альтернатив
8. Теорія статистичних рішень застосовується, коли невизначеність оточенння викликана:
А) свідомими діями супротивника
Б) наявністю фактора ризику прийняття неоптимального рішення
В) об'єктивними обставинами, які не відомі
Г) відсутністю адекватних аналітичних і статистичних матеріалів обгрунтування
Рішення
9. До методів активізації творчого пошуку альтернативних варіантів належать:
А) метод інверсії
Б) метод контрольних питань
В) метод ідеалізації
Г) метод "мозкового штурму"
Д) метод фокальних об'єктів
10. Чи є у наведеній матриці сідлова

 
 

Цікаве

Загрузка...